logo

Invasiva arter

Invasiva främmande arter är arter som hotar den biologiska mångfalden. Det är arter som människan tagit till Sverige och som trivs så bra i sin nya miljö att de tränger undan de inhemska växt- och djurarterna.

Invasiva främmande arter skadar inhemska arter och ekosystem. De kan även ha negativa effekter på jord- och skogsbruk.

EU har en förteckning över invasiva främmande arter som varken får introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler.

Vilka arter har vi mest problem med i Hagfors kommun?

De arter som är mest utbredda är blomsterlupin, kanadensiskt gullris och jättebalsamin.

Men här finns också invasiva arter som signalkräfta och jätteloka.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar att man hjälper till att begränsa spridningen av ytterligare arter som ännu inte finns med på EU:s lista. Det gäller till exempel blomsterlupin, spansk skogssnigel (mördarsnigel) och mink.

I vår egna Hagforsstrategi har vi fem prioriterade områden med tillhörande åtgärder och 35 mål. Mål nummer 30 är att kommunen ska, i enlighet med prioriterade åtgärder i Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2016-2020, nå sitt bidrag för bland annat ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv.

Genom samarbete mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället skapar vi goda förutsättningar att ligga steget före. Vi ska ligga långt framme och behöver vara innovativa för att stimulera en hållbar utveckling med miljön i fokus. Vi ska använda de 16 miljökvalitetsmålen som kompass i vårt arbete och satsa mer på natur- och kulturvård. Vi ska arbeta för att främja den biologiska mångfalden.

Sverige har även inom FN:s konvention för biologisk mångfald åtagit sig att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt. Värdefull natur ska skyddas och åtgärdsprogram tas fram för att bevara våra mest hotade arter.

Att övervaka och bekämpa främmande arter och bevara den genetiska variationen hos växter och djur är därmed mycket viktigt.

Rapportera om hittar en invasiv art

Om du hittar en invasiv art i naturen är det bra om du rapporterar in det till Artportalen. På så sätt kan kommunen kartlägga vart man ska göra bekämpningsinsatser.

Gå till webben invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. för att rapportera fynd.

Publicerad av

Senast ändrad