logo

Regler för barnomsorg

All verksamhet inom förskola och skolbarnomsorg regleras av skollagen. Här kan du läsa delar ur lagen för verksamheterna.

Förskoleverksamhet enligt skollagen:

2§ Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

3§ Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7§§.
Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i
samband med större helger.

4§ Barn ska fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.

5§ Barn ska fr.o.m. 1 års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6§ Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska fr.o.m.1 års ålder erbjudas förskola under minst 3 timmar/dag eller 15 timmar i veckan.

7§ Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

8§ Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

9§ Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Lag (2018:1303).

10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

11§ Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling.
Minst 1 gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet.

12 § Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det.

13 § Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett sådant barn ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun.

Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta emot ett barn från en annan kommun.

14§ När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom garantitiden, vilket är 4 månader från anmälningsdatum.

15 § Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

Fritidshemmet enligt skollagen

2§ Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i.
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

3§ Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

4§ Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats.

5§ En elev i någon av de skolformer som anges i 3 § ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

9§ Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö.

Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldraledig eller är arbetssökande.
I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolan läroplan och skollagen. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Kommunen ska erbjuda förskola till barn från ett års ålder som är folkbokförda i Hagfors kommun. Vårdnadshavare kan söka plats i den omfattning det behövs med hänsyn till arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig med ett annat barn ska erbjudas förskola från och med barns ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.
Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.
Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda förskola i minst 525 timmar om året.
Barn till asylsökande vårdnadshavare som vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd kan ansöka om plats på förskola.
Källor: 8 kapitlet 3–7 §§ Länk till annan webbplats.

Kommunen garanterar plats på förskola förutsatt att ansökan om plats lämnas in senast fyra månader innan önskat datum för placering.
Ansökningsdatum är det datum när anmälan blir registrerad hos kommunen.
Önskat datum för placering blir ert introduktionesdatum, det vill säga det datum barnet senast ska börja sin introduktion på förskolan.
Tänk på att räkna med en introduktionstid på två veckor från och med placeringsdatum innan arbete/studier börjar.
Kommunen undviker inskolningar under sommaröppen verksamhet och datum som infaller under skolans jullov.

Hagfors kommun har möjlighet att erbjuda förskola på kvällstid.

Ansökan om plats ska göras digitalt via kommunens e-tjänst eller skriftligt via blankett. När godkänd ansökan inkommit skickas en bekräftelse till vårdnadshavare på att kommunen har tagit emot ansökan. Anmälningsdatum styr turordningen till plats i kön och vid flera ansökningar med samma ankomstdatum tillämpas ordningsföljd efter barns ålder.

Kommunen kommer i möjligaste mån att tillgodose alla vårdnadshavarens önskemål om placering, men kan inte garantera att barnet får plats på något önskat alternativ. Om det inte finns plats för alla sökande till ett önskat alternativ beslutar rektor om platsernas fördelning utifrån barnets behov, barngruppernas sammansättning och storlek och prioriteringsordningen.

Senast en månad före önskat datum inför placering får vårdnadshavare platserbjudande. Om vårdnadshavare tackar ja erbjuden plats skickas ett placeringsbeslut och barnet tas bort ur kön.
Om vårdnadshavaren tackar ja till en erbjuden plats som inte överensstämmer med den önskade placering har barnet rätt att stå kvar i kön för förflyttning och behåller ursprungligt ködatum.
Den vårdnadshavaren som tackar nej till en erbjuden plats förlorar platsgarantin och en ny ansökan om plats till förskola ska skickas in.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.

Under ett antal veckor i samband med högtider/lov görs en sammanslagning av förskolor och fritidshem och detta innebär att vistelse i andra lokaler än där barnet är placerat kan förekomma.

Om barnomsorgsplatsen inte används på två månader avslutas placeringen, undantag görs för perioden juni-augusti.

En introduktion innebär att vårdnadshavare och barn får lära känna personalen och den nya miljön. Hur introduktionen går till planeras av förskolepersonal tillsammans med vårdnadshavare.Tänk på att räkna med en introduktionstid på två veckor från och med placeringsdatum innan arbete/studier börjar. Avgiftsfri introduktion gäller de fem första kalenderdagarna från placeringsdatum, därefter tas fastställd avgift ut.
Viktigt att schema och inkomstuppgift lämnas vid introduktion.

Förskoleavgift betalas från beslutad placeringsdag med avdrag för de fem första inskolningsdagar. Om placering påbörjas under en kalendermånad betalas avgift med 1/30 per dag. Avgift betalas månaden efter i 12 månader/år.

Genom att lämna eller förnya inkomstuppgift försäkrar du dig om att du betalar rätt avgift till kommun. Maxtaxa debiteras de som inte lämnar in inkomstuppgift. Inkomstuppgift lämnas digitalt via kommunens e-tjänst eller skriftligt via blankett.

Hagfors kommun placerar syskon på samma förskola i möjligaste mån, men någon garanti att syskon erbjuds plats på samma förskola finns inte.

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare erbjuds en plats som vårdnadshavare delar. Vårdnadshavarna har var sitt platsinnehav. Om vårdnadshavarna bor i olika kommuner erbjuds plats endast i den kommun där barnet är folkbokfört.

Vårdnadshavare ska i god tid redovisa schema i appen Edlevo eller skriftligt via schemablankett över barnets närvarotid, vilket ska motsvara den tid då vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, sover vid nattarbete, restid samt tid för lämning och hämtning.
Om arbets- eller studietider ändras ska nytt schema registreras på nytt, minst två veckor i förväg.

Kommunen kan begära av vårdnadshavaren att presentera ett intyg på arbetsschema eller kontakta arbetsgivaren gällande schema.

Om man inte lämnar riktiga uppgifter kan det vara bedrägeri eller osant intygande.

Barn i förskolan vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig har rätt till
15 timmar i veckan. Vistelsetiden registreras i samråd med personalen på aktuell avdelning.

Barn har inte rätt att vara på förskola när vårdnadshavare har semester, eller annan ledighet (till exempel ledig dag, flextid, lov).

All frånvaro ska registreras i appen Edlevo. Frånvaroanmälan i appen ska användas vid frånvaro och ledighet som inträffar med kort varsel då schema inte kan ändras i appen. Frånvaro registreras för heldag (idag och/eller i morgon) eller tidsbestämt med datum och tid. Meddela frånvaro dagen innan om du vet att ditt barn inte ska vara på förskolan nästkommande dag. Detta för att underlätta planering för personalen utifrån hur närvaron ser ut för dagen och kan planera aktiviteter, måltider och bemanning utifrån det.

Planerad längre ledighet, exempelvis barnets ledighet som sommarsemester, julledighet, sportlov, påsklov och övrig semester ska lämnas i appen.

Om barnomsorgsplatsen inte används på 2 månader avslutas placering, undantag görs för perioden juni-augusti.

Barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.
Allmän förskola innebär rätt till 525 timmar per år i förskola och timmarna ska fördelas under terminstid med 15 timmar per vecka. Allmän förskola är avgiftsfri och följer grundskolans läsårstider och barnet är ledigt samtidigt som skolbarnen.
Allmän förskola erbjuds klockan 9-14 tre dagar per vecka eller klockan 9-12 fem dagar per vecka. Dagarna fastställs av förskolepersonal utifrån de förutsättningar som finns på respektive enhet/avdelning. Det är ingen självklarhet att lunch eller andra måltider kan erbjudas.
Observera att det är endast under ovanstående tider som avgiftsfri allmän förskola erbjuds. Dagar/timmar kan inte bytas ut eller sparas.
Byte från allmän förskola till förskoleverksamhet 3-5 år får göras omgående när orsaken är arbete eller studier.
Byte från Allmän förskola till ordinarie förskoleplacering i övriga fall samt byte från ordinarie förskoleplacering till Allmän förskola medför en handläggningstid med 2 månader (skriftlig ansökan), då verksamheten behöver ha framförhållning i dessa situationer.

Ansökan till Allmän förskola ska göras digitalt via kommunens e-tjänst eller skriftligt via blankett “Ansökan till förskola/fritidshem/fristående förskola”.

Alternativet är som vanlig förskola och schema lämnas av vårdnadshavare. Placeringen gäller den tid då vårdnadshavare arbetar och studerar enligt Hagfors kommuns regler.
Platsen är inte styrd till grundskolans tider.
Avgift betalas i 12 månader enligt förskoletaxa med 25% reducerad avgift.

Ansökan om byte från förskoleverksamhet 3-5 år till allmän förskola ska göras digitalt via kommunens e-tjänst eller skriftligt via blankett och medför en handläggningstid på 2 månader.

Kvällstillsyn på förskolan Milan erbjuds den tid då övrig förskole- och fritidsverksamhet inte håller öppet för barn vars vårdnadshavare har behov av det.

Tillsynstid inom kvällsverksamheten är den tid när vårdnadshavare arbetar samt restid. Extraarbete på grund av studier, eller av andra skäl ger inte rätt till omsorg. Rätt till omsorg föreligger inte heller vid föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, sjukskrivning, semester eller annan ledighet.

Skriftlig ansökan och arbetsschema, vilket ska styrka behov av omsorg på obekväm tid, lämnas till handläggaren för barnomsorg.

Upphör behovet av tillsyn på kvällstid ska skriftlig uppsägning lämnas till handläggaren för barnomsorg.

När det gäller byte från småbarnsavdelning till syskongrupp så kan vi inte garantera plats på samma förskola. Barnet kan då komma att behöva byta förskola. Finns det plats så erbjuder vi naturligtvis det i första hand. I vissa fall kan överskolning till syskongrupp ske redan vid 2,5 års ålder och i andra fall kan överskolning ske när barnet fyllt 4 år.

Vid byte av förskola ska ny ansökan lämnas in och fyra månaders garanti tid tillämpas. Vid byte till fristående förskola ska kommunal förskoleplats sägas upp minst en månad innan barnet slutar.

Barn till arbetssökande och föräldralediga vårdnadshavare har rätt till plats
15 timmar/vecka. Vistelsetiden fastställs av förskolepersonalen.

Barn får inte lämnas i förskoleverksamheten om de har feber, är smittbärande eller inte orkar med grupp samvaro ute och inne. Personalen har ansvar för att i möjligaste mån se till att smittspridning förhindras bland barnen.
Om ett barn är sjukt och har frånvaro mer än 30 dagar i sammanhängande följd så har man rätt till avdrag på månadsavgiften vid uppvisande av intyg från läkare eller distriktssköterska.
Vid vårdnadshavares och syskons sjukdom kan platsen utnyttjas 15 timmar per vecka med tider enligt överenskommelse med personalen.
Vårdnadshavare kontaktar rektor om familjesituationen gör att det finns behov av vistelsetid utöver 15 timmar per vecka. Beslut tas av rektor om det enskilda fallet uppenbart talar för ett ökat tillsynsbehov och detta beslut är tidsbestämt.

Det är viktigt att förskolan har aktuella kontaktuppgifter för att komma i kontakt med vårdnadshavare. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att förskolan har det genom att uppdatera mobilnummer och e-postadress.

Uppsägning av förskoleplats lämnas i appen Edlevo eller skriftligt via blankett ska ske minst en månad innan barnet slutar. Som uppsägningsdatum räknas den dag då uppsägningen inkommit. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej.

En uppsägning av plats innebär att ansökan ska lämnas vid behov av ny plats och garantitiden tillämpas upp till fyra månader innan plats erbjuds.

Plats på samma enhet eller avdelning som tidigare kan inte garanteras.

När barnet ska börja i förskoleklass sker överflyttning automatiskt till fritidshem, så vårdnadshavare behöver inte lämna uppsägning. Om barnet inte behöver fritidshemsplats inför skolstarten ska förskoleplatsen sägas upp i god tid.
En månads uppsägningstid gäller från det datum som uppsägningen är registrerad.

Vårdnadshavare har möjlighet att välja mellan kommunal och fristående förskola. En fristående förskola drivs i egen regi.

Ansökan görs digitalt via kommunens e-tjänst eller skriftligt på samma blankett som till en kommunal förskola och lämnas för köregistrering till handläggaren för barnomsorg. Fristående förskolor har egen köhantering och framhåller syskonförtur.

Fyra dagar per år har förskolepersonal kompetensutvecklingsdagar. Förskolan kan i vissa fall hållas stängd, men alternativ verksamhet i Hagfors kommun ska erbjudas. Detta kan innebära att barnet träffar annan förskolepersonal och vistas i andra lokaler dessa dagar. Finns behov av omsorg för barnet dessa dagar - kontakta ansvarig för verksamheten senast tio arbetsdagar i förväg. Någon reducering av avgiften medges inte för dessa dagar.

Kommunens olycksfallsförsäkring gäller dygnet om från det datum barnet är placerat. Försäkringen gäller endast vid olycksfall med personskador och föräldrar rekommenderas därför att se över barnets egen sjukförsäkring och den egna hemförsäkringen.

Om verksamheten måste stängas på grund av exempelvis personalens sjukdom, strejk, strömavbrott eller annan händelse gäller force majeure. Det gäller även i andra fall av händelser kommunen inte kan råda över. De som drabbas av Inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till skadestånd från kommunen.

Hagfors kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll.
Platsen i barnomsorgen är ett abonnemang som löper hela året, vilket innebär att avgift tas ut även under lov, semester och annan ledighet. Avgiften betalas tolv månader om året.
Barnomsorgsavgiften är indexreglerad och kommer att justeras varje år.

 • Barnets ålder
 • Barnets eller barnens schema tider
 • Antal barn i familjen som har plats i förskola eller fritidshem.
 • Hushållets sammanlagda inkomst före skatt/månad.
 • Det yngsta barnet i familjen styr grundavgiften och räknas alltid som barn ett.
 • Vårdnadshavare, som sammanbor och vistas på samma adress som icke vårdnadshavare, debiteras efter gemensam beskattningsbar inkomst.

När ni tackat ja till platserbjudande ska inkomstuppgift lämnas in.
Tänk på att uppdatera uppgifterna när inkomsten förändras. Genom att lämna inkomstuppgift försäkrar du dig om att du betalar rätt avgift till Hagfors kommun.
Maxtaxa debiteras de som inte lämnar in inkomstuppgift.

Om vårdnadshavare önskar delad faktura, meddelas detta till handläggaren för barnomsorg. Båda vårdnadshavare ska då lämna in inkomstuppgift och schema så att rätt debitering kan göras.

Skolbarn som ska börja i fritidshem

Fritidsplats erbjuds till barn från sex år och till och med sista juni det år de fyller 13 år vars föräldrar arbetar eller studerar.

Fritidsplats erbjuds till barn från sex år och till och med sista juni det år de fyller 13 år som är i behov av särskilt stöd.

Källor: 14 kapitlet 2- 10 §§ Länk till annan webbplats.

För barn med kommunal förskoleplats sker överflyttning till fritidshemsplats inför att barnet börjar i förskoleklass. Ingen uppsägning behöver göras.

För barn från fristående förskolor och för skolbarn som behöver fritidshemsplats ska ansökan göras via kommunens e-tjänst eller skriftligt via blankett.

Vistelsetid är den tid när vårdnadshavare arbetar, studerar, restid och rimlig tid för att lämna och hämta barnet. Ordinarie vistelsetid på fritids kan antingen vara innan skolan börjar eller/och efter skolan. Närvaroschema, ledighet och frånvaro vid sjukdom ska registreras i appen Edlevo.

Närvaroschema ska registreras i appen Edlevo eller via schemablankett.

Kommunen kan begära av vårdnadshavaren att presentera ett intyg på arbetsschema eller kontakta arbetsgivaren gällande schema.

Om man inte lämnar riktiga uppgifter kan det vara bedrägeri eller osant intygande.

Barn har inte rätt att vara på fritids när vårdnadshavare har semester, eller annan ledighet (till exempel ledig dag, flextid, lov).

All frånvaro ska registreras i appen Edlevo. Frånvaroanmälan i appen ska användas vid frånvaro och ledighet som inträffar med kort varsel då schema inte kan ändras i appen. Frånvaro registreras för heldag (idag och/eller i morgon) eller tidsbestämt med datum och tid. Meddela frånvaro dagen innan om du vet att ditt barn inte ska vara på fritids nästkommande dag.

Planerad längre ledighet, exempelvis barnets ledighet som sommarsemester, julledighet, sportlov, påsklov och övrig semester ska lämnas i appen.

Om barnomsorgsplatsen inte används på två månader avslutas placeringen, undantag görs för perioden juni-augusti.

Fritidshemsavgift för skolbarn gäller från 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass. Om placering påbörjas under en kalendermånad betalas avgift med 1/30 per dag.

Avgift betalas månaden efter i 12 månader/år.

Det är viktigt att förskolan har aktuella kontaktuppgifter för att komma i kontakt med vårdnadshavare. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att fritidshem har aktuella uppgifter genom att uppdatera mobilnummer och e-postadress.

Genom att lämna eller förnya inkomstuppgift försäkrar du dig om att du betalar rätt avgift till kommun. Maxtaxa debiteras de som inte lämnar in inkomstuppgift.

Inkomstuppgift lämnas via kommunens e-tjänst eller skriftligt via blankett.

Vårdnadshavare till skolbarn, (från 6 år) som är arbetssökande och har endast korttidsvikariat eller är långtidssjukskriven och har behov av tillsyn högst 10 dagar eller färre/månad, kan välja att betala dagtaxa.

Anmälan om korttidstillsynsplats görs till handläggaren för barnomsorgsavgifter och platsen kommer att debiteras efter använda tillsynsdagar. Korttidstillsyn kan endast utnyttjas de dagar plats behövs vid arbete eller vid läkarbesök.

För barn som endast behöver tillsyn under lovdagar och studiedagar, tillämpas terminstaxa, som betalas i förväg. Året delas in i två terminer, 1 januari - 30 juni och
1 juli - 31 december. Avgiften är 3% av gällande prisbasbelopp.

Intresseanmälan och uppsägning görs till handläggaren för barnomsorgsavgifter. Uppsägning ska ske en kalendermånad i förväg, i annat fall går räkning ut fortlöpande.

Skolbarn får ej behålla plats vid vårdnadshavarens föräldraledighet.

Uppsägning lämnas via appen Edlevo eller skriftligt via blankett.

Plats i fritidshem ska sägas upp minst en månad innan det datum då barnet ska sluta. Som uppsägningsdatum räknas den dag då uppsägningen är registrerad i appen eller från det datum när skriftlig uppsägning blir registrerad hos kommunen. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej.

Ny placering kan ges tidigast två månader efter det datum då uppsägningstiden gått ut. Vid behov av ny plats ska ansökan göras digitalt via kommunens E-tjänst eller skriftligt via blankett.

Tillämpningsregler för barnomsorgsavgift

Hagfors kommun tillämpar skolverkets regler gällande maxtaxa, vilket innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll.

Platsen i barnomsorgen är ett abonnemang som löper hela året, vilket innebär att avgift tas ut även under lov, semester och annan ledighet.
Avgiften betalas tolv månader om året.

Barnomsorgsavgiften är indexreglerad och kommer att justeras varje år.

Avgiften för plats i förskola och fritidshem gäller för ensamstående vårdnadshavare, gifta eller sammanboende och familjehemsföräldrar.

Vårdnadshavare som bor tillsammans med person som inte är biologisk förälder till det barn för vilken avgift ska fastställas är skyldig att lämna bådas inkomst för beräkning av barnomsorgsavgift.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och barn med växelvis boende och som har behov av barnomsorg är båda platsinnehavare. Avgiften grundas då på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive familj och ska inte överskrida maxtaxan.

Räkningsmottagare som inte lämnar begärda inkomstuppgifter riskerar att debiteras maxbelopp.

Den avgift du betalar till barnomsorgen grundar sig på den sammanlagda bruttoinkomsten av anställning eller uttag från eget företag.

 • Inkomst av tjänst
 • Arvode
 • Inkomst av rörelse
 • Inkomst av kapital
 • Inkomst av annan förvärvsverksamhet
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Pensionsförmåner( (brutto)
 • Livränta (skattepliktig del)
 • Rehabiliteringspenning
 • Vårdbidrag (skattepliktig del)
 • Ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
 • Utbildningsbidrag
 • Aktivitetsersättning
 • Arbetslöshetsersättning

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • Försörjningsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Studiemedel (skattefri bidrag och lån)
 • Ekonomisk bistånd
 • Underhållsbidrag
 • Bostadsersättning och etableringstillägg i samband med etableringsersättning

Taxan gäller för perioden 1 januari 2024 till den 31 december 2024.
Hagfors kommun har maxtaxa, avgiften beräknas utifrån hushållets sammanlagda bruttoinkomst (före skatt)

Vid förändring av inkomst är vårdnadshavare skyldig att lämna in nya uppgifter. Om inte inkomstuppgift lämnas debiteras högsta avgiften som utgår från maxtaket.

Fritidshemsavgift gäller from den 1 augusti det år barnet fyller 6 år
(ändras automatiskt).

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 56 250 kronor per månad.

Förskoleverksamhet 1-2 år
Barn 1 – Avgiftstak 3 procent, dock högst 1 688 kronor
Barn 2 – Avgiftstak 2 procent, dock högst 1 125 kronor
Barn 3 – Avgiftstak 1 procent, dock högst 563 kronor
Barn 4 – ingen avgift

Förskoleverksamhet 3-5 år
Barn 1 – Avgiftstak 2,25 procent, dock högst 1 267 kronor
Barn 2 – Avgiftstak 1,5 procent, dock högst 844 kronor
Barn 3 – Avgiftstak 0,75 procent, dock högst 422 kronor
Barn 4 – ingen avgift

Barn 3-5 år i Allmän förskola har avgiftsfri placering.

Fritidsverksamhet
Barn 1 – Avgiftstak 2 procent, dock högst 1 125 kronor
Barn 2 – Avgiftstak 1 procent, dock högst 563 kronor
Barn 3 – Avgiftstak 1 procent, dock högst 563 kronor
Barn 4 – ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som det “första” barnet.

Genom att lämna eller förnya inkomstuppgift försäkrar du dig om att du betalar rätt avgift till kommun. Maxtaxa debiteras de som inte lämnar in inkomstuppgift.

Inkomstuppgift lämnas via kommunens E-tjänst eller skriftligt via blankett.

Om faktura ej betalas överlämnas ärendet vidare till Visma Collector för kravhantering. Frågor angående betalning, anstånd, avbetalningsplaner och inkasso- och påminnelseavgifter besvaras av Visma Collector.

För närvarande är avgiften 50 kr per dag dock högst 10 dagar per månad

Terminstaxa tillämpas vid lovtillsynsplats vilket innebär att året delas i två terminerfrån 1 januari till 30 juni och från 1 juli till 31 december. Avgiften utgår med 3 procent på gällande prisbasbelopp per termin.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor Solrosen, Råda förskola och Myran

Mia Grahn
0563-540 703
070-206 23 91
marie-louise.gran@edu.hagfors.se

Rektor Milan, Treklövern och Asplund

Anna Ekgärds
0563-189 31
073-0316858
anna.erkgards@edu.hagfors.se