logo

Avgifter för vård och omsorg

Hagfors kommun tar ut avgifter för insatser du får av kommunal vård- och omsorgsverksamhet. För vilka insatser du behöver betala och vad du ska betala framgår av vård- och omsorgstaxan. Vad du ska betala bestäms av skillnaden mellan ditt förbehållsbelopp och din inkomst. Mer information finns i vård- och omsorgstaxan.

Här nedan ser du de delar som ingår i vård- och omsorgstaxan 2023.

Taxan gäller dig som fått en insats beviljad enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen såsom hemtjänst-, hemsjukvårds-, och/eller rehabiliteringsinsats, vistelse i korttidsboende eller om du bor i särskilt boende. Taxan används även vid anhöriganställning.Taxan gäller även i tillämpliga delar inom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och övrig socialtjänst.

Insatser enligt 9 § LSS är avgiftsfria för den enskilde. Kostnader för personliga utgifter i samband med insats kan förekomma, t ex egna kostnader gällande mat, särnärprodukter, HSL, hushållsutgifter, fritidsverksamheter, resor och utflykter.

Enligt 8 kap 1 § SoL är stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär avgiftsfria för den enskilde. Kommunen kan ta ut en avgift för uppehälle av den som är 18 år och äldre och som får vård och behandling för missbruk i familjehem eller hvb-hem enligt SoL LVU eller LVM. En bedömning av den enskildes betalningsförmåga ska göras.

Du som har insats beviljad för hemtjänst-, hemsjukvårds-, och/eller rehabiliteringsinsats, vistelse i korttidsboende eller om du bor i särskilt boende får en inkomstförfrågan som ska fyllas i. Avgiften beräknas utifrån aktuella inkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen, till exempel SPV, KPA, änkepension, privat pensions- och/eller kapitalförsäkring, utländsk pension med mera.

Uppgift om föregående års ränteinkomster, kopia av deklaration och eventuell inkomst av kapital (ränteinkomster, utdelningar med mera) ska lämnas in. Det är viktigt att du söker bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. De uppgifter som vi kan inhämta från Pensionsmyndigheten är endast ålders- eller sjukpension samt bostadstillägg.

Om du är gift ska även din make/maka lämna sina inkomstuppgifter eftersom makars gemensamma inkomster läggs ihop och fördelas lika. Du får ett skriftligt beslut om din aktuella avgift. Varje år görs en ny beräkning av avgifterna som gäller från och med 1 maj och i samband med det får du ett nytt avgiftsbeslut. När make/maka flyttar till ett särskilt boende och den andra parten bor kvar i hemmet ska ni meddela pensionsmyndigheten även detta.

● Maxtaxan inom individ- omsorgsavdelningen infördes 2002-07-01 och regleras enligt SoL kap 8 §§ 2 - 9. Taxan är indexreglerad och följer prisbasbeloppet, per den 1 januari varje år.

● Maxtaxan anger den högsta avgift som kommunen enligt lag får ta ut för hjälp i hemmet, hälso- och sjukvård, rehabilitering, vård och omsorg i särskilt boende samt korttidsvård.

● Avgifterna kan tillsammans aldrig överstiga 2 359 kr/månad.

Om du tycker att kommunen tagit beslut om fel avgift för dig, har du rätt att få detta prövat i domstol. Du skriver då en överklagan och skickar den till kommunen.

Överklagan ställs till Förvaltningsrätten i Karlstad. Tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha samt varför du anser att beslutet ska ändras. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om beslutet överklagas genom ombud ska fullmakt bifogas.

Adress för överklagan

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till:
Hagfors kommun, individ- omsorgsavdelningen, biståndsenheten
Dalavägen 12
683 80 Hagfors

Klaga inom tre veckor

För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit till kommunen inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid, och kommunen inte ändrar beslutet, skickas det vidare till Förvaltningsrätten.

Faktura på din avgift kommer månaden efter det att insatsen getts. Fakturan ska betalas senast det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning efter förfallodatum tas påminnelseavgift ut enligt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader. Dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen enligt räntelagen (1975:635).

Om du har frågor om din avgift kan du kontakta avgiftshandläggaren, som du når via kommunens växel, telefon 0563-185 00.

Endast städinsats 300 kronor/tillfälle
- Avgift tas ut om återbud inte lämnats senast kl. 15.00 dagen före

Varuhemsändning 30 kronor/tillfälle
Inköp av dagligvaror samt leverans

Omsorg/omvårdnad, insatser av servicekaraktär 300 kronor/besök
och ledsagning samt besök vid larm
(t ex stöd vid varubeställning)

Trygghetslarm, speciallarm och trygghetskamera 320 kronor/månad
Vid insats, avgift enligt taxa.
Inget avdrag på avgiften vid frånvaro

Installationsavgift tillkommer för trygghetslarm,speciallarm,
och trygghetskamera, se avgifter som tillkommer utanför maxtaxa.

Trygghetslarm, speciallarm eller trygghetskamera inkl tillbehör, tex klocka som kommit bort, debiteras med den faktiska kostnaden. Se avgifter som tillkommer utanför maxtaxa.

Trygghetsringning 50 kronor/månad

Trygghetstillsyn via kamera 40 kronor/gång*
*faktiskt kostnad enligt avtal.

Tvättinsats inklusive hämtning och leverans 300 kronor/insats
Vid behov ingår sortering av tvätt

Avgift för förbrukningsartiklar (tvättmedel, sköljmedel).
Var god se: avgifter som tillkommer utanför maxtaxan.

Tillfällig hemtjänst, t ex följeslagare till läkarbesök Max 3 tillfällen
Var god se: avgifter som tillkommer utanför maxtaxan.

Ledsagning t ex följeslagare till läkarbesök
Var god se: Avgifter som tillkommer utanför maxtaxan.

Avlastning i hemmet (enbart denna insats) Avgiftsfritt
Max 10 timmar/månad

Kost
Var god se: Avgifter som tillkommer utanför maxtaxan.
- Självkostnadspris enligt gällande avtal.

Omsorg/omvårdnad, städ, tvätt, sjukvård 2 359 kronor/månad
/rehabilitering/hjälpmedel

Kostnader tillkommer för mat, hyra, hemförsäkring och telefonabonnemang. TV-licens ingår om du bor i särskilt boende.

Medboende utan omvårdnadsbehov betalar ingen omvårdnadsavgift, enbart hyra, matavgift och en avgift för basservice och eventuellt HSL-avgift enligt gällande taxa.

Från den dagen den medboende får ett biståndsbeslut på insatser, alternativt kontinuerliga

HSL-insatser, så avslutas basserviceavgiften och taxan för särskilt boende träder i kraft. Var god se under Avgifter som tillkommer utanför maxtaxan.

Du som flyttat permanent till ett särskilt boende och fortfarande har kostnader för din tidigare bostad, kan i vissa fall inte behöva betala hyran under uppsägningstiden. Du kan genom beslut av avgiftshandläggaren få reducering av avgift för dubbelt boende, i maximalt tre månader. Dock inte längre än den tid som du har dubbel hyreskostnad. Ansökan om reducering görs på särskild blankett, se länk på hemsidan.

OBS! Reducering av boendekostnad gäller endast vid flytt till särskilt boende.

Omsorg/omvårdnad 79 kronor/dygn

Kostnad för mat tillkommer. Se avgifter som tillkommer utanför maxtaxan.

Hemsjukvårdsinsats utförd av 200 kronor/hembesök sjuksköterska eller vård- och omsorgspersonal

Åtgärd utförd av sjuksköterska utan genomfört hembesök 100 kronor/åtgärd Förskrivning av inkontinenshjälpmedel, särnärprodukter, medicinteknisk produkt, hantering av läkemedel. Hantering av dosdispenserade läkemedel genom digital läkemedelsfördelare är avgiftsbefriat.

Rehabpersonal 100 kronor/besök

Hälso- och sjukvård/rehabilitering i hemmet eller på

kommunens dagrehab/bedömning av hjälpmedelsbehov/aktivitets- och funktionsbedömning inför bostadsanpassning

Max avgift/månad om du enbart har denna insats 2 359 kronor/månad
Vid andra insatser räknas detta in i maxtaxan.

Avgifter för verkställande av egenvård uttages enligt hemtjänsttaxa.

Avgifter inom vård och omsorg

Dagverksamhet 50 kronor/dag
Behovsprövad, SoL och HSL

I vistelse på daglig verksamhet tillkommer kostnader för mat, kaffe samt resa tur och retur till dagverksamheten.

Maxavgift om du enbart har denna insats 500 kronor/månad
Vid andra insatser räknas detta in i maxtaxan.

Mat 75 kronor/portion
Självkostnadspris enligt gällande avtal

Kaffe 10 kronor/gång

Resor 20 kronor/resa

Avgifter inom LSS och Socialpsykiatri

Daglig verksamhet enligt LSS och SoL är kostnadsfri för personer i arbetsför ålder. Kostnader för mat, kaffe samt resor tillkommer.

Mat 75 kronor kronor/portion
Självkostnadspris enligt gällande avtal

Kaffe 10 kronor/arbetstillfälle

Resor kan sökas via Värmlandstrafik - Färdtjänst.

Kost
*Kost i särskilt boende 4000 kronor/månad
*Kost i korttidsboende 134 kronor/dygn

**Kost i ordinärt boende och leverans samt i bostad med särskild service enligt LSS och SoL

Portion om 400 gram 80 kronor/portion**
varav
75,73 kronor/portion utanför maxtaxa
4,27 kronor/portion kostnad för distribution vilket ingår i
maxtaxan

Portion om 450 gram 82 kronor/portion**
varav
80,21 kronor/portion utanför maxtaxa
1,79 kronor/portion kostnad för distribution vilket ingår i
maxtaxan

Specialkost 80 kronor/portion**
varav
75,73 kronor/portion utanför maxtaxa
4,27 kronor/portion kostnad för distribution vilket ingår i
maxtaxan

Dessert 15 kronor/portion**
Hyra mikrovågsugn 150 kronor/månad

* Självkostnadspris
** Självkostnadspris enligt gällande avtal, prishöjning meddelas månaden innan justering.

Näringsdryck/berikningspulver/sondnäring

● Personer med näringsdryck betalar 50 % av den faktiska kostnaden, upp till en maxavgift på 1 500 kronor per månad. Gäller oavsett boendeform.

● Personer som ordineras berikningspulver och/eller förtjockningsmedel betalar den faktiska kostnaden. Gäller oavsett boendeform.

● Personer med sondnäring som enda näringskälla, betalar 50 % av den faktiska kostnaden inklusive tillbehör och hemleverans, upp till en maxavgift på 4 000 kronor per månad. Gäller oavsett boendeform.

Avgift för kost vid korttidsvistelse enligt LSS, under 18 år max 77 kronor/dygn

Avgift för kost vid korttidsvistelse enligt LSS, över 18 år max 94 kronor/dygn

Avgift för kost vid boende i elevhem samt korttidsvistelse 71 kronor/dygn
i familjehem under skoltid, enligt LSS, under 18 år

Avgift för kost vid boende i elevhem samt korttidsvistelse 78 kronor/dygn
i familjehem under skoltid, enligt LSS, över 18 år

Avgift för kost vid boende i elevhem eller familjehem, samt vid korttidsvistelse, baseras på Konsumentverkets rekommendation.

Avgift för kost 80 kronor/dygn

Förbrukningsartiklar vid tvättinsats i ordinärt boende 15 kronor/tvätt
Tvätt- och sköljmedel

Borttappad larmklocka 1 250 kronor
Faktisk kostnad tillhörande trygghetslarm eller nödsändare

Installationsavgift larm, speciallarm och tillsynskamera 300 kronor/tillfälle

Tillfällig hemtjänst 300 kronor/tillfälle
T ex följeslagare till läkarbesök
Max 3 tillfällen beviljat av enhetschef, om behov av ledsagare finns fortsatt ska ansökan göras via biståndsbedömare.

Ledsagning 300 kronor/tillfälle inom kommunen
400 kronor/tillfälle utom kommunen

Parboende
Medboende utan omvårdnadsbehov betalar ingen omvårdnadsavgift utan enbart hyra, matavgift och en avgift för basservice och enstaka HSL-insatser. Avgift, se gällande taxa.

Kostavgift 4 000 kronor/månad

Basservice 700 kronor/månad
Från den dagen den medboende får ett biståndsbeslut, alternativt kontinuerliga HSL-insatser, avslutas basserviceavgiften och taxan för särskilt boende träder i kraft.

Boendekostnad
Hyra betalas till hyresvärden enligt upprättat hyresavtal.

Hyra vid behov av hjälpmedel vid tillfällig funktionsnedsättning/skada, vuxna
Vid kortvarigt behov av hjälpmedel (under 4 månader) finns möjlighet att hyra hjälpmedel.
- Gäller då utprovningen inte kräver hälso- och sjukvårdens kompetens
- Gäller tillfällig funktionsnedsättning/skada vid t ex frakturer, operationer och liknande.

Om behovet kvarstår efter fyra månader görs en bedömning om förskrivning.

Kostnad för hyreshjälpmedel 100 kronor/hjälpmedel/påbörjad 4-veckorsperiod Toalettförhöjning, duschpall, förhöjningsben, ramp,
gåstativ, rollator, rullstol inklusive dyna, arbetsstol.

Maxbelopp 200 kronor/påbörjad
4-veckorsperiod

Maxbelopp 800 kronor för en
4-månadersperiod

Utkörning eller hämtning av hjälpmedel 400 kronor
(ingår inte i maxbeloppet)

Priserna är inklusive moms.
Ovanstående hjälpmedelssortiment ingår i kommunens ansvar att hyra ut.

Uthyrning av hjälpmedel för personer som vistas tillfälligt i kommunen, t ex sommargäster

Enklare hjälpmedel, som toaförhöjning, duschpall 200 kronor/hjälpmedel/månad

ID-märkta hjälpmedel, till exempel rullstol 400 kronor/hjälpmedel/månad Max 1 000 kronor/månad

Säng och personlyft 600 kronor/hjälpmedel och påbörjad 4-veckorsperiod

Max 1 000 kronor/ påbörjad 4-veckorsperiod

Utkörning, hämtning och service av hjälpmedel 400 kronor/timme
Ingår ej i maxbeloppet för hjälpmedel

Enligt beslut i Hjälpmedelsnämnden i Värmland.

● I särskilt boende får du avdrag för matkostnaden från och med dag 2 om du anmält en dag i förväg. Vid sjukhusvistelse görs avdrag för matkostnader från dag 1. Vid sjukhusvistelse 7 dagar eller längre reduceras även avgifterna för omsorgsinsatserna, fr o m dag 1 med hel frånvaro.

Förbehållsbelopp
Med förbehållsbelopp avses det belopp som du har rätt att behålla av dina egna medel innan avgift tas ut för vård, omsorg och service. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt den faktiska boendekostnaden.

Minimibelopp
Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen och beräknas på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2023 är 52 500 kronor.

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, hälso-och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

För 2023 gäller följande:
• Minimibelopp för ensamboende äldre: 6 470 kronor/månad.
• Minimibelopp per person för makar och sammanboende äldre: 5 279 kronor/månad.

För yngre funktionshindrade, 60 år och yngre, är minimibeloppet upp till 10% högre än för äldre vård- och omsorgstagare.

Höjning av minimibelopp baseras på Socialstyrelsens och Konsumentverkets rekommendationer.

Återkommande extra fördyrande kostnader kan öka förbehållsbeloppet, t ex kostnader för god man och trossamfund.

Kostnaden måste uppgå till 200 kronor/månad, varaktig karaktär och återkomma regelbundet under minst sex månader. Dessa kostnader måste prövas i det enskilda fallet och ansökan görs hos avgiftshandläggaren.

Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymme är det belopp som återstår när hyra, skatt och förbehållsbelopp/minimibelopp avräknats från dina bruttoinkomster.

Så här beräknas avgiften:
Nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatt) Eventuellt bostadsbidrag
- Förbehållsbelopp/minimibelopp
- Minus bostadskostnad
= Avgiftsutrymme

Det är viktigt att du snarast anmäler ekonomiska förändringar som påverkar din avgift.

Publicerad av

Senast ändrad