logo

Pollinatörsprojekt

Mellan 2021-2023 har vi genomfört ett pilotprojekt inom pollinering med hjälp av statliga medel (LONA). I projektet har vi testat att anlägga mindre ängsmarker på fyra utvalda platser i centrala Hagfors. Arbetet blev lyckat och vi har lärt oss jättemycket! Vi kan tydligt se att projektet har bidragit till mer blommor och därmed mer mat till pollinatörer. Vi kommer fortsätta arbeta för att få fler ytor som sköts på det här sättet.

Här finns ängsytorna

I projektet ingick fyra områden:

  • Uvedsvägen, Björkenstamsparken
  • Nedanför gamla musikskolan (Wilenska parken)
  • Vid gamla Sättraskolan
  • Vid gamla Norra skolan

För att se en karta, klicka här Öppnas i nytt fönster.

En större informationstavla finns vid Björkenstamsparken, där kan du läsa mer om projektet i sin rätta miljö.

Hur gick det?

De platser som valdes hade olika förutsättningar. Vid gamla Asplundskolan fanns en gräsmatta som tidigare hade varit grusplan. Där var jorden mager och när vi slutade klippa gräset kom det upp mycket blommor. Här fanns det flest antal arter och därmed högst biologisk mångfald. Den kan jämföras med den yta som hade minst antal blommande växter. Det var en näringsrik före detta gräsmatta vid gamla musikskolan.

Lite bättre förutsättningar när det gäller antalet blommande arter fanns i Björkenstamsparken. Där var marken också näringsrik men hade tidigare skötts med slaghack. Då finns det bättre förutsättningar för blommorna att fröa av sig jämfört med de ytor som hade klippts med gräsklippare. Näst flest antal arter hade ytan vid gamla Sättraskolan. Där hade ytan skötts genom gräsklippning före projektstart och den magra jorden bidrog till ett större antal arter jämfört med de ytor med näringsrik jord.

Det resultat vi kan se är att gräsklippning är dåligt för den biologiska mångfalden, men det var ju ingen nyhet direkt.

Det viktigaste resultatet av projektet är att vi har sett att det går bra för en kommun som Hagfors att lägga om sin förvaltning från gräsklippning och slaghack till ängsskötsel och att det är gynnsamt för pollinatörerna.

Läs vår informationsbroschyr om projektet Pdf, 355.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här hjälper vi biologin på traven

  • Istället för att klippa gräset, slås det 1-2 gånger per år genom slåtter och tas bort,
  • Invasiva främmande växter grävs bort, och sand fylls på,
  • Stockar som fungerar som bihotell/faunadepå, placeras ut på ängsmarkerna.

Vad innebär ängsskötsel?

Ängsskötsel innebär i princip att gräset slås 1-2 gånger per år och gräset samlas upp, gärna efter att det fått torka och fröa av sig några dagar. Genom att gräset tas bort från platsen blir jorden allt magrare. Det gynnar ängsväxterna som i sin tur gynnar pollinatörerna.

Vad är en invasiv art?

Invasiva arter är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhället och enskilda. Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt. Exempel på invasiva arter som är problematiska i Hagfors kommun är blomsterlupin, kanadensiskt gullris och jättebalsamin.


I projektet har vi arbetat med att ta bort de invasiva arterna kanadensiskt gullris, blomsterlupin och vresros från de utvalda ytorna.

Vad är en pollinatör?

Pollinatörer är ett samlingsnamn för djur som besöker blommor och på så sätt hjälper till att befrukta växten, dvs. att transportera pollen mellan ståndare och pistill och också mellan olika individer inom samma art. Den mest effektiva pollinatören är biet. Ett bi samlar aktivt pollen som proviant till larverna i sina bon och därmed transporterar de stora mängder pollen mellan blommor.

Lär dig mer på Naturvårdsverkets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka blommor hittade vi?

I projektet har en övergripande inventering av de fyra ängsytorna skett. Det finns exempelvis liten blåklocka, prästkrage, åkervädd, grässtjärnblomma, teveronika, kråkvicker, smörblomma och röllika. Detta är vanliga arter som kan växa till sig om du väljer att släppa upp din gräsmatta och låter del av den växa fritt. En lite mer ovanlig art som vi hittade på en av gräsytorna var ormrot som trivs på mager ängsmark.

Har du frågor om pollinatörsprojektet?

Välkommen att kontakta oss:

Kommunekolog Katarina Karlsson

0563-18500 (växel), e-post katarina.r.karlsson@hagfors.se

 

Miljöstrateg Liisa Larsson

0563-185 00 (växel), e-post liisa.larsson@hagfors.se.

Trädstammar som ska fungera som faunadepåer har placerats ut.

Åkervädd är en av de blommor som lockar pollinatörer och har hittats på ängsmarkerna.

Vid ängsmarkerna finns informationsskyltar om projektet.

Publicerad av

Senast ändrad