logo

Elevhälsa

Elevhälsan finns för alla elever i förskoleklass, grundskola,grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola och omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Hälsa

Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Vi har tillgång till skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger. Även psykologresurs finns att tillgå.
Elevhälsan samverkar i ärenden inom gruppen, med lärare, rektorer och med övrig hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

De mer generellt inriktade uppgifterna, där elevhälsans medverkan är viktig, rör elevernas arbetsmiljö. Där ingår också skolans värdegrund, som arbetet mot kränkande behandling och undervisning om tobak, alkohol och andra droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning med mera. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Skolsköterska Kyrkhedens- och Råda skola
Maria Ejdsell
0563-540 713
073-270 60 94
maria.ejdsell@edu.hagfors.se

Skolsköterska
Hagfors/Sunnemo F-6.
Pia Hagman
0563-189 35
pia.hagman@edu.hagfors.se

Skolsköterska
Hagfors 7-9 / nyanlända, Älvstrandsgymnasiet IM
Johanna Bergsman
0563-189 07
johanna.bergsman@edu.hagfors.se

Skolsköterska Älvstrandsgymnasiets program
Magdalena Ejnermark
0563-188 72
magdalena.ejnermark@edu.hagfors.se

Skolkurator Kyrkheden och Råda
Petra Puolakanaho
0563-540 705
070-449 05 78
petra.puolakanaho@edu.hagfors.se

Skolkurator Hagfors F-6
Linda Kjelkenes
070-373 70 58
linda.kjelkenes@edu.hagfors.se

Skolkurator Hagfors 7-9, Sunnemo, nyanlända Hagfors
Lina Viklund
070-353 26 33 lina.viklund@edu.hagfors.se

Skolkurator Älvstrandsgymnasiet
Jeanette Danielsson
0563-189 10
jeanette.danielsson@edu.hagfors.se

Specialpedagog Hagfors F-6
Kerstin Haglund
073-051 74 98
kerstin.haglund@edu.hagfors.se

Specialpedagog Hagfors 7-9 och Sunnemo
Erika Steorn
073-078 49 42
erika.steorn@edu.hagfors.se

Specialpedagog Älvstrandsgymnasiet
Helen Gadevall
072-732 86 31
helen.gadevall@edu.hagfors.se

Specialpedagog Kyrkheden och Råda
Karina Björk Simonsen
0563-540 700
karina.bjork.simonsen@edu.hagfors.se

Studie- och yrkesvägledare Grundskolan
Lina Jernberg
lina.jernberg@edu.hagfors.se

Studie- och yrkesvägledare Älvstrandsgymnasiet
Karin Pihlström
0563-188 70
karin.pihlstrom@edu.hagfors.se

Studie- och yrkesvägsledare, VUX
Viktoria Hedelin
0563-189 32
070-360 72 70
viktoria.hedelin@edu.hagfors.se