logo

Projekt Radonmätning i flerbostadshus år 2013-2020

Under hösten 2013 började Hagfors kommun att genomföra en insats för att få ner radonhalten i alla bostäder under riktvärdet 200 Bequerel/kubikmeter. Flerbostadshusägare uppmanades att mäta radon i sina fastigheter, därefter kommer miljö- och byggavdelningen ställa krav på övriga fastighetsägare. Det ingår i fastighetsägarens ansvar att se till att radonhalten i inomhusluften inte utgör olägenhet för de boende. För att få reda på radonhalten i bostaden behöver man göra radonmätningar. Vi uppmanar alla fastighetsägare av flerbostadshus att mäta radon i sina fastigheter, alternativt skicka in mätprotokoll om mätningar redan utförts.

Miljömål
Riksdagen har antagit mål för miljöns kvalitet inom 16 områden. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö‐och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det femtonde miljömålet handlar om en god bebyggd miljö och ett av delmålen är att år 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det bl.a. säkerställas att radonhalten i alla bostäder är lägre än 200 Bequerel/kubikmeter luft.

Hur man mäter
Mätning utförs med spårfilm i en plastdosa. Mätningarna ska genomföras enligt strålsäkerhetsmyndighetens Mätning av radon i bostäder- metodbeskrivning. Mätning ska göras i ett urval av lägenheterna i fastigheten. Alla lägenheter med direkt markkontakt (utan källare under) ska mätas. Utöver dessa ska minst 20 % av resterande lägenheter mätas, och minst en lägenhet per våningsplan. Mätning bör göras i de lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till en förhöjd radonhalt samt i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen i huset som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

I varje lägenhet ska två detektorer placeras, vanligen i sovrum och vardagsrum. För lägenheter med enbart ett rum ska två mätdosor placeras ut i detta rum. Mätningen ska pågå under minst två månader under eldningssäsongen,
1 oktober – 30 april.

De boende ska instrueras att leva precis som vanligt med avseende på vädring, inomhustemperatur, med mera under mättiden. Det är viktigt att kontrollera att samtliga tilluftsventiler är öppna när mätdosorna placeras ut. Informera de boende om vikten av att ventilerna alltid hålls öppna. Stängda ventiler är en vanlig orsak till att halter över riktvärdena uppmäts.

Om fastigheten inte är ansluten till det kommunala vattennätet och har en bergborrad brunn som vattentäkt, är det lämpligt att mäta radonhalten i dricksvattnet. Vid höga radonhalter i vattnet finns även risk för hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft (exempelvis vid duschning). En tumregel säger att en radonhalt i vatten på 1000 Bequerel/liter ger ett tillskott på cirka 100 Bequerel/kubikmeter till inomhusluften. Mätning i en lägenhet räcker. För mätning av radon i dricksvatten, kontakta miljö- och byggavdelningen.

Beställa radonmätning
För att göra en radonmätning beställer du små mätdosor (spårfilmsdosor) från något av de godkända mätlaboratorierna (se nedan) för radon i inomhusluft. Du kan också kontakta oss på miljö- och byggavdelningen så hjälper vi dig beställa dosorna.

Mätdosorna skickas hem till dig med posten. Du placerar ut dem enligt anvisningarna och när mätperioden är slut skickar du in dosorna för analys.

Exempel på ackrediterade mätlaboratorier för radon i inomhusluft:
Eurofins, tel 010-490 84 80 vx, radon.eurofins.se
Landauer Nordic AB, tel 018- 56 88 80, www.landauernordic.se
Radonanalys GJAB, tel 046-286 28 80, www.radonanalys.se

Under länken till höger, SWEDAC, ser du alla mätlaboratorier i Sverige.

Tidigare mätningar
Har du redan gjort radonmätningar behöver du kontrollera om mätningarna uppfyller strålsäkerhetsmyndighetens Mätning av radon i bostäder- metodbeskrivning beträffande urvalet av lägenheter (se avsnittet Hur man mäter) Om urvalet varit för litet behöver du beställa kompletterande mätningar.
För att tidigare mätningar ska kunna få tillgodoräknas får de inte vara äldre än
15 år. Mätningarna ska vara utförda i minst två månader under eldningssäsongen, 1 oktober – 30 april. Det ska tydligt framgå var mätningarna är utförda. Inga förändringar ska ha skett i fastigheten efter mätningen som kan ha påverkat ventilationsflödena i påtaglig omfattning.

Senaste uppdateringen om Projekt Radonmätning i flerbostadshus
Projektet är avslutat.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Kyman
0563-188 47

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggavdelningen för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.