logo

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och betygskriterier. Eleverna får betyg i åk 6, 7, 8 och åk 9. Skriftliga omdömen lämnas varje termin för elever från åk 1 till åk 5. Undervisningen sker oftast utanför ordinarie skoltid enligt Skolverkets bestämmelser. Rätten till modersmålsundervisning i skolan är reglerad i skollagen.

Bild på glasögon i en uppslagen bok

Varför ska man läsa sitt modersmål?

Med modersmål menar man vanligtvis det eller de första språk som lärs in och som talas i hemmet. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk.
I modersmålsundervisningen får ditt barn möjlighet att samtala, lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Detta stärker barnets självkänsla och identitet. Modersmålet är nyckeln till det kulturella arvet med litteratur, musik, traditioner och mycket annat som hjälper barnet att känna sina rötter.

Rätt till modersmålsundervisning

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • En eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket och talar språket dagligen i hemmet
  • Minst fem elever i kommunen önskar undervisning i språket.
  • Lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet skall vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Grundläggande kunskaper i språket krävs.

Minoritetsspråken

Elever som tillhör något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. De är undantagna från kraven att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och att det ska finnas minst fem elever som önskar läsa samma språk inom kommunen.
Eleverna ska fortfarande ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till modersmålsundervisning. Rektorn utreder elevens kunskaper i språket om det råder osäkerhet.

Studiehandledning

Studiehandledning ska ges till nyanlända elever och till de elever som inte kan följa den ordinarie undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska.
Studiehandledningen ska stödja undervisningen i olika ämnen och stimulera till språkutveckling, för att på så sätt nå en ökad måluppfyllelse.

Studiehandledning ska stödja eleverna så att de på ett bättre sätt ska kunna ta till sig undervisningen, utifrån sina förutsättningar. Det är den ordinarie ämnesläraren/klassläraren som ansvarar för studiehandledningens
innehåll. För att studiehandledningen ska ge bästa resultat behöver ämnesläraren/klassläraren och modersmålsläraren samarbeta kring planering, utvärdering och uppföljning.

Ansökan om modersmålsundervisning

Vårdnadshavaren gör ansökan på blankett – Ansökan om modersmålsundervisning.

Rektor beslutar om eleven har rätt till undervisning och när eleven kan börja.
Om undervisning inte kan starta på grund av att det inte finns tillräckligt många elever som söker eller lämplig lärare i aktuellt språk ligger ansökan kvar. Elever som redan idag har modersmålsundervisning behöver inte göra någon ny anmälan inför nästa läsår.

Modersmålsundervisningen är frivillig, men om en elev har anmält sig till undervisningen, bör han eller hon inte avbryta studierna under läsåret. Närvaroplikt gäller som för övriga ämnen. Vid utvecklingssamtalet med skolan ska du som förälder även få information om hur modersmålsundervisningen går för ditt barn. Om barnet läser modersmålet som ett eget ämne i skolan ges betyg i skolår 6-9.

Avanmälan från modersmålsundervisning

Om en elev vill avsluta modersmålsundervisningen ska vårdnadshavarna fylla i blanketten Avanmälan från modersmålsundervisnigen.

Blanketter

Du finner genväg till aktuella blanketter i menyn till höger.
Nyanlända elever får information om modersmål och studiestöd av mottagande lärare vid inskolningssamtal.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor

Anja Heidkamp
070-333 07 97
0563-189 16
anja.heidkamp@edu.hagfors.se

Grundskoleadministratör

Annica Thörne
0563-189 45
annica.thorne@edu.hagfors.se