logo

Bygglovsbefriade åtgärder

Här kan du läsa om bygglovsbefriade tillbyggnader och komplementbyggnader både i och utanför detaljplanelagt område.

Bygglovbefriade tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse

Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att göra mindre tillbyggnader och uppföra komplementbyggnader utan att behöva ansöka om bygglov. Tillbyggnaderna och komplementbyggnaderna ska underordna sig huvudbyggnaden. Bestämmelsen gäller för en- och två bostadshus.

Liten tillbyggnad

Ska du göra en liten tillbyggnad, får den vara högst en tredjedel  av huvudbyggnadens byggnadsarea (area som en byggnad upptar på marken), dock maximalt 30 m2. Åtgärden gäller en gång per fastighet för en- eller tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Komplementbyggnad

Ska du bygga ett garage, ett förråd, stall eller liknande som kompletterar huvudbyggnaden? Då får komplementbyggnaden högst vara 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea (area som en byggnad upptar på marken), dock maximalt 50 m2 eller för gäststuga maximalt 30 m2. Åtgärden gäller en gång per fastighet för en- eller tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Grannehörande

Vill du bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter måste berörda grannar godkänna detta först. Ett skriftlig godkännande rekommenderas. Om det till exempel finns en arrendator på grannfastigheten ska både markägare och arrendator godkänna en åtgärd närmare gräns än 4,5 meter.

Krav på estetik och anpassning

Plan- och bygglagen ställer krav på estetik och anpassning för bygglovbefriade mindre tillbyggnader och komplementbyggnader (PBL 8:1).

Annan lagstiftning

Även om det inte krävs bygglov för mindre tillbyggnader och komplementbyggnader utom plan kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning såsom till exempel miljöbalken, kulturminneslagen eller väglagen.

Strandskydd

Inom område med strandskydd, vanligtvis 100-300 meter från strandkanten, måste dispens sökas för nya byggnader, vilket även gäller planerade bygglovbefriade tillbyggnader och komplementbyggnader.

Bygglovbefriade åtgärder inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse

Du behöver inte bygglov när du ska;

  • Anordna en skyddad uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter
  • Anordna ett skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entré om skärmtaken tillsammans inte är större än 15m2
  • Bygga en friggebod där byggnadsarean av alla friggebodar inte är större än 15m2. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Boden ska anpassas till omgivningen
  • Måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på en- och två bostadshus. Åtgärderna får inte ändra byggnadens eller områdets karaktär väsentlig
  • Inom strandskyddsområde krävs alltid dispens för byggnader som till exempel friggebod, förråd eller liknande

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef
Maria (Maja) Högberg Hallberg
0563-185 05
maria.hogberg.hallberg@hagfors.se

Bygglovingenjör
Thomas Fingal
0563-188 44

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.