logo

Avgift och taxa, livsmedelsverksamhet

Den offentliga kontrollen av livsmedelsverksamheter ska vara avgiftsfinansierad.

Avgift för kontrollen

Planerad livsmedelskontroll
Från och med 1 januari 2024 efterhandsdebiteras livsmedelskontrollen vilket innebär att livsmedelsföretagaren betalar sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök. På detta sätt blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning. För handläggning av ärendet (inläsning, kontroll, upprättande av kontrollrapport, rapportering till SLV) tas en avgift ut enligt kommunens taxa för offentlig
kontroll inom livsmedelsområdet, MB 2023:46, § 127.
Timavgiften för år 2024 är 1391 kronor.

Uppföljande kontroll
Miljö- och byggnämnden gör alltid uppföljande kontroller av avvikelser för att se till att
livsmedelslagstiftningen följs. Vid en uppföljande kontroll ska företagaren kunna visa att lagstiftningens mål är uppfyllt. Om myndigheten kommer fram till att lagstiftningen inte följs kan myndigheten fatta beslut om till exempel föreläggande eller förbud. För uppföljande kontroll av avvikelser tas en avgift ut för handläggning av ärendet (inläsning, resa, uppföljande kontroll, upprättande av kontrollrapport, rapportering
till SLV) enligt kommunens taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, MB 2023:46, §127.
Timavgiften för år 2024 är 1320 kronor.

Sidansvarig

Senast ändrad