Hjälptjänster

logo

Regler för barnomsorg

All verksamhet inom förskola och skolbarnomsorg regleras av skollagen. Här kan du läsa delar ur lagen för verksamheterna.

Förskoleverksamhet enligt skollagen

2§ Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

3§ Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7§§.
Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i
samband med större helger.

4§ Barn ska fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.

5§ Barn ska fr.o.m. 1 års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6§ Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska fr.o.m.1 års ålder erbjudas förskola under minst 3 timmar/dag eller 15 timmar i veckan.

7§ Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

8§ Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

9§ Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Lag (2018:1303).

10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

11§ Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling.
Minst 1 gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet.

12 § Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det.

13 § Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett sådant barn ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun.

Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta emot ett barn från en annan kommun.

14§ När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom garantitiden, vilket är 4 månader från anmälningsdatum.

15 § Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

Fritidshemmet enligt skollagen

2§ Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i.
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

3§ Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

4§ Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats.

5§ En elev i någon av de skolformer som anges i 3 § ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

9§ Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö.

Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldraledig eller är arbetssökande.
I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolan läroplan och skollagen. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Kommunen ska erbjuda förskola till barn från ett års ålder som är folkbokförda i Hagfors kommun. Vårdnadshavare kan söka plats i den omfattning det behövs med hänsyn till arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig med ett annat barn ska erbjudas förskola från och med barns ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.
Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.
Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda förskola i minst 525 timmar om året.
Barn till asylsökande vårdnadshavare som vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd kan ansöka om plats på förskola.
Källor: 8 kapitlet 3–7 §§ och 25 kapitlet 5 § skollagen.

Kommunen garanterar plats på förskola förutsatt att ansökan om plats lämnas in senast fyra månader innan önskat datum för placering.
Ansökningsdatum är det datum när anmälan blir registrerad hos kommunen.
Önskat datum för placering blir ert inskolningsdatum, det vill säga det datum barnet senast ska börja sin inskolning på förskolan.
Tänk på att räkna med en inskolningstid på två veckor från och med placeringsdatum innan arbete/studier börjar.
Kommunen undviker inskolningar under sommaröppen verksamhet och datum som infaller under skolans jullov.

Kommunen kommer i möjligaste mån att tillgodose alla vårdnadshavarens önskemål om placering, men kan inte garantera att barnet får plats på något önskat alternativ. Om det inte finns plats för alla sökande till ett önskat alternativ beslutar rektor om platsernas fördelning utifrån barnets behov, barngruppernas sammansättning och storlek och prioriteringsordningen.
Under ett antal veckor varje sommar slår förskolor och fritidshem ihop sina verksamheter. Detta innebär att vistelse i andra lokaler än där barnet är placerat kan förekomma.

Uppsägning av förskoleplats ska ske skriftligt minst månad innan barnet slutar. Avregistrering sker alltid vid månadsskifte och avgift debiteras för hela uppsägningstiden.
En uppsägning av plats innebär att ny ansökan ska lämnas vid behov av ny plats och garantitiden tillämpas upp till fyra månader innan ny plats erbjuds. Plats på samma enhet eller avdelning som tidigare kan inte garanteras.
När barnet ska börja i förskoleklass behöver inte vårdnadshavare säga upp platsen på kommunal förskola om plats önskas på fritidshem då överflyttning sker automatiskt. Om barnet inte behöver fritidshemsplats inför skolstarten ska förskoleplatsen sägas upp i god tid. En månads uppsägningstid gäller. Vid behov av fritidshemsplats ska skriftlig ansökan lämnas.

Kö- och placering

När godkänd ansökan inkommit skickas en bekräftelse till vårdnadshavare på att kommunen har tagit emot ansökan. Anmälningsdatum styr turordningen till plats i kön och vid flera ansökningar med samma ankomstdatum tillämpas ordningsföljd efter barns ålder.

Senast en månad före önskat datum inför placering får vårdnadshavare platserbjudande. Om vårdnadshavare tackar ja erbjuden plats skickas ett placeringsbeslut och barnet tas bort ur kön.
Om vårdnadshavaren tackar ja till en erbjuden plats som inte överensstämmer med den önskade placering har barnet rätt att stå kvar i kön för förflyttning och behåller ursprungligt ködatum.
Den vårdnadshavaren som tackar nej till en erbjuden plats förlorar platsgarantin och en ny ansökan om plats till förskola ska skickas in.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.

Hagfors kommun placerar syskon på samma förskola i möjligaste mån, men någon garanti att syskon erbjuds plats på samma förskola finns inte.

En inskolning innebär att vårdnadshavare och barn får lära känna personalen och den nya miljön. Hur inskolningen går till planeras av förskolepersonal tillsammans med vårdnadshavare.Tänk på att räkna med en inskolningstid på två veckor från och med placeringsdatum innan arbete/studier börjar. Avgiftsfri inskolning gäller de fem första kalenderdagarna från placeringsdatum, därefter tas fastställd avgift ut. Schema och inkomstuppgift lämnas vid inskolning.

Det är viktigt att förskolan har aktuella kontaktuppgifter för att komma i kontakt med vårdnadshavare. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att förskolan har det genom att uppdatera mobilnummer och e-postadress.

Vårdnadshavare ska lämna in schema över barnets vistelsetid i god tid. Syftet med att lämna in schema i tid är att förskolan ska kunna planera verksamheten så att barnen kan tas hand på bästa sätt utifrån barnens behov.
Kom ihåg att om arbets- eller studietider ändras eller om vårdnadshavare blir arbetssökande, sjukskriven eller föräldraledig ska nytt schema lämnas in av vårdnadshavare.
Schemat lämnas in via appen Tieto Edu APP eller via blankett “Schema förskoleverksamhet” som finns för utskrift på Hagfors hemsida. Den finns även på förskolan eller kan beställas av handläggaren för barnomsorg.
Barn har inte rätt att vara på förskola när vårdnadshavare har semester, eller annan ledighet (till exempel ledig dag, flextid, lov).

Frånvaro registreras för heldag (idag och/eller i morgon) eller tidsbestämt med datum och tid. Frånvaroanmälan ska användas vid frånvaro och ledighet som inträffar med kort varsel då schema inte kan ändras i appen. Meddela gärna frånvaro dagen innan om du vet att ditt barn inte ska vara på förskolan nästkommande dag. Då ser personalen på förskolan direkt på morgonen hur närvaron för dagen ser ut och kan planera aktiviteter, måltider och bemanning utifrån det.
Planerad längre ledighet för barnet exempelvis sommarsemester, julledighet, sportlov, påsklov och övrig semester ska lämnas i Tieto Edu APP för barn schema.

Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till allmän förskola.
Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år.
Allmän förskola är en pedagogisk, avgiftsfri verksamhet som erbjuds alla 3-5 åringar 15 timmar/vecka, från 1 september det år barnet fyller 3 år till och till och med
31 maj det år barnet börjar i förskoleklass. Allmän förskola gäller inte under juni, juli och augusti. Allmän förskola anordnas inte i särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet.
Närvaro tiden planeras och fastställs av personalen utifrån de förutsättningar som finns på respektive avdelning. Ingen självklarhet att lunch kan erbjudas.
(Om endast 15 timmars vistelsetid ska användas är det inte säkert att hänsyn kan tas till föräldrars arbetstider eller studietider.)
För 3-5 åringar med större tillsynsbehov än 15 timmar/vecka reduceras avgiften med 3/8 (37,5%).
Möjlighet till vilande placering juni-augusti erbjuds inte längre på förskolor och fritidshem.

När det gäller byte från småbarnsavdelning till syskongrupp så kan vi inte garantera plats på samma förskola. Barnet kan då komma att behöva byta förskola. Finns det plats så erbjuder vi naturligtvis det i första hand.

Vid byte av förskola ska ny ansökan lämnas in och fyra månaders garanti tid tillämpas. Vid byte till fristående förskola ska kommunal förskoleplats sägas upp minst en månad innan barnet slutar.

Barn till arbetssökande och föräldralediga vårdnadshavare har rätt till plats
15 timmar/vecka. Vistelsetiden fastställs av förskolepersonalen.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och växelvis boende barn och som delar på en förskoleplats debiteras var för sig utifrån respektive hushållets inkomster och behovet av omsorgstid. Den sammanlagda avgiften får inte överskrida maxtaxa avgiften för en plats. För att vårdnadshavare ska få en delad plats med delade fakturor ska det anmälas till handläggaren för barnomsorgsavgifter.

Barn får inte lämnas i förskoleverksamheten om de har feber, är smittbärande eller inte orkar med grupp samvaro ute och inne. Personalen har ansvar för att i möjligaste mån se till att smittspridning förhindras bland barnen.
Om ett barn är sjukt och får frånvaro mer än 30 dagar i sammanhängande följd så har man rätt till avdrag på månadsavgiften, vid intyg från läkare eller distriktssköterska. Vid förälder och syskons sjukdom kan platsen utnyttjas 15 timmar i veckan med tider enligt överenskommelse, men hänsyn tas till barnens behov. Behov av tillsyn därutöver ska styrkas genom läkarintyg om inte omständigheterna i det enskilda fallet uppenbart talar för tillsynsbehov på andra tider.

Hagfors kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll.
Platsen i barnomsorgen är ett abonnemang som löper hela året, vilket innebär att avgift tas ut även under lov, semester och annan ledighet. Avgiften betalas tolv månader om året.
Barnomsorgsavgiften är indexreglerad och kommer att justeras varje år.

Barnets ålder
Barnets eller barnens schema tider
Antal barn i familjen som har plats i förskola eller fritidshem.
Hushållets sammanlagda inkomst före skatt/månad.
Det yngsta barnet i familjen styr grundavgiften och räknas alltid som barn ett. Vårdnadshavare, som sammanbor och vistas på samma adress som icke vårdnadshavare, debiteras efter gemensam beskattningsbar inkomst.

Inkomst ska lämnas av alla vårdnadshavare en gång per år och så snart en förändring av inkomsten sker. Maxtaxa debiteras de som inte lämnar in inkomstuppgift.
Ändrad inkomstuppgift meddelas på blanketten ”Inkomstförfrågan förskola/skolbarnomsorg” (fritidshem).

Om vårdnadshavare önskar delad faktura, meddelas detta till handläggaren för barnomsorg. Båda vårdnadshavare ska då lämna in inkomstuppgift och schema så att rätt debitering kan göras.

Fyra dagar per år har medarbetare på förskolor kompetensutvecklingsdagar. Vid dessa dagar är det ingen ordinarie medarbetare eller ordinarie verksamhet på förskolan. Förskolan eller annan pedagogisk verksamhet kan i vissa fall hållas stängd men alternativ verksamhet i Hagfors kommun ska erbjudas. Detta kan innebära att barnet träffar annan medarbetare och vistas i andra lokaler dessa dagar.
Finns behov av omsorg för barnet dessa dagar - kontakta ansvarig för verksamheten senast tio arbetsdagar i förväg. Kompetensutvecklingsdagarna är till för att medarbetare i arbetslaget ska få kompetensutveckling. Detta kan innebära att skriva lokal arbetsplan, göra utvärderingar eller dokumentation, delta i kurser, utbildningar eller föreläsningar. Någon reducering av avgiften medges inte för dessa dagar.

Kommunens olycksfallsförsäkring gäller dygnet om från det datum barnet är placerat. Försäkringen gäller endast vid olycksfall med personskador och föräldrar rekommenderas därför att se över barnets egen sjukförsäkring och den egna hemförsäkringen.

Om verksamheten måste stängas på grund av exempelvis personalens sjukdom, strejk, strömavbrott eller annan händelse gäller force majeure. Det gäller även i andra fall av händelser kommunen inte kan råda över. De som drabbas av Inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till skadestånd från kommunen.

Vårdnadshavare har möjlighet att välja mellan kommunal och fristående förskola. En fristående förskola drivs i egen regi.

Ansökan görs på samma blankett som till en kommunal förskola och lämnas för köregistrering till handläggaren för barnomsorg. Fristående förskola tillämpar egen köhantering och kontakt med vårdnadshavare.

Skolbarn som ska börja i fritidshem

Fritidsplats erbjuds till barn från sex år och till och med sista juni det år de fyller 13 år vars föräldrar arbetar eller studerar.

För barn med kommunal förskoleplats sker överflyttning till fritidshemsplats inför att barnet börjar i förskoleklass. Ingen uppsägning behöver göras.

För barn från fristående förskolor ska skriftlig ansökan lämnas om plats.

För skolbarn som behöver fritidshemsplats ska skriftlig ansökan om plats lämnas.

Vistelsetiden är den tid när vårdnadshavaren arbetar, studerar, restid och rimlig tid för att lämna och hämta barnet. Närvaroschema, ledighet och frånvaro vid sjukdom ska registreras i barnschema APP. Ordinarie vistelse på fritidshem är den tid som är före och efter skolans tider.

Vårdnadshavare till skolbarn, (från 6 år) som är arbetssökande och har endast korttidsvikariat eller är långtidssjukskriven och har behov av tillsyn högst 10 dagar eller färre/månad, kan välja att betala dagtaxa.

Anmälan om korttidstillsynsplats görs till handläggaren för barnomsorgsavgifter och platsen kommer att debiteras efter använda tillsynsdagar. Korttidstillsyn kan endast utnyttjas de dagar plats behövs vid arbete eller vid läkarbesök.

För barn som endast behöver tillsyn under lovdagar och studiedagar, tillämpas terminstaxa, som betalas i förväg. Året delas in i två terminer, 1 januari - 30 juni och
1 juli - 31 december. Avgiften är 3% av gällande prisbasbelopp.

Intresseanmälan och uppsägning görs till handläggaren för barnomsorgsavgifter. Uppsägning ska ske en kalendermånad i förväg, i annat fall går räkning ut fortlöpande.

Skolbarn får ej behålla plats vid vårdnadshavarens föräldraledighet.

Om barnet inte behöver fritidshemsplats inför skolstarten ska förskoleplatsen sägas upp i god tid. En månads uppsägningstid gäller.

Vid behov av ny fritidshemsplats ska ny skriftlig ansökan lämnas.

Tillämpningsregler för barnomsorgsavgift

Avgiften för plats i förskola och fritidshem gäller för ensamstående vårdnadshavare, gifta eller sammanboende och familjehemsföräldrar.

Vårdnadshavare som bor tillsammans med person som inte är biologisk förälder till det barn för vilken avgift ska fastställas är skyldig att lämna bådas inkomst för beräkning av barnomsorgsavgift.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och barn med växelvis boende och som har behov av barnomsorg är båda platsinnehavare. Avgiften grundas då på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive familj och ska inte överskrida maxtaxan.

Räkningsmottagare som inte lämnar begärda inkomstuppgifter riskerar att debiteras maxbelopp.

Förskoleavgift betalas från beslutad placeringsdag med avdrag för de fem första inskolningsdagar. Om placering påbörjas under en kalendermånad betalas avgift med 1/30 per dag. Avgift betalas månaden efter i 12 månader/år.

Fritidshemsavgift för skolbarn gäller från 1 september det år barnet börjar i förskoleklass. Om placering påbörjas under en kalendermånad betalas avgift med 1/30 per dag. Avgift betalas månaden efter i 12 månader/år.

Om faktura ej betalas överlämnas ärendet vidare till Visma Collector för kravhantering. Frågor angående betalning, anstånd, avbetalningsplaner och inkasso- och påminnelseavgifter besvaras av Visma Collector.

Den avgift du betalar till barnomsorgen grundar sig på hushållets angivna, gemensamma och aktuella och skattepliktiga bruttoinkomst, det vill säga inkomster före skatt:

Lön
Inkomst av arbete utomlands
Inkomst av näringsverksamhet, efter avdrag för egenavgifter
Aktivitetsstöd
Starta eget bidrag
Arbetslöshetsersättning
Föräldrapenning
Sjukpenning
Pension
Sjukbidrag
Livränta
Rehabiliteringspenning
Skattepliktigt vårdbidrag
Korttidsstudier
Skattepliktigt utbildningsbidrag
Arvoden

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

Försörjningsstöd
Bostadsbidrag
Barnbidrag
Studiemedel (skattefri bidrag och lån)
Ekonomisk bistånd
Underhållsbidrag
Bostadsersättning och etableringstillägg i samband med etableringsersättning
är ej heller avgiftsgrundande,

Taxan gäller för perioden 1 januari 2020 till den 31 december 2020.
Hagfors kommun har maxtaxa, avgiften beräknas utifrån hushållets sammanlagda bruttoinkomst (före skatt)
Vid förändring av inkomst är vårdnadshavare skyldig att lämna in nya uppgifter. Om inte inkomstuppgift lämnas debiteras högsta avgiften som utgår från maxtaket.
Fritidshemsavgift gäller from den 1 september det år barnet fyller 6 år
(ändras automatiskt).
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 49 280:-/mån.

Förskoleverksamhet
Barn nr 1: 3% av bruttoinkomsten dock högst 1 478:- per mån
Barn nr 2: 2% av bruttoinkomsten dock högst 986:- per mån
Barn nr 3: 1% av bruttoinkomsten dock högst 493:- per mån
Barn nr 4: ingen avgift

Fritidsverksamhet
Barn nr 1: 3% av bruttoinkomsten dock högst 986:- per mån
Barn nr 2: 2% av bruttoinkomsten dock högst 496:- per mån
Barn nr 3: 1% av bruttoinkomsten dock högst 493:- per mån
Barn nr 4: ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som det “första” barnet.

För närvarande är avgiften 50 kr per dag dock högst 10 dagar per månad

Terminstaxa tillämpas vid lovtillsynsplats vilket innebär att året delas i två terminerfrån 1 januari till 30 juni och från 1 juli till 31 december. Avgiften utgår med 3% på gällande prisbasbelopp per termin.

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-09-24

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor Solrosen, Prästkragen och Myran
Mia Grahn
0563-540 703
070-206 23 91
marie-louise.gran@edu.hagfors.se

Rektor Milan, Treklövern och Asplund
Shanti Antonsson
0563-189 01
070-256 14 47 shanti.antonsson@edu.hagfors.se

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se