logo

Trygghetsteamet

Känner du dig kränkt, diskriminerad eller mobbad? Vet du någon annan som blir utsatt? Misstänker du att någon inte mår bra? Det är viktigt att skolan får veta! Behöver du prata med någon om kränkningar, diskriminering eller mobbning kan du alltid kontakta skolans trygghetsteam.

Trygghetsteamet på Älvstrandsgymnasiet består av elevhälsan och pedagoger från samtliga program (programledarna och samordnare för IM, IMAS och SI). De träffas regelbundet under läsåret och arbetar både främjande och förebyggande.

Älvstrandsgymnasiets vision
På Älvstrandsgymnasiet skall ingen diskriminering eller kränkning förekomma. Alla inom skolans verksamhet ska behandlas lika, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, utseende eller ålder. Älvstrandsgymnasiet ska vara en skola som är trygg för både elever och personal, vi ska respektera varandra och varandras arbete. Alla har ett gemensamt ansvar att se till att ingen hamnar utanför gruppen och att alla känner sig trygga.

Arbetsgången vid en anmälan eller misstanke om kränkning
När skolan får vetskap om, eller misstänker att, en diskriminering eller annan kränkande behandling sker inleds omgående en utredning.

Utredningen syftar till att få reda på kränkningens karaktär och ska ligga till grund för vilka åtgärder som ska vidtas. Ansvarig för att en utredning inleds omgående är den personal som får kännedom om att diskriminering eller kränkande behandling har/kan ha inträffat.

Ett första steg i utredningen är ett allvarssamtal med berörda elever. Samtalet dokumenteras och det är mentor som håller i samtalet.

Vid svåra fall av diskriminering och kränkning, eller om diskrimineringen/kränkningen inte slutar efter en första utredningen och de insatta åtgärderna, lyfts utredningen direkt till trygghetsteamet som tar över ansvaret för utredningen. Trygghetsteamet samt elevhälsan kan kontaktas i ett inledande skede för att erbjuda råd och stöd.

Nästa steg om diskrimineringen/kränkningen inte slutar är att rektor tar över ansvaret för utredningen. Rektor avgör i samråd med elevhälsan om anmälan till polis och/eller socialtjänst eller avstängning bör genomföras. Observera att det finns tillfällen då skolan har anmälningsplikt till socialtjänsten, se socialtjänstlagen kapitel 14 § 1.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Koordinator
Specialpedagog
Hille Gadevall
072-732 86 31