logo

Flyktingmottagning

Sedan den 1 mars 2016 gäller den så kallade anvisningslagen (Lag 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända för bosättning). Lagen innebär att varje kommun är skyldig att ta emot de nyanlända som Migrationsverket anvisar till kommunen för bosättning.

Fördelningstal för län och kommuner
Regeringen beslutar varje år hur många nyanlända som varje län ska ta emot. För år 2022 har man beslutat att Värmland ska ta emot 246 nyanlända.

Hur många som kommunerna är skyldiga att ta emot beror på vilket kommuntal som respektive Länsstyrelse beslutar om.

För 2022 har Länsstyrelsen beslutat att kommuntalet för Hagfors kommun ska vara 14 personer. Det innebär att Hagfors kommun kommer att ta emot 14 personer för kommunbosättning under 2022. Kommunen räknar också med att ett antal nyanlända på egen hand bosätter sig i kommunen under året.

Ukraina-krisen
På grund av kriget i Ukraina så har en fördelning beslutats för kommunernas mottagning av ukrainska medborgar på flykt enligt EU:s massflyktsdirektiv. Hagfors kommun ska ta emot totalt 38 ukrainska flyktingar enligt direktivet under 2022.

24 av dem kommer att anlända innan september månads utgång. Kommunen har genomfört en planering och kommer att erbjuda dessa personer boende samt skola för barnen. Flyktingar enligt massflyktsdirektivet har rätt att arbeta i Sverige.

Kvotflyktingar
De senaste åren har det varit en övervikt av kvotflyktingar som anvisats till kommunen. En kvotflykting är en flykting eller skyddsbehövande person som anvisas av FN:s flyktingorgan UNHCR till att bli placerad i Sverige. Kvotflyktingar kommer till Sverige direkt från något av FN:s flyktingläger runt om i världen. Uttagningen av kvotflyktingen sker i samverkan mellan UNHCR, Migrationsverket och Polisen.

De här personerna kommer till Hagfors kommun för att de är flyktingar eller av en annan anledning behöver skydd. De kan komma direkt från sitt hemland, FN:s flyktingläger eller från en annan kommun i Sverige, de kan också komma hit därför att någon i familjen redan bor här.

Ansvarsfördelning och utbildning
I Hagfors kommun är det Individ- och omsorgsutskottet samt Barn- och bildningsutskottet som tillsammans ansvarar för att ta emot flyktingar och skyddsbehövande. Vi kan ge information om hur man ansöker om boende, språkkurs och samhällsorientering som är en utbildning som omfattar 100 timmar om hur det är att bo och leva i Hagfors kommun och Sverige.

Information till nyanlända
Du som är mellan 20 och 65 år och har fått uppehållstillstånd får komma på ett möte hos Arbetsförmedlingen. Då tar Arbetsförmedlingen reda på vad du har arbetat med tidigare och vad för sorts utbildning du har. Tillsammans tar ni fram en plan, för att du ska få bästa möjliga chans att lära dig att leva och arbeta här. Planen kan innehålla utbildning och skola, praktik eller arbete och sträcker sig över högst två år. Du som följer planen och deltar i de aktiviteter som Arbetsförmedlingen föreslår får ersättning i form av dagersättning. Du som är ny i kommunen, men inte får hjälp av Arbetsförmedlingen, har möjlighet att ansöka om försörjningsstöd från socialtjänsten.

Kontakta oss gärna om du har några frågor!


Publicerad av

Senast ändrad