Hjälptjänster

logo

Regler för barnomsorg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt skollagen
kapitel 8

UTBILDNINGENS SYFTE

2§ Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

ERBJUDANDE AV FÖRSKOLA

3§ Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7§§.

Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.

4§ Barn ska fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.

5§ Barn ska fr.o.m. 1 års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6§ Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska fr.o.m.1 års ålder erbjudas förskola under minst 3 timmar/dag eller 15 timmar i veckan.

BARNGRUPPERNA OCH MILJÖN

8§ Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

SÄRSKILT STÖD

9§ Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

FORTLÖPANDE SAMTAL OCH UTVECKLINGSSAMTAL

11§ Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling.

Minst 1 gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet

ERBJUDANDE AV PLATS

14§ När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom 4 månader.


FRITIDSHEMMET KAPITEL 14

UTBILDNINGENS SYFTE

2§ Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

ERBJUDANDE AV UTBILDNING

3§ Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

4§ Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats.

OMFATTNING

5§ En elev i någon av de skolformer som anges i 3 § ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

ELEVGRUPPERNA OCH MILJÖN

9§ Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö.


TILLÄMPNINGSREGLER FÖR BARNOMSORG I HAGFORS KOMMUN

Kommunen bör erbjuda barnomsorg senast inom fyra månader från det att vårdnadshavaren anmält att barnet behöver plats.

Kommunen bör lämna besked om när barnet beräknas få plats.

Kommunen bör informera om vilka olika former av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som finns och hur de är utformade.

Barnomsorg är till för barn som stadigvarande vistas i kommunen och som behöver omvårdnad när föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller av andra skäl.

Barnomsorg ges till barn från ett år och tom vårterminen det år eleven fyller 13 år. Dispens för barn under ett år och barn över tretton år kan beviljas om särskilda skäl föreligger.

Barn inskrivna i särskola kan beviljas ”korttidstillsyn för skolungdom över tolv år”

enligt LSS-lagen.


AVGIFTSBERÄKNING

Taxan är gemensam för ensamstående och gifta/sammanboende personer. Avgiften grundar sig på familjens/hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad. Platsinnehavare är skyldig att lämna inkomstuppgift både för sig själv och eventuell make/maka/sambo. Förälder som sammanbor med person som ej är vårdnadshavare för barnet, har även skyldighet att uppge inkomst även för make/sambo.

Utgångspunkten för avgiftsberäkning är hushållets ekonomiska bärkraft.

Föräldrar som bor på skilda håll i samma kommun och båda har behov av barnomsorg och där barn har växelvis boende är båda räkningsmottagare. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive familj och överskrider ej maxtaxan.

Om en make/maka/sambo arbetar utomlands ska även dennes inkomst räknas med i avgiftsunderlaget.

Räkningsmottagare som ej lämnar begärda inkomstuppgifter riskerar att debiteras enligt högsta maxbelopp. Barnomsorgstaxan är indexreglerad och kommer att justeras inför varje år.


AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST

Som avgiftsgrundande inkomst räknas i huvudsak följande inkomster före skatt:

 • Inkomst från näringsverksamhet, efter avdrag för egenavgifter
 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Inkomst av anställning utomlands
 • Skattepliktig familjehemsersättning
 • Föräldrapenning
 • Pension (ej barnpension)
 • Sjukpenning, sjukersättning, sjukbidrag, livränta, rehabiliteringspenning
 • Skattepliktig vårdbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsersättning, aktivitetsstöd
 • Rehabiliteringspenning
 • Skattepliktigt utbildningsbidrag
 • Arbetslöshetsersättning, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd
 • Skattepliktigt utbildningsbidrag, korttidsstudiestöd
 • Arvoden

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • Försöjningsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Etableringsersättning
 • Bostadsersättning och etableringstillägg i samband med etableringsersättning
 • Studiemedel (bidrag och lån)

Kommunen kontrollerar inkomstuppgifter hos arbetsgivare och skattemyndighet.


KÖANMÄLAN

Barn placeras i kö efter ålder, äldst först. Förälder gör en intresseanmälan till förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorg via respektive enhet eller skolområde. Handläggningstiden beräknas till 3-4 månader från anmälningsdatum.


INSKOLNING

Inskolning i förskola sker under en 14 dagarsperiod och planeras av personal
och föräldrar tillsammans.

Inskolningen är avgiftsfri de första fem kalenderdagarna från placeringsdagen och gäller barn från 1 till 5 år som för första gången börjar i förskoleverksamhet.

Inkomstuppgift ska lämnas vid inskolning för barn i förskoleverksamhet och fritidshem till ekonomienheten.

Ny uppgift lämnas vid ändrad inkomst eller efter anmodan.


BARNOMSORGSAVGIFT

Avgift erläggs från beslutad placeringsdag oavsett om platsen utnyttjas eller ej med avdrag för inskolning de fem första dagarna. När placering påbörjas under en kalendermånad betalas kalenderdagsavgift.

Avgift uttages tolv månader per år och betalas en månad i efterskott.

Om avgiften understiger 25 kronor skickas en samlingsfaktura tre gånger per år.

För barnomsorgsplats som ej kan utnyttjas på grund av strejk, lockout eller liknande konfliktåtgärd, erlägges avgift de första 30 dagarna, därefter sker avdrag på månadsavgiften med 1/30 per dag.


UTEBLIVEN BETALNING AV AVGIFT

Om faktura ej betalas överlämnas kravhanteringen till Visma Collector.
Frågor angående betalning, anstånd, avbetalningsplaner och inkasso- och påminnelseavgifter besvaras av Visma Collector.

Vid behov av total översyn av familjens ekonomi kan kommunens budget- och skuldrådgivare hjälpa till med att upprätta en budget för familjen.

ADRESS OCH TELEFONNUMMER

Vid byte av bostad eller arbetsplats skall adressändring och nytt telefonnummer meddelas kommunens ekonomienhet och enheten där barnet är placerat.

SCHEMA

Schema över barns önskade tillsynstider och föräldrars arbetstider ska lämnas vid inskolning. Tillsynstid är den tid när föräldrar arbetar, studerar samt restid. Schema lämnas till respektive enhet där barnet är placerat och planeras i samråd med personal. Om närvarotiden ändras ska nytt schema lämnas och kommer då att gälla från följande månadsskifte.

Inlämnat schema kan inte gälla retroaktivt. Schemat ska endast avse normala arbetsveckor. Veckor med semester, ferier, helger eller annan ledighet får inte räknas med i schemat. Icke utnyttjad tid kan inte tillgodoräknas påföljande månad.

UPPSÄGNING AV PLATS

Uppsägning av plats ska ske skriftligt minst en hel kalendermånad i förväg. Uppsägningsblanketter finns och lämnas på respektive enheter för barn i förskola och fritidshem. Avregistrering sker alltid vid månadsskifte och avgift uttages under hela uppsägningstiden. En uppsägning innebär att om ny plats åter behövs, görs en ny ansökan för placering i kö.

Barn som byter från förskoleverksamhet till förskoleklass och som behöver fritidstillsyn efter sommaruppehåll, garanteras fritidsplats och ska inte säga upp sin plats.

Fritidstaxa gäller från 1 september.

GEMENSAM VÅRDNAD

Föräldrar som bor åtskilda i samma kommun, och har gemensam vårdnad om barnet, som har växelvis boende, ska båda hushållen lämna schemauppgifter till respektive enheter och inkomstuppgifter till ekonomienheten för att erhålla delad faktura.

VID SJUKDOM

Barnen får inte lämnas i förskoleverksamheten så länge de har feber, är smittbärande eller inte orkar med gruppsamvaro ute och inne. Personalen har ansvar för att i möjligaste mån tillse att smittspridning förhindras bland barnen.

Om ett barn är sjukt och får frånvaro mer än 30 dagar i sammanhängande följd så har man rätt till avdrag på månadsavgiften, vid intyg från läkare eller distriktssköterska. Vid förälder och syskons sjukdom kan platsen utnyttjas 15 timmar i veckan med tider enligt överenskommelse, men hänsyn tas till barnens behov. Behov av tillsyn därutöver ska styrkas genom läkarintyg om inte omständigheterna i det enskilda fallet uppenbart talar för tillsynsbehov på andra tider.

Om en i familjen uppbär sjukersättning (sjukpensionär) har barnet inte rätt till plats, men hänsyn tas till barnets eget behov.


VID FÖRÄLDRALEDIGHET

Barn har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka, när familjen är föräldraledig med nytt syskon. Schematiderna fastställs av personalen på förskolan.


VID ARBETSLÖSHET

Barn till arbetssökande föräldrar har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Schematider fastställs av personal.

Skolbarn får ej behålla plats vid föräldrars föräldraledighet eller arbetslöshet.

DAGTILLSYN VID ARBETSLÖSHET OCH VID SJUKDOM


Föräldrar till skolbarn, (från 6 år) som endast har korttidsvikariat eller vid långtidssjukskrivning och har behov av tillsyn högst 10 dagar eller färre/månad, kan välja att betala dagavgift.

Intresseanmälan om dagavgift anmäles till ekonomienheten och debiteras efter använda tillsynsdagar. Dagavgift kan endast utnyttjas de dagar skolbarnsomsorg behövs vid arbete eller vid läkarbesök.


SKOLBARNSAVGIFT


Avgiftstaxa för skolbarn gäller från 1 september det år barnet börjar i förskoleklass.

Avgiften är beräknad och fördelad 12 månader per år.

Schema lämnas till respektive enhet och inkomstuppgift till ekonomienheten.

Barn i förskoleverksamhet behåller sin plats och övergår automatiskt till skolbarnsomsorg om plats erbjudits och accepterats.


LOVTILLSYN 6-13 ÅR


För barn som endast behöver tillsyn under lovdagar och studiedagar, tillämpas terminstaxa, som betalas i förväg. Året delas in i två terminer, 1 januari - 30 juni och 1 juli - 31 december. Avgiften är 3% av gällande basbelopp.

Intresseanmälan och uppsägning ska ske till ekonomienheten. Uppsägning ska ske en kalendermånad i förväg, i annat fall går räkning ut fortlöpande.


PERSONALENS FORTBILDNING


Under tre dagar per år stänger förskolan verksamheten för fortbildning/planering. Någon reducering av avgiften medges inte för dessa dagar.


FÖRSÄKRING


Kommunens olycksfallsförsäkring gäller dygnet om från det datum barnet är placerat med registrerat schema och inkomstuppgift. Försäkringen gäller endast vid olycksfall med personskador och föräldrar rekommenderas därför att se över barnets egen sjukförsäkring och den egna hemförsäkringen.


ALLMÄN FÖRSKOLA FÖR 3-5 ÅRINGAR


Allmän förskola är en pedagogisk, avgiftsfri verksamhet som erbjuds alla 3-5 åringar 15 timmar per vecka, från 1 september det år barnet fyller 3 år till och med 31 maj det år barnet börjar i förskoleklass.

Allmän förskola anordnas inte i särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet.

Schematiderna planeras och fastställs av personalen utifrån de förutsättningar som finns på respektive avdelning.

Ingen självklarhet att lunch kan erbjudas.

Om endast 15 timmars vistelsetid ska användas är det inte säkert att hänsyn kan tas till föräldrars arbetstider eller studietider. För barn med större omsorgsbehov än
15 timmar per vecka reduceras avgiften med 37,5% och tiden för allmän förskola ingår då i schematiden.

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-06-04

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor Solrosen, Prästkragen och Myran
Mia Grahn
0563-540 703
070-206 23 91
marie-louise.gran@edu.hagfors.se

Rektor Milan, Treklövern och Asplund
Shanti Antonsson
0563-189 01
070-256 14 47 shanti.antonsson@edu.hagfors.se

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se