logo

Bättre kommunikationer

Bättre kommunikationer handlar om att vi ska ha bra fysiska och digitala kommunikationsmöjligheter både till, från och inom vår kommun.

Rörlighet och kommunikation inom kommunen och över kommungränserna blir alltmer viktigt då samhällsviktiga funktioner ofta effektiviseras och koncentreras till centralorter. Vård och arbetstillfällen finns numer i stor utsträckning i närheten av större städer vilket kan kopplas till den starka urbaniseringen vi ser i Sverige idag. Digitaliseringen skapar dock goda möjligheter till att minska behovet av rörlighet och platsen man bor på blir mindre viktig. Det är viktigt att framtidens resor, transporter och infrastruktur harmoniserar med mål om hållbar utveckling.

Vi ska jobba för att utveckla kollektivtrafiken så fler kan och vill nyttja den. Vi behöver dessutom arbeta med att förbättra och underhålla vägnätet i kommunen, både för fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik.

Vi ska arbeta för att Hagfors Airport ska finnas kvar och utvecklas. Flygplatsen och dess möjligheter är en av våra styrkor, den måste vi värna om. Det finns potential att utöka med internationell trafik och hela området kring flygplatsen är ett expansivt industriområde med bra utvecklingsmöjligheter. Vi behöver ta vara på digitaliseringens möjligheter genom bland annat fiberutbyggnad för att hantera våra samhällsutmaningar och hänga med i utvecklingen. Samarbete över sektorsgränser behöver prioriteras för att kunna bli så effektiva som möjligt. Vi har alla ett ansvar för att minska transporternas påverkan på miljön och klimatet, vilket möjliggörs med minskade resebehov genom exempelvis digitala möten och effektivare och bättre transportsätt.

Åtgärder för att höja kompetensen på alla nivåer

Hagfors Airport
handlar om att behålla och utveckla vår styrka i en positiv riktning. Hagfors Airport har trafikplikt och får därför driftsstöd av Trafikverket. För att behålla stödet krävs ett bra passagerarunderlag varpå insatser för att öka/behålla beläggning och kvalitet på flyglinjen kommer prioriteras. Detta kräver mer marknadsföring, både lokalt, regionalt och nationellt mot Stockholm. Hagfors Airport har dessutom stor utvecklingspotential. Möjligheter att bygga ut och säkerhetsklassa Hagfors Airport bör undersökas för att kunna hantera internationell trafik och större flygplan. Runt Hagfors Airport finns mycket industrimark som idag inte nyttjas fullt ut, där finns möjligheter för utbyggnad eller samarbeten med det lokala näringslivet för bättre användning av mark och lokaler. Möjligheter med närheten till Stockholm och resten av världen är också en tillgång för kommunens internationella näringsliv.

Ökad bredbandstillgänglighet och nya elektroniska lösningar
handlar om att hänga med i utvecklingen samt att se till att alla som bor och verkar i Hagfors kommun ska ha tillgång till bredband. Vi satsar på utbyggnad av fibernätet och stöttning och rådgivning kring den, till både privatpersoner och företag. Vi ska samordna nationella, regionala och kommunala aktörer samt finna och forma olika finansieringslösningar för fiberutbyggnaden. Vi ska också nyttja nya elektroniska lösningar och tillgodogöra oss den teknik som finns för att underlätta i vår vardag för att hänga med i den nya digitaliserade världen. Det kan vara alltifrån 3D-printers till modern distansmötesteknik.

Utveckla kollektivtrafiken
handlar om att bygga ihop kommunens huvudorter med resten av Värmland genom att arbeta för en fortsatt hög turtäthet samt minskade restider från och till Karlstad och andra viktiga knytpunkter. Även trafik kvällstid och på helger behöver utvecklas för att bättre kunna nyttja Karlstad som arbets- och nöjesort. Den lokala kollektivtrafiken behöver också ses över och utvecklas. Det finns ett antal aktiviteter som har potential att öka nyttjandet av kollektivtrafiken. Det måste till ett ”hela resan-perspektiv” med koppling mellan olika trafikslag och bra informations- och betalsystem. Skolbussturerna kan också utvecklas och exempelvis nyttjas även av föräldrar samt anpassas till gymnasieelever. Det är viktigt att kommunen har en bra dialog med Värmlandstrafik, där våra invånares behov framkommer.

Hållbara transporter
handlar om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för gods- och persontransporter till, från och inom Hagfors. Det är viktigt att vi har ett regionalt perspektiv i vår fysiska planering och har en helhetssyn mellan transportplanering och bebyggelseplanering. Tillsammans behöver alla bidra till omställningen till ett fossilfritt trafik- och transportsystem samt stödja näringslivet och samarbeta med andra kommuner för en samordnad varudistribution. Utveckling av järnvägsförbindelser bör också undersökas då det är en möjlighet att få bort tung trafik från vägarna.

Bättre vägar i kommunen
handlar om att vi ska arbeta för rätt prioritering och ökad investeringstakt från exempelvis Trafikverket. Riksväg 62 är en prioriterad vägsträcka för Hagfors kommun. Kommunen ska bli bättre på att underhålla, utveckla och informera om både bilvägar och gång- och cykelvägar. På vissa platser är det mycket fordonstrafik, speciellt i centrum, därför behöver utveckling av parkeringsmöjligheter och nya gång- och cykelvägar prioriteras. En mer långsiktig plan för underhåll, reparationer och investeringar i vägnätet inom hela kommunen behövs. Klarälvsbanan, som leder vidare till Sverigeleden och som går genom hela kommunen behöver få högre status och mer underhåll, det är ett av kommunens dragplåster, ett besöksmål och är en av flera vägar förbi och in i vår kommun. Vi vill att förbipasserande trivs och stannar en stund. För att tillgången och upplevelsen av kommunikationer och transporter inom och från/till kommunen ska bli bättre är det viktigt att summan av totala infrastrukturinvesteringar ligger på en stabil nivå. Kommunen kan och bör årligen söka investeringsmedel från länstransportplanen för upp till 50% medfinansiering.

Sidansvarig

Senast ändrad