logo

Hälsoskydd

Hälsoskyddet finns till för att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i de miljöer vi lever i.

Vi på miljö- och byggavdelningen arbetar på uppdrag av miljö- och byggnämnden. Vi fungerar som en tillsynsmyndighet. I det arbetet ingår bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler såsom skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Men även tillsyn av lokaler för hygienisk behandling som till exempel fotvård, tatuering eller piercing. Tillsynsmyndighetens uppdrag är att inspektera om det finns risk för olägenhet för människors hälsa i olika typer av verksamheter samt säkerställa att syftet med miljöbalken uppfylls. Olägenhet för människors hälsa definieras enligt miljöbalken (SFS 1998:808) som "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig".

Bostäder
För att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa ska en bostad uppfylla vissa krav enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och förordning om miljöfarlig verksamhet (SFS 1998:899). Detta gäller då flerbostadshus där den boende är hyresgäst.

Anmälningspliktiga verksamheter
Vissa verksamheter måste anmälas minst 6 veckor innan start. Viktigt är då att ingen verksamhet startar innan tillsynsmyndigheten gett sitt eventuella godkännande. Anmälningsplikt gäller för följande verksamheter:

  • Verksamheter där allmänheten erbjuds hygienisk behandling och som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter

Tillsyn enligt miljöblaken – hälsoskyddstillsyn
Tillsyn innebär att din verksamhet inspekteras av personal från miljö- och byggavdelningen. Vid tillsynen kontrolleras att du följer de eventuella tillstånd och villkor som gäller för verksamheten samt att miljöbalkens krav följs. Ofta är tillsynen inriktad på att kontrollera att företaget har egenkontroll.

Vid tillsynen tas en avgift ut. Avgiften kan vara ett fast belopp (som debiteras årligen) eller vara baserad på antal timmar.

Om det skulle visa sig vid en tillsyn att verksamheten inte följt lagstiftningen kan tillsynsmyndigheten ge anmärkningar på detta i sin inspektionsrapport. Rapporten skickas alltid ut till verksamheten efter tillsynsbesöket efter ungefär en till två arbetsveckor. Det kan också bli fråga om ett föreläggande eller krav på åtgärder med viss tidsfrist om företaget inte följt gällande krav.

Tillsynen är till för att säkerställa att syftet med miljöbaken uppfylls. Se gärna miljöbalken (SFS 1998:808) för mer information om dess syfte eller informationsbladet

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Eric Zetterman
0563-188 42

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
George Hompis
0563-188 58

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggavdelningen för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.