logo

Hagfors kommuns planer och arbete

På denna sida finner du Hagfors kommuns planer och arbete rörande psykisk hälsa och suicidprevention.

Hagfors kommuns plan för god psykisk hälsa gäller för 2023-2026 och syftar till att bidra till god psykisk hälsa för medborgare i Hagfors kommun och även för att samla resurser för ett gemensamt suicidpreventivt arbete. Mål är uppsatta för att nå det långsiktiga målet god psykisk hälsa i Hagfors och arbetet med att nå planens syfte utvärderas genom redovisade målformuleringar.

Planen tar hänsyn till flera befintliga nationella, regionala och lokala planer som beskrivs kortfattat. I planen definieras även begrepp såsom psykisk hälsa, psykiskt välbefinnande, psykisk ohälsa, psykiska besvär, psykiatriska tillstånd och suicid/självmord. 

Som en bilaga till handlingsplanen har en aktivitetsplan upprättats som stöd för det praktiska arbetet i verksamheterna för att nå planens syfte och mål. Lokala arbetsgrupper finns för både arbetet med god psykisk hälsa och suicidprevention, där arbetet ses som en process som ständigt bevakar och planerar för arbete kring ämnesområdena. Samverkan är ett viktigt område för ökad kunskap om varandras verksamheter. 

Exempel på aktiviteter som ska anordnas är olika typer av utbildningar för personal inom både kommun och region, samt öppna föreläsningar/workshops för allmänhet om psykisk ohälsa och suicid. Även aktiviteter som bidrar till att öka kunskapen om vart man som medborgare i kommunen kan vända sig om man söker stöd för sin psykiska hälsa/suicidtankar eller som anhörig/närstående till en person med psykisk ohälsa/suicidtankar. I arbetet kommer anhörigperspektivet betonas. Även samverkan ska utökas med fler aktörer i samhället för att öka kunskapen och minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

Aktivitetsplanen ska årligen förnyas och följas upp på tjänstepersonsnivå. I samband med denna uppföljning följs även indikatorerna till planens uppsatta mål upp som underlag till analys av om arbetet ger en utveckling i rätt riktning. 

Planen publiceras i en tryckt version i sin helhet, men även i en formgiven lättläst version. Planen finns tillgänglig digitalt.

Läs mer om Plan god psykisk hälsa.

Hagfors kommuns plan för jämlikhet och delaktighet i samhället gäller för 2023-2026 och ska sätta en riktning i kommunens framtida arbete med delaktighet och tillgänglighet. Planen ska styra och utveckla verksamheterna samt redovisa kommunens ambitioner. Planen ska även vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten.

Planen tar hänsyn till flera befintliga nationella, regionala och lokala planer som beskrivs kortfattat. I planen definieras även begrepp såsom funktionsnedsättning och funktionshinder, delaktighet, tillgänglighet, variationer i funktionsförmåga och krav på tillgänglighet. 

Övergripande fokusområden för kommunens arbete med tillgänglighet och delaktighet under åren 2023-2026 är kunskap och information. Syftet är att inleda arbetet med områdena, för att därefter utveckla arbetet år till år.

Utifrån fokusområdena har en aktivitetsplan upprättas där det konkretiseras aktiviteter som ska genomföras för att kunna uppnå planens mål. Samtliga verksamheter ska bland annat informera medarbetare om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och även denna plan. Utöver det ska ett kunskapsunderlag kring funktionsnedsättningar, funktionshinder, tillgänglighet och delaktighet utifrån utpekade områden upprättas och spridas till allmänhet, medarbetare, politiker och samverkanspartners. Utöver riktade aktiviteter ska samtliga verksamheter beakta tillgänglighetsperspektivet i ordinarie arbete och i befintliga forum.

Planen publiceras i en tryckt version i sin helhet, men även i en formgiven lättläst version. Planen finns tillgänglig digitalt.

Läs mer om delaktighet och jämlikhet

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kontaktperson för psykisk hälsa

Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri
Louise Jansson
0563-185 00

Kontaktperson för suicidprevention

Verksamhetschef Sjuksköterskeorganisationen
Stefan Larsson
0563-18500