logo

Missbruk

Har du problem med alkohol, droger eller spelmissbruk och behöver hjälp för att sluta? Är du anhörig till någon som missbrukar och behöver stöd? I Hagfors kommun finns både kommunala och ideella alternativ för att hjälpa dig som kommer i kontakt med droger, alkohol eller har problem med spel om pengar.

I Hagfors kommun är det individ- och omsorgsutskottets vuxengrupp inom Individ- och familjeomsorg (IFO) som har ansvaret för de personer som fyllt 21 år. IFO har genom projektet Kunskap till praktik ett nära samarbete med Region Värmland för personer som har beroendeproblem.

Ansökan/anmälan
Om du har problem med missbruk, eller om du känner någon som behöver hjälp för sitt missbruk, kan du vända dig till IFO för att få stöd. Där utreder vi vilken typ av bistånd som bäst tillgodoser behoven.

Utredning
Vård och behandling av beroendeproblem kan ske i olika former och ha olika innehåll. Behoven utreds tillsammans med en socialsekreterare. Vi använder oss av bedömningsinstrumenten AUDIT (alkohol) och DUDIT (droger) för att göra en uppskattning av om en person riskerar att utveckla ett beroende. Vi använder oss också av utredningsmetoden ASI för att göra en bedömning av vilket behov av stöd och vård en person har på grund av sitt missbruk.

Från den 1 januari 2018 står det i Socialtjänstlagen att kommuner och regioner har ansvar för att erbjuda behandling till den som har problem med spel om pengar. Lagändringen innebär att spelmissbruk som gäller spel om pengar ska likställas med missbruk av alkohol och droger.

AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test
DUDIT - Drug Use Disorders Identification Test
ASI - Addiction Severity Test
Instrumenten rekommenderas av Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård

Stöd/insatser
De insatser som kan erbjudas utförs antingen inom den kommunala öppenvården eller ibland i form av dygnet-runt-vård på ett behandlingshem eller abstinensvård. Utgångspunkten är att vård och behandlingsinsatser så långt som möjligt ska genomföras på frivillig väg. I särskilt allvarliga fall har dock samhället skyldighet att ingripa för att missbrukaren ska få vård.

Öppenvård
Inom individ- och familjeomsorgen finns en särskild öppenvård som riktar sig till personer med beroendeproblem och deras anhöriga. Här erbjuds enskilda stöd- och motivationsinsatser eller gruppverksamhet, utifrån den enskildes behov.
Det möter inga hinder att en anhörig får stödjande insatser, även om den person som har beroendeproblem inte har några egna insatser från socialtjänsten. Stöd till anhöriga ges som service, det vill säga utan utredning och beslut och utan fortlöpande dokumentation.

För att få kontakt med öppenvården vänder du dig till socialtjänsten och beställer tid hos en socialsekreterare.

Överklagan
Om du gör en ansökan om bistånd och får ett beslut du inte är nöjd med kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Ett beslut som inte helt uppfyller din ansökan åtföljs alltid av anvisningar om hur man kan överklaga.

Synpunkter och klagomål
Om du har synpunkter på handläggningen av ditt ärende eller på hur du har blivit bemött finns en särskild blankett eller e-tjänst synpunkter handläggning och bemötande Öppnas i nytt fönster. som du kan använda för att framföra detta till oss. Dina åsikter är viktiga för oss för att vi på bästa sätt ska kunna utveckla vår verksamhet.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKT

Telefontid reception
0563-185 00 växel
måndag-fredag 8-12, 13-16

Telefontid socialsekreterare
0563-185 00
måndag-fredag 09.00-09.30

För akuta ärenden utanför kontorstid, kan du kontakta Socialjouren på nummer 076-139 53 59 (OBS! endast vid akuta ärenden)

Besöksadress
Socialkontoret
Köpmangatan 3
683 80 Hagfors

Öppettider Socialkontoret,
Köpmangatan 3 i Hagfors

Måndag, Onsdag och Fredag: 8-12
Tisdag: 8-12 och 13-16
Torsdag: Stängt

E-post
individochfamiljeomsorg@hagfors.se