logo

Information om ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd

Det finns ibland perioder i livet då man behöver lite extra hjälp och stöd. Om din ekonomiska situation är trasslig och du behöver hjälp kan du ansöka om försörjningsstöd hos kommunens socialtjänst.

Vad är försörjningsstöd?
Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd. En del utgörs av den så kallade riksnormen. Den ska täcka skäliga kostnader för livsmedel, kläder, skor, lek & fritid, förbrukningsvaror, hälsa & hygien, dagstidningar, telefon och TV-avgift. Nivån på riksnormen bestäms av regeringen och den är schabloniserad. Försörjningsstödet omfattar också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon, medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

I övrigt kan det utgå bistånd till andra kostnader/utgifter också. Men det krävs att kostnaden bedöms som nödvändig för att uppnå "skälig levnadsnivå" och att man inte kan anse att kostnaden kan, eller har kunnat, finansieras på annat sätt.

Vem kan söka försörjningsstöd?
Alla som vistas i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att söka bistånd i form av försörjningsstöd. Är du inte hemmahörande i kommunen så är det en omständighet som påverkar vad du får för bistånd.

Till vad kan du söka bistånd?
Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd till i princip vad som helst. Men bistånd beviljas inte till vilka ändamål som helst, utan där sker en koppling till riksnormen.
Om du skulle få avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. För att överklaga behövs ett skriftligt avslagsbeslut som handläggaren skriver. Överklagandet skall du alltid lämna till kommunen som då tar ställning till om beslutet ska omprövas eller inte. Om kommunen inte omprövar beslutet skickas det till Förvaltningsrätten för avgörande. Du får Förvaltningsrättens beslut hemskickat till dig.

Hur går du tillväga?
Första gången du söker bistånd ringer du och bokar en tid genom socialförvaltningens reception. Om det är möjligt får du också prata med den handläggare som du får tid hos, så du kan förbereda dig inför ditt första besök. Mer information och ansökningsblanketter får du hemskickade eller så kan du ladda ner dem från vårt blankettarkiv Öppnas i nytt fönster..

Hur den fortsatta kontakten ska se ut bestämmer du och din handläggare tillsammans. Varje ansökan om bistånd måste du göra skriftligen på en blankett som du antingen hämtar hos socialkontoret, får hemskickad eller skriver ut hemma från kommunens hemsida, se Blankettarkiv i menyn till vänster eller längre ner på sidan om du surfar via mobil enhet.
Du skall genom att visa kvitton, bankkontoutdrag, lånehandlingar, hyreskontrakt eller andra handlingar kunna verifiera dina uppgifter beträffande inkomster, utgifter och tillgångar. Vid första besöket tar du också med dig den senaste inkomstdeklarationen som du lämnat till Skatteverket.

Hur görs beräkningen om man har rätt till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd?
Utgångspunkten är att bedömningen är individuell och att alla människor ska ha rätt till en skälig levnadsnivå sett ur ett låginkomstperspektiv. En beräkning görs utifrån de uppgifter du lämnar till handläggaren om din ekonomiska situation. Man jämför resultatet med riksnormen och kommunens riktlinjer för försörjningsstöd. Sedan görs en samlad bedömning av situationen där man väger in anledningen till att biståndsbehovet uppstått, hur situationen sett ut tiden närmast före ansökan och hur den kommer att se ut framåt.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att göra en ansökan och få ett beslut. Du har rätt att få ett skriftligt beslut. Om du helt eller delvis får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Du har också rätt att ta del av handlingar som finns om dig hos socialtjänsten. Registrerade uppgifter tas bort 5 år efter det att ärendet avslutats. Du har rätt att begära tolk vid behov.

Vad förväntas av dig?
Sammanfattningsvis kan sägas att du själv måste bidra till att lösa de problem som gör att du söker ekonomiskt bistånd; är du sjuk ska du vara sjukskriven/söka sjuk- eller aktivitetsersättning, är du arbetslös ska du vara aktivt arbetssökande och ställa upp på de åtgärder arbetsförmedlingen kan erbjuda.
Du är skyldig att lämna korrekta uppgifter om inkomster, utgifter, tillgångar och familjeförhållanden och du är skyldig att snarast upplysa socialtjänsten om dessa förhållanden skulle ändras.

Om ett bistånd felaktigt beviljas på grund av att du lämnat oriktiga uppgifter kan du bli polisanmäld för bedrägeri.

Annat av betydelse
All personal har sekretess och får inte lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden till någon obehörig.

Genom din underskrift på ansökningsblanketten har du lämnat medgivande för socialtjänsten att ta olika kontakter som har med dina inkomster och utgifter att göra, som anses vara nödvändiga för att bedöma rätten till bistånd. Det kan vara kontakter med försäkringskassan, a-kassan, elbolaget eller banken. Om handläggaren behöver ta andra kontakter, till exempel arbetsförmedlingen eller behandlande läkare för att kunna slutföra utredningen, får inte detta göras utan att du lämnat ett särskilt medgivande. Lämnar du inte ett sådant medgivande innebär det emellertid att du inte medverkar till utredningen och det kan leda till att du får avslag på din ansökan.

Publicerad av

Senast ändrad

Telefontid reception

0563-185 00 växel
måndag-fredag 8-12, 13-16

Telefontid socialsekreterare

0563-185 00
måndag-fredag 09.00-09.30

Öppettider Socialkontoret,
Köpmangatan 3 i Hagfors

Måndag, Onsdag och Fredag: 8-12
Tisdag: 8-12 och 13-16
Torsdag: Stängt

E-post

individochfamiljeomsorg@hagfors.se