logo

Regler fritidshem

Allmänt om fritidshem

Fritidshem vänder sig till elever i förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Verksamheten styrs av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 och skollagen (Skollag 2010:800).

Utbildning i fritidshem kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola /../ och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.

Skollagen säger att: Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. (14 kap 2 §)
Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. (14 kap 4 §)
En elev /../ ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. (14 kap 5 §)
Elever ska även i andra fall än som avses i 5 § erbjudas utbildning i fritidshem om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning. (14 kap 6 §)
En elev /../ ska erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven får utbildning. (14 kap 10 §)

Öppettider
Fritidshemmen på Älvstranden Bildningscentrum i centrala Hagfors har öppet måndag – fredag 06.00 – 18.30.

Vid behov av kvällstillsyn kan barnet vara på ”kvällis” på Milan mellan 18.30-22.30

Sunnemo: Öppet måndag – fredag 06.30-18.30

Kyrkheden: Öppet måndag – fredag 06.30-18.30

Råda: Öppet måndag – fredag 06.30-18.30

Ansökan om plats
Plats på fritidshem erbjuds så fort som ansökan kommit in och inskrivningssamtalet genomförts.

Placeringstid

  • Förälders arbetstid/studietid inklusive tid för hämtning och lämning ligger till grund för elevens placeringstid.
  • För studier gäller att heltidsstudier = 40 tim per vecka plus tid för lämning och hämtning.
  • Förekommer skiftarbete för förälder överenskommes mellan förälder och rektor vilken placeringstid eleven kan behöva utifrån den sovtid föräldern behöver.
  • Restid och 8 timmars sömn är utgångspunkten för bedömning av placeringstiden för eleven/eleverna.
  • Varaktig förändring av vistelsetid anmäls via e-tjänst.
  • Tillfällig förändring av vistelsetid anmäls direkt till fritidshemmet.

Inskolning

Inskolningstidens längd och upplägg kan variera mellan olika fritidshem och görs upp i överenskommelse mellan vårdnadshavare och fritidshemmets personal.

Avgift uttages under inskolningsperioden.

Elever i behov av särskilt stöd

Elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i ska erbjudas utbildning i fritidshem. (14 kap 6 §)

Avgift för sådan plats betalas enligt ordinarie taxa.

Elever som deltar i verksamhet utanför fritidshemmet
Om en elev, som är inskriven i fritidshem i Hagfors kommun, regelbundet deltar i verksamhet utanför fritidshemmet (exempelvis idrottsförening, kyrklig verksamhet, hobbyaktivitet) kan eleven inte samtidigt ha placering på fritidshemmet. Personalen kan inte ansvara för eleven då den befinner sig i annan verksamhet. För elever som deltar i annan verksamhet är det förälders ansvar att hämta och lämna till aktiviteterna. Avvikelser i placeringstid meddelas skriftligt på särskild blankett.

Elever vars vårdnadshavare är arbetssökande eller långtidssjukskrivna
Föräldrar till skolbarn, (från 6 år) som endast har korttidsvikariat eller vid långtidssjukskrivning och har behov av tillsyn högst 10 dagar eller färre/månad, kan välja att betala dagavgift.

Intresseanmälan om dagavgift anmäles till ekonomienheten och debiteras efter använda tillsynsdagar. Dagavgift kan endast utnyttjas de dagar skolbarnsomsorg behövs vid arbete eller vid läkarbesök.

Semester
Generellt gäller att vid semester, lov, kompledighet och liknande för vårdnadshavare får barnet inte vistas i fritidshemmet. Vid eventuella avvikelser görs det upp i samråd med respektive rektor.

Sjuka elever

Barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar, är det som i regel är avgörande för om barnet kan vistas i skola/fritidshem. Barnet ska orka vara med i de vardagliga aktiviteterna, såväl inne som ute. Stanna hemma när

  • barnet är slött och hängigt
  • barnet har feber, även lindrig
  • barnet kräks och/eller har diarréer
  • barnet har ögoninflammation, så länge ögat är varigt

Barnet kan återgå till fritidshem när allmäntillståndet åter är gott.
Vid feber är regeln att barnet ska ha en feberfri dag hemma.
Vid magsjuka/kräksjuka är det 48 timmar efter sista symptom.
Vid antibiotikabehandling är regeln att barnet ska vara hemma minst två dygn efter påbörjad behandling.
Observera att personal inom fritidshem som regel inte får ge receptbelagda läkemedel såsom antibiotika.

Vid förälders och syskons sjukdom
Generellt gäller att vid vårdnadshavare sjukdom och när man är hemma och vårdar syskon får barnet inte vistas i fritidshemmet. Vid eventuella avvikelser görs det upp i samråd med respektive rektor.

Sidansvarig

Senast ändrad