logo

Bygglov och anmälan

För att bygga nytt, bygga till eller göra vissa förändringar på ditt hus eller din tomt behöver du ansöka om bygglov hos kommunen. Här hittar du information om vad som gäller. I vänsterspalten finns checklistor med information om vilka handlingar som krävs för olika typer av bygglov.

Bygglov och anmälan krävs i regel alltid inom tätort eller om du vill bygga i ett område som kommunen har en detaljplan för. Vilka arbeten eller förändringar som kräver bygglov kan se olika ut beroende på var i kommunen man bygger. Anmälan krävs om du ska bygga nytt, bygga till eller göra andra större förändringar på ditt hus eller din mark.

Det krävs bygglov för

 • nybyggnad
 • tillbyggnad
 • för ändrat användningssätt
 • skyltanordning
 • om byggnaden inreds med någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri
 • inom område som omfattas av en detaljplan om byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt

Det krävs anmälan vid

 • Attefallshus,
 • rivning av en byggnad eller del av en byggnad som inte är en komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad för skogsbruk eller annan liknande näring,
 • en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnaden planlösning påverkas avsevärt
 • en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • en sådan ändring av en byggnad som väsentlig påverkar brandskyddet i byggnaden
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk,
 • underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) kapitel 4 §16 och § 42 första stycket 5 c eller motsvarande äldre föreskrifter

Vi ser helst att du lämnar din bygglovsansökan eller anmälan genom att använda våra e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på hagfors.se. Kontakta oss på miljö- och byggkontoret om du har problem att utföra ditt ärende digitalt så hjälper vi dig vidare. Med din ansökan eller anmälan ska du skicka in ritningar som tydligt visar vilka förändringar du planerar att göra. Det är en situationsplan över tomten, en fasadritning, en sektionsritning och en teknisk beskrivning. Ritningarna ska vara i skala 1:100.

Kontrollplan
Byggherren ska se till att det alltid finns en kontrollplan vid bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att kvalitetssäkra byggnationer och att se till så samhällskraven uppfylls. Vid enkla byggprojekt ska kontrollplan lämnas in redan vid ansöknings- eller anmälningstillfället och vara en del av ansökan eller anmälan för att miljö- och byggnämnden ska kunna ge startbesked i samband med bygglovet eller anmälan.

Exempel på kontrollplan hittar du till höger. Där hittar du även en tom mall som du kan ladda ner.

Tekniskt samråd
Om bygglovet eller anmälan gäller ett större byggprojekt kontaktar vi dig för ett möte, ett så kallat tekniskt samråd. Du som är byggherre ska då ha anmält en kontrollansvarig till kommunens miljö- och byggnämnd. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att de bestämmelser och villkor som gäller följs. Enkla ärenden kräver inte en kontrollansvarig.

Vid tekniskt samråd går vi tillsammans igenom

 • arbetets planering och organisation
 • byggherrens förslag till kontrollplan och andra handlingar
 • inventering av ev. farliga avfall
 • behov av byggnadsnämndens arbetsplatsbesök eller annan tillsyn
 • behov av utstakning
 • behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
 • behov av ytterligare sammanträden och andra tillstånd och anmälningar

Syftet med tekniskt samråd är att förhindra dåligt förberedda byggstarter, göra det svårt för okunniga eller oseriösa byggare och att förhindra stora felaktigheter och sjuka hus.

Byggsanktionsavgift
En åtgärd kan inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har gett ett startbesked om åtgärden kräver bygglov, marklov, rivningslov eller en anmälan. Om du utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan har miljö- och byggnämnden rätt att ta ut en byggsanktionsavgift. Byggherren får byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan startbesked och om åtgärden tas i bruk utan slutbesked.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef
Maria (Maja) Högberg Hallberg
0563-185 05
maria.hogberg.hallberg@hagfors.se

Bygglovingenjör
Thomas Fingal
0563-188 44

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.