logo

Studie-och yrkesvägledning

Alla vinner på väl underbyggda val. I Hagfors kommun ingår studie- och yrkesvägledarna i den samlade elevhälsan. SYV finns verksamma i alla skolformer och på alla enheter.

Studie- och yrkesvägledningen i Hagfors kommun ska ge eleverna från tidig ålder möjlighet att utveckla de insikter, kunskaper och förmågor som de behöver för att kunna fatta väl underbyggda beslut gällande sin framtid.

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och ska vara en del av skolans övriga verksamhet. För att få ett meningsfullt lärande för eleverna ska verksamheten genomsyras av anknytning till det kommande yrkeslivet. Kopplingen mellan framtiden och elevens lärande i olika skolämnen ska vara tydlig. Likaså ska förväntningarna på elevernas egen delaktighet utifrån elevens förutsättningar klart framgå.

Närsamhället i form av arbets-, förenings -och kulturliv utanför skolan ska ha en genomtänkt plats i undervisningen. Arbetet med studie-och yrkesvägledning har en kompensatorisk inriktning så att alla elever kan välja på samma villkor. Därtill ska arbetet motverka traditionella val samt motverka att val begränsas av kön och sociala eller kulturella bakgrunder. Studie- och yrkesvägledningen är en viktig del i det livslånga lärandet och ska vara ett stöd i varje individs pågående karriärsprocess. Arbetet med studie- och yrkes vägledning ska i Hagfors kommun vara förankrat i aktuell forskning och bedrivas på ett individanpassat, systematiskt och långsiktigt sätt.

Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse.

Vid bemärkelse

All den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det handlar exempelvis om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom.

Snäv bemärkelse

Den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar. Studie- och yrkesvägledning måste utgå från elevens behov och individuella förutsättningar samt anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut.

Ett viktigt budskap är att undervisning, information och vägledningssamtal tillsammans utgör den studie- och yrkesvägledning som ska stödja elevens val av studier och yrken.

Sidansvarig

Senast ändrad