logo

Individ- och omsorgsavdelningen

Individ- och omsorgsavdelningen är den största avdelningen bland de kommunala verksamheterna. Här jobbar cirka 600 personer. Avdelningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, rehabilitering och hemsjukvård. Avdelningen ansvarar även för att ge social service till kommuninvånarna samt flyktingmottagning.

Den 1 januari 2019 slogs de båda avdelningarna vård– och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen ihop och heter numera Individ­– och omsorgsavdelningen.

Individ- och omsorgsavdelningen är den största avdelningen bland de kommunala verksamheterna. Här jobbar cirka 600 personer.

Inom Individ- och omsorgsavdelningen arbetar vi enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Huvuddelen av den sociala servicen består av biståndsbedömda insatser enligt dessa lagrum.

Vår huvudverksamhet

 • Boende , vård och omsorg
 • Brottsförebyggnade arbete
 • Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)
  Arbetsmarknadsenheten (AME)
  Daglig verksamhet
  Fixarservice
 • Flyktingmottagande
 • Hemsjukvård
 • Hemtjänst
 • Individ– och familjeomsorg (IFO)
  Vuxna
  Barn och ungdom
 • Korttidsenhet
 • LSS och socialpsykiatri
  LSS boende
  Personlig assistans
  Boendestöd
 • Rehabiliteringsverksamheten
  Dagverksamhet och dagrehab
  Bostadsanpassningsbidrag
  Hjälpmedel

Föreningsservice

Individ- och omsorgsavdelningen administrerar ekonomiskt bidrag till funktionshinderföreningar och pensionärsföreningar. Bidraget fördelas en gång per år och ansökan ska ske till Hagfors kommun i enlighet med beslutade regler.

Publicerad av

Senast ändrad