logo

Kommunal folkomröstning

Som medborgare har du möjlighet att väcka förslag om kommunal folkomröstning i en fråga som du tycker är viktig och som rör kommunens verksamhet. Detta kallas ett folkinitiativ och ger dig som medborgare möjlighet att påverka dina politiker även mellan de allmänna val som genomförs var fjärde år.

Alla röstberättigade till allmänna val i Hagfors kommun har möjligheten att starta ett folkinitiativ. Ett folkinitiativ kan ta upp exakt samma frågor som fullmäktige. Det betyder att initiativet måste röra sådana frågor som ligger inom de kommunala områden och frågor som fullmäktige faktiskt kan besluta om. Frågor om jakt eller sjukvård som beslutas av andra myndigheter kan därför till exempel inte tas upp som en fråga för en kommunal folkomröstning.

Hur går det till?
Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett folkinitiativ ska leda till en kommunal folkomröstning, men till skillnad från allmänna val är en kommunal folkomröstning endast rådgivande. En folkomröstning ska hållas inom en rimlig tid efter att folkinitiativet lämnats in. Det kan vara mest praktiskt att hålla folkomröstningen i samband med allmänna val, men inkommer initiativet i mitten av en mandatperiod eller är ett brådskande ärende kan det vara orimligt att vänta. Det är fullmäktige, i samråd med Valmyndigheten, som avgör tidpunkten för folkomröstningen med hänsyn till hur omständigheterna ser ut. Det är också kommunfullmäktige som avgör hur valsedlarna och frågan och svarsalternativen ska formuleras. En rådgivande folkomröstning är ett stöd och underlag för kommunfullmäktiges slutgiltiga beslut i frågan, därför är det viktigt att formuleringen på valsedelns utformas så att fullmäktige kan få ett bra stöd och underlag för sitt beslut efter avslutad folkomröstning.

Följande villkor måste uppfyllas för att ett folkinitiativ ska leda till en folkomröstning:

  • Initiativet måste undertecknas av minst tio procent av de röstberättigade medborgarna i kommunen.
  • Namnen måste samlas in under en period om sex månader innan de lämnas in och förteckningen ska innehålla undertecknarnas namnteckning med datum för undertecknandet, namnförtydligande, personnummer och adress. Namnlistorna får inte vara digitala.
  • Den fråga som man vill ha folkomröstning om ska vara sådan att fullmäktige kan besluta om den.
  • Om en kvalificerad majoritet om två tredjedelar av ledamöterna anser att det är olämpligt att genomföra en folkomröstning kan de stoppa denna. Det räcker alltså att en tredjedel av ledamöterna röstar ja för att folkomröstningen ska genomföras.

Läs mer om folkinitiativ:

Faktablad om det förstärka folkinitiativet Öppnas i nytt fönster.

Lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar - Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunallagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKT

Ordförande valnämnden
Thor Millvik (OR)
thor.millvik@hagfors.se