logo

Pollinatörsprojekt

Under sommaren 2021 startade vi ett pollinatörsprojekt i Hagfors kommun. På fyra gräsytor i centrala Hagfors har vi ställt om till ängsskötsel. Förhoppningen är att det ska locka och gynna pollinatörer som till exempel bin, humlor och fjärilar. Välkommen ut och kika!

Kommunledningsutskottet beslutade i november 2021 om ett pilotprojekt inom pollinering som innebär att vi testar att anlägga mindre ängsmarker på utvalda platser i centrala Hagfors.

Det tar flera år att skapa ängsmark. Utvärdering av den anpassade skötseln kommer göras efter växtsäsongen 2023. Beroende på hur projektet faller ut kommer andra grönytor eventuellt bli aktuella i framtiden.

Förutom kommunens satsning är också statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) medfinansiär för genomförandet av projektet.

Här finns ängsytorna

I projektet ingår fyra områden:

  • Uvedsvägen, Björkenstamsparken
  • Nedanför gamla musikskolan (Wilenska parken)
  • Vid gamla Sättraskolan
  • Vid gamla Norra skolan

För att se en karta, klicka här Öppnas i nytt fönster.

En större informationstavla finns vid Björkenstamsparken, där kan du läsa mer om projektet i sin rätta miljö.

Så här hjälper vi biologin på traven

  • Istället för att klippa gräset, slås det 1-2 gånger per år genom slåtter och tas bort,
  • Invasiva främmande växter grävs bort, och sand fylls på,
  • Stockar som fungerar som bihotell/faunadepå, placeras ut på ängsmarkerna.

Ängsskötsel innebär i princip att gräset slås 1-2 gånger per år och gräset samlas upp, gärna efter att det fått torka och fröa av sig några dagar. På så sätt blir det en allt magrare jord som gynnar ängsväxter och pollinatörer.

Vad är en pollinatör?

Pollinatörer är ett samlingsnamn för djur som besöker blommor och på så sätt hjälper till att korsbefrukta växten, dvs. att transportera pollen mellan ståndare och pistill. Den mest effektiva pollinatören är biet. Ett bi samlar aktivt pollen som proviant till larverna i sina bon och därmed transporterar stora mängder pollen mellan blommor.

Lär dig mer på Naturvårdsverkets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ängsblommor gynnar pollinatörerna

I juli 2022 har en övergripande inventering av de fyra ängsytorna genomförts. Det finns exempelvis liten blåklocka, prästkrage, åkervädd, grässtjärnblomma, teveronika, kråkvicker, smörblomma och rölleka. Detta är vanliga arter som kan växa till sig om du väljer att släppa upp din gräsmatta och istället låter del av den växa fritt.

Har du frågor om pollinatörsprojektet?

Välkommen att kontakta kommunens Miljö- & naturvårdshandläggare, Liisa Larsson, via växeln 0563-185 00 eller på e-post liisa.larsson@hagfors.se.

Trädstammar som ska fungera som faunadepåer har placerats ut.

Åkervädd är en av de blommor som lockar pollinatörer och har hittats på ängsmarkerna.

Vid var och en av ängsmarkerna finns en informationsskylt om projektet.

Publicerad av

Senast ändrad