logo

Budget och årsredovisningar

Här kan du läsa om vår budget och hur den beslutas. I högerspalten, eller längre ner på sidan om du är inne via en mobil enhet, kan du också läsa budget och årsredovisningar i sin helhet.

Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet enligt kommunallagen. Ansvaret att besluta om vår ekonomi och dess riktlinjer ligger hos kommunfullmäktige. Enligt kommunallagen ska vi varje år göra en budget för kommande kalenderår, något som fullmäktige ska ta beslut om senast november månad. En budget ska göras så att intäkterna överskrider kostnaderna. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin för det kommande året. I den ska det också finnas skattesatser, olika anslag, hur verksamheterna ska finansieras samt en prognos för årsresultatet och en plan för de tre närmaste åren.

Hagfors kommun verkar för att upprätthålla en bra verksamhet och en god ekonomi på både kort och lång sikt. En god ekonomi i balans säkerställer bra verksamheter. Tillsammans verkar vi för att erbjuda kommunal service och skapa trygghet, tillit och förtroende för såväl kommuninvånare och medarbetare som övriga samarbetspartners. Det gör vi för att det ska vara attraktivt att leva, bo eller verka i Hagfors kommun.

Budgetprocessen

I Hagfors kommun tar fullmäktige beslut om kommande års budget i juni månad. På så sätt säkerställer vi att verksamheterna hinner planera för kommande års budgetramar. Ett kompletterande beslut kan också tas av fullmäktige senast november, om det skulle dyka upp nya förutsättningar eller faktorer som gör att det krävs en revidering. Tjänstepersoner i kommunen tar under våren fram ett gemensamt förslag utifrån alla verksamheters behov och förutsättningar. Detta förslag skickas i första hand till budgetkommittén, där alla politiska partier i kommunen finns representerade. Kommittén tar utifrån tjänstemannaförslaget fram ett politiskt förslag som skickas till kommunstyrelsen. Från kommunstyrelsen går det sedan till fullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet. Det ursprungliga tjänstemannaförslaget kan förändras i alla dessa instanser innan det tas ett slutgiltigt beslut.

Sidansvarig

Senast ändrad