logo

Regler för allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga - du är välkommen att komma och lyssna. Som ett led i att utveckla den lokala demokratin finns Allmänhetens frågestund i samband med kommunfullmäktiges sammanträden i mars och september.

 1. Allmänhetens frågestund inleder fullmäktiges sammanträde. Presidiet får ställa in en frågestund, ändra frågestundens placering på dagordningen och flytta frågestunden till annat sammanträde.
 2. I kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.
 3. Allmänhetens frågestund genomförs i början av sammanträdet, direkt efter uppropet. Frågestunden kan pågå under högst 30 minuter.
 4. Frågeställaren ska vara medborgare i kommunen.
 5. Frågor får ställas till fullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare. Frågan besvaras i första hand av den person till vilken frågan är ställd, i andra hand av ordföranden eller vice ordföranden i den nämnd/styrelse eller bolag som berörs, i tredje hand av annan som kommunfullmäktiges presidium bestämmer.
 6. Frågan ska i första hand avse ett politiskt spörsmål som är av allmänt intresse och som ingår i kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller annan nämnds politiska ansvarsområde. Fullmäktiges presidium avgör om fråga får ställas.
 7. För att frågeställaren ska få ett utförligt svar ska frågan vara skriftlig, undertecknad, och inlämnad till nämndsekretariatet senast 10 dagar före sammanträdet. Om frågor framställs som är av den karaktären att de inte kan besvaras vid sammanträdet, exempelvis på grund av att de kräver utredning, lämnas svar vid nästkommande frågestund.
 8. Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden.
 9. Frågan ska kunna besvaras kortfattat. Eventuell följdfråga får ställas av frågeställaren. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
 10. Frågan ska läsas upp i samband med frågestunden av frågeställaren eller fullmäktiges presidium.
 11. Om frågor ställs som berör ärenden på fullmäktiges dagordning, får ordföranden hänskjuta svaret till de ordinarie överläggningarna.
 12. Frågor som ställs på allmänhetens frågestund besvaras muntligt.

Publicerad av

Senast ändrad