logo

Visselblåsarfunktion

Hagfors kommun har en visselblåsarfunktion där anställda och andra berörda parter anonymt kan uppmärksamma organisationen på misstanke om missförhållanden inom verksamheten. Visselblåsarsystemet ligger hos en extern part för att omöjliggöra efterforskning av uppgiftslämnares identitet.

Visselblåsarfunktionen är främst avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Visselblåsarfunktionen är avsedd för allvarliga överträdelser, som brott mot svensk eller EU-lagstiftning samt ärenden som kan anses av allmänintresse att de uppmärksammas. Övriga ärenden kommer att hänvisas vidare till lämplig part.

Den som önskar anmäla en misstanke i visselblåsarfunktionen måste tänka på att tydligt beskriva grunden för misstanken. Det är viktigt att skilja på det som anmälaren vet och det som anmälaren tror.

Gör en anmälan

» Anmälningsformulär för visselblåsarfunktion Länk till annan webbplats.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:
Använda en dator utanför Hagfors kommuns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.

Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

QR-kod

Ärenden utreds av en extern part. Utredning och eventuell rekommendation för åtgärd eller vidare hantering föredras i Hagfors kommuns ledningsgrupp av kommunens personalchef eller kommunsekreterare.

Ärenden som faller utanför systemets syfte avskrivs som visselblåsarärenden.

Personer som pekas ut i ett ärende informeras om pågående utredning så snart det är möjligt med hänsyn till utredningsarbetet. Vem som står bakom anmälan förmedlas dock inte, även om det skulle vara känt för utredaren.

Efter handläggning raderas ärendet ur databasen. Om ärendet behöver utredas vidare sparas nödvändig information utanför databasen. Informationen förstörs eller anonymiseras så snart det med hänsyn till utredningen är möjligt.

Om en uppgiftslämnare väljer att vara öppen med sin identitet kommer ändå dennes identitet uteslutande att tillgängliggöras för den grupp som utsetts att hantera visselblåsarärenden. Undantaget är om ärendet resulterar i en brottsutredning, då man som uppgiftslämnare kan komma att kallas som vittne.

Visselblåsarlagen
Riksdagen fattade den 29 september 2021 beslut om att anta en ny visselblåsarlag. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) trädde i kraft t den 17 december 2021. Lagen innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner. Kravet på att införa visselblåsarfunktioner är tvingande och ska införas stegvis beroende på verksamhetens storlek.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Felicia Weinberg
Personalchef
felicia.weinberg@hagfors.se
0563-185 12