logo

Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS)

ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Användningen av ANDTS har skadliga konsekvenser för folkhälsan på flera sätt. Det drabbar individer, familjer och hela samhället, och handlar om fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem och dödsfall.

Folkhälsomyndigheten arbetar med alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) ur ett folkhälsoperspektiv, för att förebygga ohälsa.

På Socialstyrelsens hemsida finns kunskap, råd och regler om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

ANDTS-politikens och strategins övergripande mål är:

• ett samhälle fritt från narkotika och dopning
• minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol
• ett minskat tobaksbruk
• minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

Strategin består därutöver av sju olika långsiktiga mål som ska vara vägledande för arbetet mot de övergripande målen.

Syftet med strategin är att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser inom ANDTS-området ska genomföras, samordnas och följas upp under perioden 2022–2025.

Kopplingen till psykisk ohälsa är mycket stark hos vuxna som har ett skadligt bruk eller beroende av ANDTS. Ungefär hälften har samtidigt en annan psykiatrisk diagnos. Det finns också tydliga skillnader i skador och dödlighet mellan olika grupper, kopplat till sådant som utbildning, inkomst, kön, sexuell läggning och etnicitet.

Publicerad av

Senast ändrad