logo

Avgifter för vård och omsorg

Hagfors kommun tar ut avgifter för insatser du får av kommunal vård, omsorg och övriga insatser från Individ- och omsorgsavdelningen. För vilka insatser du behöver betala och vad du ska betala framgår av avgiftstaxan. Vad du ska betala bestäms av skillnaden mellan ditt förbehållsbelopp och din inkomst. Mer information finns i avgiftstaxan.

Här nedan ser du de delar som ingår i avgiftstaxan 2024.

Taxan gäller dig som fått en insats beviljad enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen såsom hemtjänst-, hemsjukvårds-, och/eller rehabiliteringsinsats, vistelse i korttidsboende eller om du bor i särskilt boende. Taxan används även vid anhöriganställning.Taxan gäller även i tillämpliga delar inom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och övrig socialtjänst.

Insatser enligt 9 § LSS är avgiftsfria för den enskilde. Kostnader för personliga utgifter i samband med insats kan förekomma, t ex egna kostnader gällande mat, särnärprodukter, HSL, hushållsutgifter, fritidsverksamheter, resor och utflykter.

Enligt 8 kap 1 § SoL är stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär avgiftsfria för den enskilde. Kommunen kan ta ut en avgift för uppehälle av den som är 18 år och äldre och som får vård och behandling för missbruk i familjehem eller hvb-hem enligt SoL, LVU eller LVM. En bedömning av den enskildes betalningsförmåga ska göras.

Du som har insats beviljad för hemtjänst-, hemsjukvårds-, och/eller rehabiliteringsinsats, vistelse i korttidsboende eller om du bor i särskilt boende får en inkomstförfrågan som ska fyllas i. Avgiften beräknas utifrån aktuella inkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen, till exempel SPV, KPA, änkepension, privat pensions- och/eller kapitalförsäkring, utländsk pension med mera.

Uppgift om föregående års ränteinkomster, kopia av deklaration och eventuell inkomst av kapital (ränteinkomster, utdelningar med mera) ska lämnas in. Det är viktigt att du söker bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. De uppgifter som vi kan inhämta från Pensionsmyndigheten är endast ålders- eller sjukpension samt bostadstillägg.

Om du är gift ska även din make/maka lämna sina inkomstuppgifter eftersom makars gemensamma inkomster läggs ihop och fördelas lika. Du får ett skriftligt beslut om din aktuella avgift. Varje år görs en ny beräkning av avgifterna som gäller från och med 1 januari och i samband med det får du ett nytt avgiftsbeslut. När make/maka flyttar till ett särskilt boende och den andra parten bor kvar i hemmet ska ni meddela pensionsmyndigheten även detta. För särboende makar i samband med inflytt på särskilt boende beräknas avgiftsutrymmet var för sig.

 • Maxtaxan inom individ- omsorgsavdelningen infördes 2002-07-01 och regleras enligt SoL kap 8 §§ 2 - 9. Taxan är indexreglerad och följer prisbasbeloppet, per den 1 januari varje år.
 • Maxtaxan anger den högsta avgift som kommunen enligt lag får ta ut för hjälp i hemmet, hälso- och sjukvård, rehabilitering, vård och omsorg i särskilt boende samt korttidsvård.
 • Avgifterna som ingår i maxtaxan kan tillsammans aldrig överstiga 2 575 kr/månad under 2024.

Om du tycker att kommunen tagit beslut om fel avgift för dig, har du rätt att få detta prövat i domstol. Du skriver då en överklagan och skickar den till kommunen.

Överklagande ställs till Förvaltningsrätten i Karlstad. Tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha samt varför du anser att beslutet ska ändras. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om beslutet överklagas genom ombud ska fullmakt bifogas.

Adress för överklagan

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till:

Hagfors kommun, Individ- omsorgsavdelningen, 683 80 Hagfors

Klaga inom tre veckor

För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit till kommunen inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid, och kommunen inte ändrar beslutet, skickas det vidare till Förvaltningsrätten.

Faktura på din avgift kommer månaden efter det att insatsen getts. Fakturan ska betalas senast det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning efter förfallodatum tas påminnelseavgift ut enligt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader. Dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen enligt räntelagen (1975:635).

Om du har frågor om din avgift kan du kontakta avgiftshandläggaren eller handläggaren av ditt ärende, som du når via kommunens växel, telefon 0563-185 00.

Hemtjänst - Stöd i hemmet

Endast städinsats 300 kronor/tillfälle

Avgift tas ut om återbud inte lämnats senast kl 15.00 dagen före

Varuhemsändning 30 kronor/tillfälle

Inköp av dagligvaror samt leverans

Omsorg/omvårdnad, insatser av servicekaraktär och ledsagning samt besök vid larm 300 kronor/besök

Till exempel stöd vid varubeställning

Trygghetslarm, speciallarm och trygghetskamera 320 kronor/månad

Månadskostnad för själva larmet. Vid insats/besök kopplat till aktuellt larm, tillkommer avgift enligt taxa. Inget avdrag på avgiften vid frånvaro.

Installationsavgift tillkommer för trygghetslarm, speciallarm och trygghetskamera, se avgifter som tillkommer utanför maxtaxa.

Trygghetslarm, speciallarm eller trygghetskamera inkl tillbehör, tex klocka som kommit bort, debiteras med den faktiska kostnaden. Se avsnitt om avgifter som tillkommer utanför maxtaxa.

Trygghetsringning 50 kronor/månad

Trygghetstillsyn via kamera 40 kronor/gång*

*faktiskt kostnad enligt avtal

Tvättinsats inklusive hämtning och leverans 300 kronor/insats

Vid behov ingår sortering av tvätt

Avgift för förbrukningsartiklar (tvättmedel, sköljmedel)

Se avsnitt om avgifter som tillkommer utanför maxtaxan

Tillfällig hemtjänst, t ex följeslagare till läkarbesök Max 3 tillfällen

Se avsnitt om avgifter som tillkommer utanför maxtaxan

Ledsagning t ex följeslagare till läkarbesök

Se avsnitt om avgifter som tillkommer utanför maxtaxan

Avlastning i hemmet (enbart denna insats) Avgiftsfritt

Max 10 timmar/månad

Kost

Se avsnitt om avgifter som tillkommer utanför maxtaxan

Omsorg/omvårdnad, städ, tvätt, sjukvård/rehabilitering/hjälpmedel 2 575 kronor/månad

Kostnader tillkommer för mat, hyra, hemförsäkring, tv-utbud/kabel-tv och telefonabonnemang. TV-licens ingår om du bor i särskilt boende.

Reducering av avgift, vid sjukhusvistelse 7 dagar eller längre reduceras avgifterna för omsorgsinsatserna, från och med dag 1 med hel frånvaro.

Medboende utan omvårdnadsbehov betalar ingen omvårdnadsavgift, enbart hyra, kostavgift och en avgift för basservice och eventuellt HSL-avgift enligt gällande taxa. Se avsnitt om avgifter som tillkommer utanför maxtaxan och avsnitt om avgifter för hälso- och sjukvård/rehabilitering.

Från den dagen den medboende får ett biståndsbeslut på insatser, alternativt kontinuerliga HSL-insatser, så avslutas basserviceavgiften och taxan för särskilt boende träder i kraft.

Se avsnitt om avgifter som tillkommer utanför maxtaxan.

Du som flyttat permanent till ett särskilt boende och fortfarande har kostnader för din tidigare bostad, kan i vissa fall inte behöva betala hyran under uppsägningstiden. Du kan genom beslut av avgiftshandläggaren få reducering av avgift för dubbelt boende, i maximalt tre månader. Dock inte längre än den tid som du har dubbel hyreskostnad. Ansökan om reducering görs på särskild blankett, se länk på hemsidan.

OBS! Reducering av boendekostnad gäller endast vid flytt till särskilt boende.

Omsorg/omvårdnad 86 kronor/dygn

Kostnad för mat tillkommer. Se avgifter som tillkommer utanför maxtaxan.

Hemsjukvårdsinsats utförd av sjuksköterska eller vård- och omsorgspersonal 250 kronor/hembesök

Åtgärd utförd av sjuksköterska utan genomfört hembesök 150 kronor/åtgärd

Förskrivning av inkontinenshjälpmedel, särnärprodukter, medicinteknisk produkt, hantering av läkemedel. Hantering av dosdispenserade läkemedel genom digital läkemedelsfördelare är avgiftsbefriade.

Rehabpersonal 150 kr/besök

Hälso- och sjukvård/rehabilitering i hemmet eller på kommunens dagrehab/bedömning av hjälpmedelsbehov/aktivitets- och funktionsbedömning inför bostadsanpassning

Max avgift/månad om du enbart har denna insats 2 575 kronor/månad

Vid andra insatser räknas detta in i maxtaxan.

Avgifter för verkställande av egenvård uttages enligt hemtjänsttaxa.

Se även av Hagfors kommun antagna taxor avseende avgifter som ligger utanför individ- och omsorgsavdelningen, till exempel kopieringstaxa avseende kostnader i samband med att enskilda begär ut allmänna handlingar skriftligt.

Kost i särskilt boende

Normalkost, flytande och specialkost samt sondmat. 4 300 kr/månaden*

Korttidsboende

Normalkost, flytande och specialkost samt sondmat. 143 kronor/dygn*

Reducering av avgift, i särskilt boende får du avdrag för matkostnaden från och med dag 2 om du anmält en dag i förväg, månadskostnaden motsvarar 143 kronor/dygn. Vid sjukhusvistelse görs avdrag för matkostnader från dag 1.

Kost i ordinärt boende

Portion om 400 gram 86.78 kronor/portion**

varav

82,41 kronor/portion utanför maxtaxa

4,34 kronor/portion kostnad för distribution vilket ingår i maxtaxan

Portion om 450 gram 88.95 kronor/portion**
varav

84,61 kronor/portion utanför maxtaxa
4,34 kronor/portion kostnad för distribution vilket ingår i maxtaxan

Specialkost 86.78 kronor/portion**

varav

82,41 kronor/portion utanför maxtaxa

4,34 kronor/portion kostnad för distribution vilket ingår i maxtaxan

Dessert 16.27 kronor/portion**

* Självkostnadspris

** Självkostnadspris enligt gällande avtal från 2022, prisförändring meddelas månaden innan justering. Med anledning av pandemi och krig i Ukraina och den oro det för med sig får därefter prisjustering under första avtalsåret ske var 6:e månad, pris ska efter prisreglering vara fast i 6 månader osv. därefter årligen från och med andra avtalsåret.


Näringsdryck/berikningspulver/sondnäring

 • Personer med sondnäring och kosttillskott/näringsdryck som enda näringskälla betalar 4 300 kronor per månad, inklusive tillbehör och hemleverans. Avser inte den som bor på särskilt boende eller korttids.
 • Personer med sondnäring och kosttillskott/näringsdryck som komplement till normal- eller specialkost betalar 1 700 kronor. Avser inte den som bor på särskilt boende eller korttids.
 • Personer med endast näringsdryck som komplement till normalkost eller specialkost, betalar 17 kr styck.

Avser inte den som bor på särskilt boende eller korttids eller den som har sondnäring och kosttillskott/näringsdryck som enda näringskälla alternativt personer med sondnäring och kosttillskott/näringsdryck som komplement. I dessa fall ingår denna kostnad.

 • Personer som ordineras berikningspulver och/eller förtjockningsmedel betalar den faktiska kostnaden. Gäller oavsett boendeform.

Avgift för kost vid korttidsvistelse enligt LSS, under 18 år max 92 kronor/dygn

Avgift för kost vid korttidsvistelse enligt LSS, 18 år och över max 112 kronor/dygn

Avgift för kost vid boende i elevhem samt korttidsvistelse 86 kronor/dygn

i familjehem under skoltid, enligt LSS, under 18 år

Avgift för kost vid boende i elevhem samt korttidsvistelse 94 kronor/dygn

i familjehem under skoltid, enligt LSS, 18 år och över

Avgift för kost vid boende i elevhem eller familjehem, samt vid korttidsvistelse, baseras på Konsumentverkets rekommendation.

Boendekostnad på särskilt boende

Hyra betalas till hyresvärden enligt upprättat hyresavtal.
Fast kostnad utöver hyran kan tillkomma för tex tv-utbud och bredband.

TV-utbud Lillåsen och Häggården

Vid dessa två fastigheter erbjuds ett begränsat utbud för 60 kr/månaden en fast kostnad. (Sättragården och Bellmansgården har andra utbud av tv-kanaler som hanteras av tredje part.)

Basservice vid parboende 700 kronor/månad

Från den dagen den medboende får ett biståndsbeslut, alternativt kontinuerliga HSL-insatser, avslutas basserviceavgiften och taxan för särskilt boende träder i kraft. Se avsnitt om avgifter för särskilt boende.

Förbrukningsartiklar vid tvättinsats i ordinärt boende 15 kronor/tvätt

Tvätt- och sköljmedel

Borttappad larmklocka Faktisk kostnad*

Faktisk kostnad enligt aktuellt avtal för aktuellt tillbehör till trygghetslarm eller nödsändare.

Installationsavgift larm, speciallarm och tillsynskamera 300 kronor/tillfälle

Rökdetektor 120 kronor/månad

För dig som har trygghetslarm och önskar komplettera med
rökdetektor.

Tillfällig hemtjänst 300 kronor/tillfälle T ex följeslagare till läkarbesök

Max 3 tillfällen beviljat av enhetschef, om behov av ledsagare
finns fortsatt ska ansökan göras via biståndsbedömare.

Ledsagning 300 kronor/tillfälle inom kommunen

400 kronor/tillfälle utom kommunen

Vissa resor för den som ej är beviljad färdtjänst Faktisk kostnad

Avgift till och från särskilt boende / korttids för den som ej har beviljad färdtjänst. Faktiskt kostnad innebär samma kostnad som debiteras kommunen från Värmlandstrafik AB.

Dagverksamhet 50 kronor/dag
Behovsprövad, SoL och HSL

I vistelse på daglig verksamhet tillkommer kostnader för mat, kaffe samt resa tur och retur till dagverksamheten.

Maxavgift om du enbart har denna insats 500 kronor/månad
Vid andra insatser räknas detta in i maxtaxan.

Mat 80 kronor/portion

Kaffe 10 kronor/kaffestund

Resor 25 kronor/enkel resa

Avgifter inom LSS och Socialpsykiatri

Daglig verksamhet enligt LSS och SoL är kostnadsfri för personer i arbetsför ålder. Kostnader för mat, kaffe samt resor tillkommer.

Mat 80 kronor kronor/portion

Kaffe 10 kronor/arbetstillfälle

Resor kan sökas via Värmlandstrafik - Färdtjänst.

Hyra vid behov av hjälpmedel vid tillfällig funktionsnedsättning/skada, vuxna

Vid kortvarigt behov av hjälpmedel (under 4 månader) finns möjlighet att hyra hjälpmedel.

 • Gäller då utprovningen inte kräver hälso- och sjukvårdens kompetens
 • Gäller tillfällig funktionsnedsättning/skada vid t ex frakturer, operationer och liknande.

Om behovet kvarstår efter fyra månader görs en bedömning om förskrivning.

Kostnad för hyreshjälpmedel 100 kronor/hjälpmedel/påbörjad
Toalettförhöjning, duschpall, förhöjningsben, ramp, 4-veckorsperiod
gåstativ, rollator, rullstol inklusive dyna, arbetsstol.

Maxbelopp 200 kronor/påbörjad
4-veckorsperiod

Maxbelopp 800 kronor för en
4-månadersperiod

Utkörning eller hämtning av hjälpmedel 400 kronor (ingår inte i
maxbeloppet)

Priserna är inklusive moms.

Ovanstående hjälpmedelssortiment ingår i kommunens ansvar att hyra ut.


Uthyrning av hjälpmedel för personer som vistas tillfälligt i kommunen,
t ex sommargäster

Enklare hjälpmedel, som toaförhöjning, duschpall 200 kronor/hjälpmedel/månad

ID-märkta hjälpmedel, till exempel rullstol 400 kronor/hjälpmedel/månad

Max 1 000 kronor/månad

Säng och personlyft 600 kronor/hjälpmedel och påbörjad 4-veckorsperiod

Vid hyra av flera hjälpmedel enligt ovan Max 1 000 kronor/påbörjad 4-veckorsperiod

Utkörning, hämtning och service av hjälpmedel 400 kronor/timme

Ingår ej i maxbeloppet för hjälpmedel

Enligt 18 kap 2 § Ärvdabalken och 5 kap 2 § Begravningslagen har socialtjänsten rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader för provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning, Lag (1991:496). En kommun får enligt 8 kap 3c § Kommunallagen inte ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaden för de tjänster som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad av timlön plus kringkostnad i form av lokal-, administrations- samt övriga overheadkostnader. Socialtjänstens externa kostnader bestående av direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag vid provisorisk förvaltning och gravsättning debiteras också dödsboet. Tidsåtgången redovisas vid uttag av avgift.

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning:

Arbetstid per timme med 0,7 % av prisbasbeloppet.

Externa kostnader för direkta utlägg

Med förbehållsbelopp avses det belopp som du har rätt att behålla av dina egna medel innan avgift tas ut för vård, omsorg och service. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt den faktiska boendekostnaden.

Minimibelopp

Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen och beräknas på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2024 är 57 300 kronor.

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, hälso-och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

 • Minimibelopp för ensamboende äldre: 7 062 kronor/månad
 • Minimibelopp per person för makar och sammanboende äldre: 5 762 kronor/månad.

För yngre funktionshindrade,65 år och yngre, är minimibeloppet upp till 10% högre än för äldre vård- och omsorgstagare. I regeringens förslag till minimibelopp har kostnaden för kost beräknats på grundval av vad som är en normal månadskonsumtion för personer 61 år och äldre. Normalkonsumtionen för personer 65 år och yngre är dock högre och därmed

även kostnaderna. Vägledande för beräkning av denna merkostnad bör även i detta fall vara Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader för olika åldersgrupper.

Den andra situationen som regeringen framhåller att ta hänsyn till är att denna grupp normalt sett under längre tidsperioder och för att möjliggöra bosättning och familjebildning kan ha större behov av sådana medel jämfört med äldre omsorgstagare. I regeringens proposition 2000/01:149 framgår att en individuell prövning av nivån på tillägget för personer i denna grupp alltid måste göras

Förändring av minimibelopp baseras på Socialstyrelsens och Konsumentverkets rekommendationer samt beslut om förändrat prisbasbelopp.

Återkommande extra fördyrande kostnader kan öka förbehållsbeloppet, t ex kostnader för god man och trossamfund.

Kostnaden måste uppgå till 200 kronor/månad, varaktig karaktär och återkomma regelbundet under minst sex månader. Dessa kostnader måste prövas i det enskilda fallet och ansökan görs hos avgiftshandläggaren.

Avgiftsutrymme är det belopp som återstår när hyra, skatt och förbehållsbelopp/minimibelopp avräknats från dina bruttoinkomster.

Så här beräknas avgiften:

Nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatt) Eventuellt bostadsbidrag

- Förbehållsbelopp/minimibelopp

------------------------------------------------------------------------------------------

= Avgiftsutrymme

Det är viktigt att du snarast anmäler ekonomiska förändringar som påverkar din avgift.

Publicerad av

Senast ändrad