logo

Riktlinjer för solfångare och/eller solceller i Hagfors kommun

Hagfors kommun vill verka för en omställning till förnyelsebar energi och är mycket positiv till att du vill installera solceller och/eller solfångare. Vi har därför tagit fram dessa riktlinjer för att informera dig om när det behövs bygglov och när det är bygglovbefriat.

Riktlinjerna avser solfångare och/eller solceller placerade på en- och tvåbostadshus samt tillhörande komplementbyggnader i Hagfors kommun.

Enligt plan- och bygglagen kapitel 9, § 2 p. c krävs bygglov för ändring av byggnad om det innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial; eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. I många fall kan dock solfångare och solceller uppföras utan bygglov.

Allmänna riktlinjer för bygglovsbefriad solfångare och/eller solceller

Inom detaljplan

Solfångare och/eller solceller är bygglovsbefriade på friggebodar eller på bygglovbefriade skärmtak, så länge inte utformningen påverkar villkoren för de bygglovbefriade åtgärderna.

Solfångare och/eller solceller på en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är bygglovbefriade om alla dessa villkor är uppfyllda:

  • De placeras nära eller i samma vinkel som taket
  • De ändrar inte väsentligt byggnadens eller områdets karaktär
  • Fastigheten och/eller byggnaden är inte q- eller k-märkt
  • Inte placeras över nock

Berörda grannar behöver också frågas. Om berörd granne motsätter sig åtgärden behöver bygglov sökas.

Inom områdesbestämmelse

Inom områdesbestämmelse i Hagfors kommun behöver du söka bygglov för solfångare och/eller solceller på tak och fasad.

Utanför detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyggelse

Utanför områdesbestämmelse och detaljplan är solfångare och/eller solceller på tak eller väggar bygglovbefriade. Bygglov gäller dock för solfångarna och/eller solcellerna inom värdefull kulturmiljö och på byggnader för vilka varsamhetskrav gäller.

Placerade på mark

Solfångare och/eller solceller som placeras på mark kräver inte bygglov.

Tänk på placeringen, så att det inte uppstår en olägenhet för omgivningen eller fara för trafik- och barnsäkerhet. Det kan behövas andra tillstånd, till exempel inom strandskydds- och fornminnesområde.

Att tänka på

För alla områden och byggnader gäller att solfångare och/eller solceller ska utformas och placeras prydligt inom ramen för sin funktion och så att de inte medför olägenhet för omgivningen.

I grupphusområde, med en upprepning av samma hustyp och placering, ska en likartad placering och utformning eftersträvas för solfångare och/eller solceller. Anpassningen ska vara god nog att tjäna som förebild i fortsatta fall.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef
Maria (Maja) Högberg Hallberg
0563-185 05
maria.hogberg.hallberg@hagfors.se

Bygglovingenjör
Thomas Fingal
0563-188 44

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.