logo

Sophämtning, hushållsavfall

Kommunen ansvarar för att hämta och ta hand om ditt hushållsavfall. Som husägare eller hyresvärd i kommunen behöver du ett renhållningsabonnemang för att få dina sopor hämtade. I kommunens renhållningstaxa hittar du kostnad för bland annat sophämtning.

Hushållsavfallet som du slänger i soppåsen hämtas från och med 1 oktober 2018 av NordRen. Alla som äger en fastighet måste ha ett abonnemang för sophämtning.

När töms ditt sopkärl?
Ordinarie hämtningsintervall för hushållsavfall är minst en gång varannan vecka för permanentboende. För fritidsboende minst en gång varannan vecka under perioden 15 maj till 15 september. Tömning sker mellan 06.00 - 22.00.

Ändrad sophämtning under jul och nyår 2023/2024

V. 52 -2023 och v. 1 -2024 jobbar NordRen tisdag till lördag v 52 från annandag jul till lördag 30 december. Vecka 1 från tisdag 2 januari - lördag 6 januari.
Detta innebär en dags senare sophämtning än ordinarie hämtdag för samtliga hushåll.
Ha era kärl ute ordinarie hämtdag och låt dem stå tills dem är tömda.

Hämtning av sopor, månad

Månadshämtning
Udda veckor

1,


5,


9,


13,17,21,25,29,33,37,41,45,49


Jämna veckor


4,8,


12,


16,20,24,28,3236,40,44,48,52Hämtning av sopor, kvartal

Kvartalshämtning

Udda veckor


3,


17,


29,


41

Jämna veckor


4,18,


30,


42Har ditt sopkärl inte blivit tömt?
Har du inte fått dina sopor hämtade på ordinarie hämtningstillfälle kontaktar du kommunens kundtjänst för VA och renhållning på telefon eller via mail. Kontaktuppgifter hittar du i den grå rutan till höger eller längst ned på sidan. Tänk på att tömning sker mellan 06.00 - 22.00.

Extra hämtning
Om behov av extra hämtning skulle uppstå kontaktar du kundtjänst för VA och renhållning. Kontaktuppgifter hittar du i den grå rutan till höger eller längst ned på sidan.

Byta storlek på sopkärl
Om du vill ha ett större eller mindre sopkärl kontaktar du kundtjänst för VA och renhållning. Kontaktuppgifter hittar du i den grå rutan till höger eller längst ned på sidan.

Anmälan om kompost

Anmälan om kompost görs hos miljö- och byggkontoret via e-tjänster. Handläggningstiden för anmälan är normalt cirka två veckor. Vänta med att börja kompostera tills du har fått svar på din anmälan.


Förlängt hämtningsintervall
Om ditt hushåll inte genererar mycket avfall finns möjligheten att ansöka om få längre mellan hämtningarna. Det krävs dock att du sorterar ut ditt matavfall, antingen i ett brunt kärl eller egen kompost (i godkänd komposteringsanläggning). Du kan isåfall ansöka om månadshämtning hos kommunens kundtjänst för VA och renhållning.

Du kan också ansöka om dispens för att få ditt hushållsavfall hämtat fyra gånger per år och även då ska kundtjänst för VA och renhållning kontaktas.

Uppehåll i hämtning
Uppehåll i hämtning beviljas om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande period om minst 12 månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus (15 maj till 15 september). Uppehållet är alltid tidsbegränsat och hämtningen återupptas automatiskt när dispensen gått ut. Kontakta gärna kundtjänst för VA och renhållning för mer information.

När du har uppehåll hämtas dina sopkärl in (mot en upphämtningsavgift enligt gällande taxa).

Vid uppehåll i sophämtningen tas ingen avgift ut för sophämtning. Dock tas grundavgift för avfall ut som vanligt även under uppehållsperioden.

Ansökan om totalbefrielse från skyldighet att lämna avfall till kommunen

Enligt 36 § i Hagfors kommuns renhållningsordning (antagen av kommunfullmäktige 2010-12-14, § 96) kan fastighetsägare som själva kan omhänderta sitt avfall på ett betryggande sätt inom den egna fastigheten ansöka om totalbefrielse från att lämna avfall till kommunen. Vid totalbefrielse befrias man både från den rörliga (hämtning av hushållsavfall) och från den fasta avgiften (tillgång till kommunens återvinningscentraler). För att ansöka om totalbefrielse kontakta miljö- och byggkontoret för mer information om ansökan. Observera att en avgift tas ut för handläggningen av ansökan enligt Hagfors kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften är för närvarande 1 210 kronor och tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte.


Den rörliga renhållningsavgiften täcker hämtning av hushållsavfall och du kan vända dig till kundtjänst för VA-renhållning för vidare information.

Med hushållsavfall innefattas avfall som kan lämnas i soptunnan t.ex. bindor, blöjor, textilier, dammsugarpåsar, disktrasor, pärmar, snören, tandborstar, kuvert m.m.

Med avfall innefattas avfall som ska lämnas till återvinningen t.ex. wellpapp, glas, metall, tidningar/papper, spillolja, batterier, färgburkar, lampor m.m.

Att tänka på:

Eldning av avfall på den egna fastigheten är förbjudet enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.

Hushållsavfall får inte transporteras av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare. Kommunen har bortforslingsskyldighet.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kundtjänst samhällsbyggnad

0563-189 90

Telefontid: 09-00-12.00 , måndag-fredag
va-renhallning@hagfors.se

Driftledare Avfall

Leif Nilsson


Miljö- och hälsoskyddsinspektör
George Hompis
0563-188 58
miljo.bygg@hagfors.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jakob Fernqvist
0563-185 97

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Erik Andersén
0563-188 42

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Natalia Sandberg
0563-186 08