logo

Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskapet bygger på gemensamt arbetssätt och ett samarbete över yrkesgränserna. För att lyckas fullt ut är en gemensam värdegrund en förutsättning. Om kontaktmannaskapet fungerar väl så får du en god individuell omsorg, och en arbetsgrupp där alla känner sig viktiga och får ett förtroendefullt förhållande till dina anhöriga.

Mål och syfte
Kontaktmannaskapets huvudsyfte är att säkerställa kvaliteten i vården och omsorgen. Målet är att du får ett individuellt bemötande och en individuell vård och omsorg som baseras på dina behov och önskemål och som bejakar dina levnadsvanor och intressen.

Kontaktpersonens ansvar
Kontaktpersonen har det övergripande ansvaret, huvudrollen – men är inte ensam ansvarig. Som kontaktperson är man den närmaste hjälparen och fungerar som språkrör gentemot alla som är inblandade i omsorgen. Viktigt är också att klargöra åtaganden och förväntningar för dig och dina närstående, för att undvika missförstånd. Vi lovar inte mer än vi kan hålla!

Kontaktpersonen har ansvar för ditt rum och dina kläder, att handla, beställa tid hos frisör och så vidare. Om kontaktpersonen själv är ledig den dag du skall till frisör eller doktor får ersättaren veta att och när bil är beställd.

Personalgruppens ansvar
Omsorgsarbetet är ett kvalificerat teamwork där alla är ansvariga för det som händer. Kontaktpersonen skall vara den som för din talan och gruppen skall tillsammans komma överens och arbeta mot uppsatta mål.

Hur utser man en kontaktperson
Kontaktpersonen utses innan du har flyttat in och är om möjligt med vid visningen av lägenheten. Du får alltid två kontaktpersoner, en förste och en vice. Du och dina anhöriga skall veta vem i personalgruppen som är kontaktperson och vem som är vice kontaktperson.

Varför jobbar vi med kontaktmannaskap?
Vi tycker att det är viktigt att du, dina närstående och personalen i arbetsgruppen vet vem man ska vända sig till. Kontaktmannaskap blir ett avsevärt tydligare arbetssätt, jämfört med om hela arbetsgruppen har ett kollektivt ansvar.
Ditt inflytande över din situation/ditt vardagsliv ökar. Det är svårt att bli beroende av andra människor. Du har möjlighet att uttrycka önskemål om hur och när insatserna ska utföras. Kontaktpersonen skall ta vara på dina intressen inom ramen för sin yrkesroll.

Sidansvarig

Senast ändrad