logo

Klagomål och rådgivning miljö- och bygg

Vi som arbetar på miljö- och byggkontoret tar emot klagomål och svarar på frågor om exempelvis nedanstående ärenden.

Tänk på…
Du ska alltid först kontakta fastighetsägaren eller den som ansvarar för störningen för att försöka få en lösning på problemet själv. Om du inte får bukt med problemet kan du vända dig till miljö- och byggkontoret.

Viktigt att veta angående anonymitet vid klagomål till oss:

Du har rätt att vara anonym vid klagomål till oss. Om du önskar vara anonym är det viktigt att du därför inte uppger namn eller telefonnummer (ring till exempel) från dolt nummer). Miljö- och byggkontoret får nämligen inte hemlighålla den som klagat om vi känner till vem det är. Tänk också på att våra ärenden blir offentlig handling, så det som du inte önskar ska vara offentligt bör du inte berätta för oss.

Radon
Se gärna mer information om radon under fliken ”Radon” i vänstra kolumnen.

Kvalitet på badvatten
Du kan också själv hitta information om kvaliteten på badvatten i kommunens sjöar under länken Badplatsen till höger.

Skadedjur
Har du problem i din egen villa med skadedjur rekommenderar vi en kontakt med ett auktoriserat skadedjursbekämpningsföretag. I annat fall kontakta fastighetsägaren till bostaden som är ansvarig för att förebygga uppkomst av skadedjur. Miljö- och byggkontoret tar ej emot ärenden om skadedjur i privata bostäder. Vi tar endast emot klagomålsärenden på skadedjur om en hyresgäst och fastighetsägare inte kan komma överens om skadedjursbekämpningen. Laghänvisning: miljöbalken (SFS 1998:808) och förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Utsläpp och nedskräpning
Enligt miljöbalken (1998:808) får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. 29 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808) står också följande:

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.

Vid nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till rekommenderar vi att du kontaktar fastighetsägaren i första hand. I övrigt kontakta miljö- och byggkontoret. Det går också bra att använda sig av att klicka på knappen ”felanmälan” på Hagfors kommuns hemsida och där fylla i sitt framförande.

I miljöbalkens 2 kap. 8 § står också följande:

Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.

Detta innebär att det är den som förorenar som ansvarar för att åtgärda skadan.

Dålig inomhusluft
Brister i inomhusluft kan ha flera orsaker såsom exempelvis bristande ventilation, vilken kvalitet på luft som kommer in i fastigheten samt vad som avges från själva fastigheten eller aktiviteter inne i fastigheten. För mer information om inomhusluft och riktlinjer se Folkhälsomyndigheten eller Boverket:

Bristande vedeldning
Vi rekommenderar alltid att kontakt i första hand tas med den som orsakar olägenhet eller störning. Detta för att ni själva ska ha möjlighet att hitta en lösning tillsammans. Om ni inte kan komma till en lösning är du välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret.

Matförgiftningar
Vid misstanke om matförgiftning från en restaurang eller liknande är du välkommen att kontakta oss på miljö- och byggkontoret.

Störande hundar
Vid klagomål eller frågor gällande löst springande hundar eller aggressiva hundar kontakta polismyndigheten. Vid vanvård av hundar (eller andra djur) kontakta länsstyrelsen i Värmland. Vad gäller skällande hundar (hundar som skäller mycket och inte endast tillfälligt) rekommenderas att du först kontaktar hundägaren. Om detta inte skulle fungera är du välkommen att kontakta oss på miljö- och byggkontoret.

Störande buller
För mer information kring buller se länk till Naturvårdsverket i högerspalten.

Vi rekommenderar alltid en första kontakt med fastighetsägaren. Skulle problemet kvarstå kan du kontakta oss på miljö- och byggkontoret.

Ovårdade tomter
Börja med att ha en dialog med fastighetsägaren om dennes ovårdade tomt. Om ingen uppstädning sker inom rimlig tid kan du kontakta oss på miljö- och byggkontoret.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
George Hompis
0563-188 58

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Kyman
0563-188 47

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Erik Andersén
0563-188 42

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Natalia Sandberg
0563-186 08

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.