logo

Strandbad

Miljö- och byggkontoret har tillsynsansvaret över de kommunala strandbaden i kommunen. Detta innebär bland annat att övervaka att prover regelbundet tas på badvattnet under badsäsongen. Badvattenprover tas i Hagfors kommun under ”badsäsong”, det vill säga mellan 21/6 och 15/8 (enligt HVMFS 2012:14). Tillsyn och provtagningen sker i enlighet med miljöbalken, Naturvårdsverkets föreskrifter och EU:s badvattendirektiv.

I Hagfors kommun finns 11 stycken kommunala strandbad. Ingen av baden bedöms som EU-bad, det vill säga badplatser där man räknar med att det kan finnas över 200 badande per dag under högsäsong.

Våra kommunala strandbad är:

 • Uvanå
 • Gröcken
 • Risfallet
 • Edebäck
 • Gatabadet
 • Uddeholm
 • Rådastrand
 • Åsarnabadet
 • Sörby
 • Lidsbron
 • Sundsjön

Provtagning
Vid kommunens badplatser kontrollerar och analyserar kommunen vattnet efter ett fastställt schema under sommaren för att skydda människors hälsa, upptäcka föroreningar och skaffa underlag till kvalitetshöjande åtgärder.

Bedömningarna av badvattnets kvalitet bygger på bakteriologiska analyser och uppskattningar av vattnets innehåll av alger. Förekomsten av alger bedöms i första hand utifrån vattnets utseende och siktdjup. Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av vanliga tarmbakterier, i första hand förekomsten av bakterien Escherichia coli (E. coli) och fekala streptokocker. Bägge finns i tarmen hos människor och varmblodiga djur, och höga halter i vattnet är ett tecken på fekal förorening (bakterier från tarmen).

Vattnet bedöms vid varje provtagningstillfälle som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt för bad. Tjänligt innebär att vattenkvaliteten är bra. Tjänligt med anmärkning innebär att bakteriehalterna är förhöjda, men att det går fortfarande att bada i vattnet. Otjänligt innebär att bakteriehalterna är så höga att det inte är lämpligt att bada i vattnet med tanke på risken att man får i sig vatten genom kallsupar och dylikt. Om badvattnet bedöms vara otjänligt för bad ska det genast leda till ny provtagning och utredning om orsaken. Är badvattnet dåligt informerar kommunen omedelbart allmänheten och avråder från bad.

Samhällsbyggnadsavdelningen sköter provtagningen och miljö- och byggkontoret rapporterar analyssvaren till Havs- och vattenmyndigheten, informationen publiceras på deras webbsida: Badplatsen (se länk till höger). Där kan du bland annat hitta vattentemperaturer för hela Sverige och se om badvattnet är tjänligt eller inte. Sök antingen på badplatsens namn eller på kommun/län.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Kyman
0563-188 47
miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.