Hjälptjänster

logo

Sophämtning, hushållsavfall

Hushållsavfallet som du slänger i soppåsen hämtas från och med 1 oktober 2018 av NordRen. Alla som äger en fastighet måste ha ett abonnemang för sophämtning.

Kommunen ansvarar för att hämta och ta hand om ditt hushållsavfall. Som husägare eller hyresvärd i kommunen behöver du ett renhållningsabonnemang för att få dina sopor hämtade. I kommunens renhållningstaxa hittar du kostnad för bland annat sophämtning.

När töms ditt sopkärl?
Ordinarie hämtningsintervall för hushållsavfall är minst en gång varannan vecka för permanentboende och för fritidsboende minst en gång varannan vecka under perioden 15 maj till 15 september.

Månadshämtning


Udda veckor

1,

5,

9,

13,

17,

21,

25,

29,

33,

37,

41,

45,

49

Jämna veckor

2,

6,

10,

14,

18,

22,

26,

30,

34,

38,

42,

46,

50


Kvartalshämtning

Udda veckor

3,

17,

29,

41

Jämna veckor

4,

18,

30,

32


Har ditt sopkärl inte blivit tömt?
Har du inte fått dina sopor hämtade på ordinarie hämtningstillfälle kontaktar du kommunens kundtjänst för VA och renhållning på telefon 0563-189 90 måndag-torsdag mellan kl 08.30-12.00, eller via mail va-renhallning@hagfors.se.

Extra hämtning
Om behov av extra hämtning skulle uppstå kontaktar du kundtjänst för VA och renhållning. Kontaktuppgifter hittar du i den grå rutan till höger.

Byta storlek på sopkärl
Om du vill ha ett större eller mindre sopkärl kontaktar du kundtjänst för VA och renhållning. Kontaktuppgifter hittar du i den grå rutan till höger.

Anmälan om kompost
Anmälan om kompost görs hos miljö- och byggavdelningen. Blankett för detta finns i blankettarkivet. Handläggningstiden för anmälan är normalt cirka två veckor. Vänta med att börja kompostera tills du har fått svar på din anmälan.

Förlängt hämtningsintervall
Om hushållet inte genererar mycket avfall och om matavfallet komposteras i godkänd komposteringsanläggning finns det möjlighet att ansöka om månadshämtning hos kommunens kundtjänst för VA och renhållning.

Du kan också ansöka om dispens för att få ditt hushållsavfall hämtat fyra gånger per år och även då ska kundtjänst för VA och renhållning kontaktas.

Uppehåll i hämtning
Uppehåll i hämtning beviljas om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande period om minst 12 månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus (15 maj till 15 september). Kontakta gärna kundtjänst för VA och renhållning för mer information.

Vid uppehåll i sophämtningen tas ingen avgift ut för sophämtning. Dock tas grundavgift för avfall ut som vanligt även under uppehållsperioden.

Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall till kommunen
Enligt 36 § i Hagfors kommuns renhållningsordning (antagen av kommunfullmäktige 2010-12-14, § 96) kan fastighetsägare som själva kan omhänderta sitt hushållsavfall på ett betryggande sätt inom den egna fastigheten ansöka om total befrielse från sophämtning. Vid totalbefrielse befrias man både den rörliga och fasta avgiften. Ansökan görs genom en skrivelse till miljö- och byggavdelningen där du förklarar var du gör av ditt avfall. Observera att en avgift för handläggningen av ansökan tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte.

Att tänka på:

Eldning av avfall på den egna fastigheten är förbjudet enligt de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken.

Hushållsavfall får inte transporteras av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare. Kommunen har bortforslingsskyldighet.

Den fasta renhållningsavgiften måste betalas för att få tillgång till kommunens återvinningscentraler.

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-03-20

KONTAKTUPPGIFTER

 

Driftledare Avfall

Leif Nilsson

0563-189 21

leif.nilsson@hagfors.se


Kundtjänst VA/renhållning
Telefontid 08.30-12.00, måndag-torsdag.
0563-189 90
va-renhallning@hagfors.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Eric Zetterman
0563-188 42

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tina Persson
0563-188 58
miljo.bygg@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se