logo

Klipp häcken- du kan rädda liv

Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Trafiksäkerhet kräver fri sikt i gatukorsningar
Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika olyckor. På de följande bilderna redovisas den sikt som behövs i några typer av korsningar. Det är fastighetsägarens ansvar att åstadkomma fri sikt genom de så kallade ”sikttrianglarna”. Inom trianglarna får föremål som mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål ej överskrida höjden 80 cm, mätt från gångbaneytan alternativt körbanan.

Du som har utfart mot gata
Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller andra föremål som kan skymma sikten inte är högre än 80 centimeter inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt
Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller andra föremål som kan skymma sikten inte är högre än 80 centimeter över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

Du som har tomt intill gata
Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet ska kunna läsas.

Fri höjd är minst:
- 3,0 meter för gång- eller cykelväg
- 4,6 meter för körbana

Nyplantering
Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar bör planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen.

Vad säger lagen?
Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”. PBL 8 kap 15 §.

Alla fastighetsägare är skyldiga att uppfylla de krav som redovisas här. Miljö- och byggnämnden ansvarar i sin tur för att se till att reglerna efterlevs och kan utfärda vite vid regelbrott.

Tänk också på att

  • små barn inte syns om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller mur är för högt
  • rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ner över gångbanan
  • det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamnen
  • trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, till exempel stoppskyltar, inte syns

Publicerad av

Senast ändrad

Broschyr om att klippa häckar Pdf, 5.7 MB.

Kundtjänst samhällsbyggnad

0563-189 90

Telefontider: 09.00-12.00, mån-fre
va-renhallning@hagfors.se