logo

Föreningsbidrag

Föreningar som har verksamhet i Hagfors kommun kan söka olika bidrag, se nedan

LOK– lokalt aktivitetsstöd
Ansökningsperiod 15 januari – 15 februari samt 15 juni – 15 augusti.
Ansökningsblanketter skickas ut.
Bidraget utbetalas i mars.

Föreningar kan söka LOK-stöd för sammankomster med minst fem deltagare i åldern 5-25 år. Bidraget är högst 25 kronor per sammankomst.
Det finns också möjligheter att söka instruktörsbidrag enligt samma regler.

 

Anläggningsbidrag
Ansökningsperiod 15 juni till 15 augusti.
Ansökningsblanketter skickas ut.
Utbetalas i september.

Föreningar som haft en egen anläggnings- eller lokalkostnad under året med minst 500 kronor kan söka anläggningsbidrag. Som kostnad för egen anläggning/lokal avses driftkostnader såsom räntor, försäkringar, tomthyra, arrende, elenergi, bränsle, underhåll, vatten och renhållning. Kostnader för lönebidragsanställda får inte räknas in, inte heller avskrivningar och oavlönat arbete.

I ansökan ska egna hyresinkomster och eventuella bidrag från annat håll för anläggningens/lokalernas drift redovisas. Föreningen kan få anläggnings- och lokalbidrag med 75 procent av godkända kostnader, dock högst 600 kronor/år och medlem i åldern 5-25 år. Bidraget är maximerat till 60.000 kronor per förening och år.


Ledarutbildningsbidrag
Ansökan och utbetalning sker löpande under året.
Ansökningsblankett finns i blankettarkivet, länk i högerspalten.

Ledarutbildningsbidrag utgår med:
a) hela kostnaden för kursavgift, kursmaterial och resa (billigaste färdsätt). Vid mycket långa resor avgörs reseersättningen efter särskild prövning av kommunstyrelsen. Högsta bidrag per dag och deltagare är 200 kronor. Begränsning av antalet deltagare kan ske.
b) 300 kronor per dag i ersättning för förlorad arbetsinkomst, vilket ska styrkas av arbetsgivaren.


Evenemang- och utvecklingsbidrag
Ansökningsperiod 15 oktober – 15 november för planerad verksamhet under kommande verksamhetsår.
Ansökan om bidrag till nya evenemang kan ske löpande under verksamhetsåret
Ansökningsblankett finns i blankettarkivet, länk i högerspalten.

Bidraget kan sökas av alla föreningar som är verksamma i Hagfors kommun. Följande villkor ska vara uppfyllda:

  • Föreningen har stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen
  • Föreningen har minst tio medlemmar som deltar i egna verksamheter
  • Medlemsavgiften ska uppgå till minst 50 kronor från 20 års ålder, 25 kronor för yngre
  • Föreningen driver sin verksamhet och har huvuddelen av medlemmarna (minst 80 procent) i kommunen
  • Föreningen främjar föreningslivets mångfald i kommunen
  • Föreningen främjar medverkan i samhällelig verksamhet på olika sätt
  • Föreningen skapar positiva fritidsmiljöer för barn, ungdom, funktionshindrade och andra grupper för att motverka utslagning, rasism, främlingsfientlighet och social isolering
  • Föreningen ger kommuninvånarna goda möjligheter att delta i eller uppleva olika kultur- och fritidsformer
  • Föreningen främjar jämställdhet och integration

I annonser, affischer och annan marknadsföring ska det framgå att Hagfors kommun bidrar till evenemangets genomförande. Du finner kommunens logotyp här på hemsidan, länk i högerspalten.


Lokalhållande föreningar
Ansökningsperiod 15 april – 15 maj
Ansökan direkt till kommunens förenings- och evenemangssamordnare, kontaktuppgifter finns i högerspalten

Lokalbidrag kan utgå till lokalhållande förening som upplåter lokaler samt anordnar aktiviteter för allmänheten. Bidragsberättigade lokaler ska vara uppvärmda och kunna hyras ut året runt. I begreppet lokalyta ingår också entréhall, toalett, kapprum, kök och liknande som krävs för att hyresgästen ska kunna använda lokalen på ett tillfredsställande sätt. Förening som ansöker om bidrag ska vara ansluten till godkänd riksorganisation.


Bevarandebidrag
Ansökningsperiod 15 april – 15 maj, ansökningsblanketter skickas ut
Ansökan direkt till kommunens förenings- och evenemangssamordnare, kontaktuppgifter finns i högerspalten

Bevarandebidrag kan bara sökas av hembygdsföreningar som utövar sin verksamhet som lokalhållande förening och som även har som sitt ansvarsområde att hålla den museala delen i god kondition och tillgänglig för allmänheten.


Studieförbund
Ansökan lämnas in senast 15 maj. Frågor besvaras av kommunens förenings- och evenemangssamordnare, kontaktuppgifter i högerspalten.
Studieförbund kan ansöka om kommunalt bidrag baserat på ordinarie verksamhet.


Drogpolicy
För att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet över huvud taget ska få kommunala bidrag måste det finnas en drogpolicy. Policyn ska visa hur föreningen arbetar mot droger, alkohol och tobak. Policyn ska följas upp och redovisas i den årliga verksamhetsberättelsen.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Förenings- och evenemangskoordinator
Leo Larsson
070-322 89 61
0563-187 27
lennart.larsson@hagfors.se

Peter Törnqvist
0563-187 64
peter.tornqvist@hagfors.se