logo

Hur man överklagar beslut

Det finns två sätt att klaga på kommunala beslut; laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. De kommunala bolagens beslut går inte att överklaga.

Laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutet publicerades på den digitala anslagstavlan. 

Om du vill överklaga kommunens beslut genom laglighetsprövning ska du skicka din skrivelse till:

Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär kan anföras av den som berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och alltså inte begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten kan därför ändra ett beslut som kommunen fattat. Som exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär kan nämnas beslut om byggnadslov, försörjningsstöd och dispens från kommunens sophämtning.

Om du vill överklaga kommunens beslut i förvaltningsärenden ska du ställa din skrivelse till Förvaltningsrätten i Karlstad, Box 568, 651 12 Karlstad. Men eftersom skrivelsen ska gå till förvaltningsrätten via kommunen, ska du skicka din skrivelse till:   

Hagfors kommun
Dalavägen 10
683 80 Hagfors

För att ditt överklagande ska kunna tas upp för prövning måste skrivelsen ha kommit in till Hagfors kommun inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

Skrivelsen ska innehålla:

  • Vilket beslut du vill överklaga, till exempel genom att du anger ärendets nummer
  • Varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha
  • Kompletterande handlingar som stödjer din ståndpunkt, om det finns sådana
  • Ditt namn, adress, telefonnummer samt din underskrift
           

Publicerad av

Senast ändrad