logo

Kritik på teknik- Resultat av enkäten 2022

Kritik på teknik är en undersökning som genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) vart tredje år. Enkäten skickas ut per post till 500 av kommunens invånare i början av februari. I undersökningen får du svara på frågor om till exempel skötsel av parker, gator och dricksvatten.

Enkäten genomfördes under våren 2022. Invånare i 95 kommuner svarade på vad de tyckerom sin kommuns service när det gäller gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning och avfallshantering.

Om enkäten

Ett urval om 500 slumpmässigt utvalda Hagfors kommuninvånare fick ett frågeformulär bestående av 40 basfrågor samt en tilläggsfråga. Andelen kommuninvånare som besvarade enkäten var 49.7 procent (245 svar kom in). De flesta har svarat på pappersenkäten och cirka var tredje via webb.

Enkäten innehåller 40 frågor i sitt grundutförande och är indelad i sex temaområden:

  • Resande, 
  • Gator och vägar, 
  • Parker och lekplatser,
  • Vatten och avlopp,
  • Avfall och avfallshantering, 
  • Kommuninformation och kommunkontakter.

Kort sammanfattning

På de sex områden som enkäten ställt frågor kring så ligger Hagfors kommun bra till. På fyra områden har vi en högre procentandel som är positivt inställd när man jämför med hela Sverige. Där vi ligger sämre till är när det gäller standard på gator och vägar där 12% är positivt inställda jämfört med 38% för hela Sverige. Så här finns delar som vi kan jobba med att förbättra.

Vad gäller parker och grönområden ligger vi bra till där 75% av de svarande är nöjda med hur parkerna sköts. När vi pratar om just skötsel av lekplatser specifikt är dock siffran något lägre.

Ett mycket bra resultat på vatten och avlopp där 98% av de som svarat är positivt inställda, att jämföra med 91% för Sverige. Vi ligger på 4 plats av de 95 kommuner som deltagit i enkäten, när invånare fått svara på frågan om kvalitet på dricksvatten.

När det kommer till avfallshantering verkar de flesta positivt inställda och vi ligger något över jämförelsesiffror för Sverige.

61% av de tillfrågade är positivt inställda till information från kommunen och kontakt med kommunen, här ligger vi på plats 18 av de 95 kommuner som deltagit i enkäten.

När det gäller resande har man inte fått svara på om man är positivt eller negativt inställd, men det vi ser är att bilen är det transportmedel som används mest frekvent bland de som svarat. Andelen som använder bilen är större än när i vi ser på Sverige i stort.Kommuninvånarna verkar tycka att det är lätt att hitta en ledig parkeringsplats i Hagfors centrum när affärerna har öppet. 91% av de som svarat är positivt inställda.

Till varje frågeområde finns flera fördjupande frågor, ta gärna del av enkäten i sin helhet Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster. för att sätta dig in i varje område.

Ett bra resultat

Som helhet ser vi positivt på det resultat som vi fått. De senaste åren har vi gjort insatser exempelvis genom att införa en kundtjänst som tar emot frågor om vatten och avfall. Vi marknadsför vår app och webbformulär för felanmälan och ser att den används flitigare och detta är förhoppningsvis en kanal som invånare ser som ett enkelt och effektivt sätt att nå fram till oss angående fel som man ser i utemiljön. 

Utöver detta arbetar vi ständigt med information på webb och sociala medier, samt nyhetsbrev för att få ut information om vad vi gör inom gata, park, vatten och avfall. Detta hoppas vi har haft inverkan på att vi fått ett bra resultat på temaområdet information från kommunen och kontakt med kommunen. Här ska vi fortsätta jobba på i samma riktning.

Vi får ett lite lägre betyg när det gäller standard på gator och vägar. Under 2022, och även i plan för 2023, gör vi extra satsningar på underhåll av gator. Som exempel har vi under 2022 asfalterat flera vägar i Råda och Ekshärad. I centrala Hagfors har Hagforsvägen fått ett ordentligt lyft. På de ställen där vi arbetat med att förbättra VA-nätet innebär det också att gatan asfalteras på nytt. Utöver det har vi även tagit fram nya grävföreskrifter och en e-tjänst för att anmäla grävarbete i kommunala vägar. Vår förhoppning att vi då kommer få bättre kontroll och översikt på de grävarbeten som sker i våra vägar och lättare kan se till att exempelvis återställning sker på ett fint sätt.

Hur använder vi enkätresultatet?

Hagfors kommun deltar i enkäten för att vi lättare ska kunna bilda oss en uppfattning om invånarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som invånarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Publicerad av

Senast ändrad