logo

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Vid misstanke om att barn eller unga far illa vänder du dig till barn- och ungdomsgruppen. Vid akuta ärenden utanför kontorstid ring socialjourens telefon 076-139 53 59.

Följande information ger råd och vägledning om vart du eller din familj kan läsa mer eller vart ni kan vända er för att få råd, stöd, behandling och andra insatser när det gäller psykisk ohälsa hos barn och unga.
OBS! Vid akut behov av hjälp, ring 112

Alkohol och droger

Personer med missbruks- eller beroendeproblematik relaterat till alkohol eller droger kan kontakta socialtjänsten för att få råd, stöd och behandling för att komma ur missbruket eller beroendet. Både de personer som har problem och de som lever med någon som har det kan få bra hjälp.
När det gäller barn eller unga under 21 år kan man ta kontakt med barn- och ungdomsgruppen. När det gäller vuxna över 21 år kan vuxengruppen kontaktas.

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att stava, läsa och förstå en skriven text. Om du har dyslexi eller andra svårigheter med att läsa och skriva och behöver stöd eller om du har andra problem i undervisningen ska du prata med din lärare, mentor eller skolans rektor. Även specialpedagogen på skolan kan hjälpa dig. Specialpedagogen tillhör skolans elevhälsa.

Dödsfall

Om någon du känner blir sjuk eller dör kanske du mår dåligt och behöver någon att prata med. Du kan då vända dig till skolans elevhälsa. Skolsköterskan och skolkuratorn tillhör elevhälsan och de finns för din skull när du behöver prata.

Ekonomiska problem

Den som saknar pengar till sitt uppehälle, till exempel mat och hyra, kan ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan också ge råd och stöd vid skuldsättning.

Funktionsnedsättning

Den som har en funktionsnedsättning har nedsatt förmåga fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Funktionsnedsättningar kan man ha för en period eller hela livet. Om du eller någon i din familj har en funktionsnedsättning finns olika former av stöd att få genom LSS eller kommunens socialpsykiatri. Ibland kan stödet också ges genom barn- och ungdomsgruppen. Om du behöver stöd i skolan på grund av en funktionsnedsättning kan du prata med din lärare, mentor eller rektor. Du kan också kontakta skolans elevhälsa.

Ilska och utbrott

Det kan finnas många anledningar till att ett barn eller en ungdom känner ilska och får utbrott. Om du eller din familj vill prata med någon om detta kan man vända sig till skolans elevhälsa. Om ilska och utbrott är ett problem i skolsituationen kan skolan hjälpa till med utredningar och stöd av olika slag. Har du frågor kan du också kontakta rektorn på din skola. Om du har barn i förskoleåldern kan du också få råd och stöd genom familjebehandlaren på familjecentralen. I Hagfors finns även mottagningen Första linjen unga norra som tar emot barn och unga 6-20 år med lättare till medelsvår psykisk ohälsa. På Första linjen unga norra finns psykolog, socionom och specialpedagog och du kan få rådgivning via telefon eller komma på ett besök.

Kriminalitet

Av olika skäl kan man hamna i situationer som gör att man begår en eller flera kriminella handlingar. Ibland kan man också bli utsatt för ett brott vilket innebär att man är ett brottsoffer.
Om någon annan i familjen begår ett brott kan det också vara mycket jobbigt och man kan behöva någon att prata med. Barn- och ungdomsgruppen ger stöd när man vill bryta ett kriminellt beteende och medling kan då vara ett sätt. Barn- och ungdomsgruppen och kommunens socialtjänst för vuxna ger också stöd åt brottsoffer och vid våld i nära relationer finns olika former av stöd, till exempel via familjerådgivningen eller krismottagningarna.
Om du går i skolan och behöver någon att prata med kan du kontakta skolans elevhälsa. Brottsofferjouren kan också ge råd, information och stöd.

Kris i livet

Det finns många olika händelser och situationer som gör att man kan hamna i kris. Om man har svårt att klara av situationen eller av andra orsaker behöver någon att prata med finns olika former av stöd. Om du går i skolan kan du kontakta skolans elevhälsa.
Du kan också ta kontakt med mottagningen Första linjen unga norra eller socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp. Familjerådgivningen eller krismottagningarna kan också hjälpa till.

Mobbning och kränkande behandling

På alla skolor i Hagfors arbetar vi aktivt med att motverka mobbning och kränkande behandling. Om du känner dig utsatt eller tror att någon annan kan vara utsatt är det viktigt att prata med din lärare eller mentor eller ta kontakt med skolans rektor eller elevhälsa.

Problem i skolan

Det kan finnas många olika orsaker till att ett barn inte mår bra i skolan men oavsett vad det handlar om kan det få konsekvenser för både undervisningen och i kontakterna med andra barn och vuxna.
Det är viktigt att skolan får reda på om det är någon som inte mår bra och det kan ofta hjälpa att få prata med någon. En lärare, mentor eller rektor är ofta den första kontakten och elevhälsan finns också tillgänglig för både elever och föräldrar.

Riskbruk och missbruk

Personer med riskbruk, missbruk och beroendeproblematik eller de som lever med någon som har det, kan få stöd och hjälp för att komma ur beroendet eller missbruket. För barn och unga under 21 år kan man kontakta barn- och ungdomsgruppen och för vuxna över 21 år kan man kontakta vuxengruppen.

Sexuella övergrepp

Om du eller någon du känner utsätts för sexuella övergrepp är det mycket viktigt att prata med någon vuxen om det. Du kan kontakta skolans elevhälsa eller ungdomsmottagningen eller prata med någon annan vuxen du litar på. Du kan också kontakta barn- och ungdomsgruppen som genom journummer 076- 139 53 59 är tillgänglig dygnet runt.

Skilsmässa

Socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp kan ge råd och stöd vid skilsmässor. Det kan till exempel handla om att man behöver råd och stöd kring vårdnad- boende- och umgängesfrågor. Vid en skilsmässa kan det även uppstå ekonomiska problem och man kan ansöka om ekonomiskt bistånd hos vuxengruppen inom socialtjänsten.
För familjer eller enskilda personer som är i behov av samtal och stöd i samband med skilsmässa finns också familjerådgivningen och krismottagningarna. För barn- och unga som kan behöva någon att prata med när föräldrarna ska skiljas finns alltid elevhälsan tillgänglig. På familjecentralen finns också möjlighet för de vuxna att få råd och stöd genom socialtjänstens familjebehandlare.

Skolfrånvaro

Skolfrånvaro kan bero på många olika saker. Skolan ska alltid utreda situationen och föreslå åtgärder när barn och unga är borta mycket från skolan. Det kan handla om stöd eller andra tillrättalägganden i skolmiljön och att förmedla kontakt till andra som kan ge hjälpinsatser. Vid problem med skolfrånvaro kan man prata med läraren, mentor eller skolans rektor. Skolans elevhälsa kan också vara den första kontakten.
Föräldrar eller barn och unga kan också ta kontakt med mottagningen Första linjen unga norra eller barn- och ungdomsgruppen.

Stress

Alla människor blir stressade ibland och stress kan vara något positivt. När stress blir negativt kan det vara viktigt att pratat med någon. På skolan finns elevhälsan tillgänglig men man kan också söka kontakt med mottagningen Första linjen unga norra eller ungdomsmottagningen.

Stöd i föräldrarollen

Om du som har barn känner att du behöver stöd i föräldrarollen kan du vända dig till barn- och ungdomsgruppen. Där finns möjlighet till råd och stöd men även olika former av insatser som kan underlätta situationen för både föräldrar och barn.
Om du har barn i förskoleåldern kan du också få råd och stöd genom familjebehandlaren på familjecentralen.
På mottagningen Första linjen unga norra finns möjlighet för barn och unga 6-20 år och deras familjer att få råd och stöd genom psykolog, socionom och specialpedagog.

Våld och övergrepp

Om du eller någon du känner utsätts för våld eller andra övergrepp är det mycket viktigt att söka hjälp. Barn- och ungdomsgruppen och kommunens socialtjänst för vuxna ger stöd och hjälp åt barn och unga respektive vuxna som varit utsatta för våld eller andra övergrepp. Socialtjänsten är tillgänglig dygnet runt genom journummer 076- 139 53 59. Vid våld i nära relationer finns olika former av stöd, till exempel familjerådgivningen eller krismottagningarna. Om du går i skolan och behöver någon att prata med kan du kontakta skolans elevhälsa. Brottsofferjouren kan också ge råd, information och stöd.

Publicerad av

Senast ändrad