logo

Administrativa enheten

Den administrativa enheten ansvarar bland annat för beredning, diarieföring samt all hantering före och efter sammanträden. Här hanteras också arkivfunktion, juridiska frågor och IT-stöd för kommunens medarbetare.

Arkivhandlingar
Handlingar som kommer in till Hagfors kommun är i de flesta fall offentliga. Detta innebär att alla har rätt att ta del av dem. Den administrativa enheten tar emot och lämnar ut arkivhandlingar. I arkivet finns handlingar från år 1863. Här finns också handlingar från de kommuner som efter kommunsammanslagningen 1974 ingår i Hagfors kommun.

Du kan få hjälp med att

  • Hämta ut information om beslut som har tagits i kommunen
  • Få kopior av betyg
  • Hämta kartor och ritningar

Datakommunikation och telefoni
Den administrativa enheten ska se till att kommunikationen mellan datorer, servrar, internet och telefoner ska fungera felfritt i kommunens nätverk.

Nämndadministration
Nämndadministration består av förvaltningssekreterare och en kommunsekreterare som är ett viktigt stöd för våra politiker, kommunchefen och verksamhetschefer. Nämndsekreterarna som ansvarar för utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bereder ärenden, diarieför, skriver kallelser, förbereder möten, för protokoll under möten och skickar ut beslut till berörda.

Personuppgiftsombud
Ett personuppgiftsombud ska se till att den enskildes personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom Hagfors kommun.

Posthantering
All post som kommer till Hagfors kommun är till största delen offentliga handlingar, det vill säga att vem som helst får ta del av dem. Varje dag kan du här på vår hemsida ta del av dagens postlista, som är en lista över de handlingar som har kommit in till kommunen eller kommunens nämnder under dagen.

Systemdrift
Administrativa enheten ska ge intern service och support till alla verksamheter. Enheten ska se till att all personal har tillgång till alla interna IT-system. Enheten ansvarar också för drift och support av dessa system.

Valadministration
Alla kommuner har en valnämnd som utses av de politiska partierna. I Hagfors kommun består nämnden av en ordförande och fyra ledarmöter. Tillsammans ska de se till att valet till riksdag, landstinget och kommunfullmäktige genomförs på rätt sätt. Valnämnden arbetar bara när det är valår.

Administrativa enhetens politiska styrfunktion är kommunstyrelsen.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Administrativ chef
Johnny Lövgren
070-544 01 70
0563-185 31 johnny.lovgren@hagfors.se