logo

Överklaga beslut

Hur, när och till vem överklagar man?

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Du har tre veckor på dig och tiden räknas från det datum du fick beslutet.
Du skickar in ditt överklagande till aktuellt utskott, som gör en ny prövning av ärendet utifrån de uppgifter du lämnar i din överklagan. Om utskottet står fast vid det ursprungliga beslutet skickas ärendet, inom en vecka, till förvaltningsrätten för prövning.

Ange i skrivelsen vem som fattat beslutet, samt datum för beslutet. Du behöver också ange varför du anser att beslutet är felaktigt. Skriv ner sådant du anser har betydelse för ärendet samt ange vilken ändring du vill ha av beslutet.

Skicka din överklagan till:
Hagfors kommun
Här anger du vilket utskott som ska handlägga din överklagan
683 80 Hagfors

Överklagande kommer att skickas vidare till förvaltningsrätten om utskottet/handläggaren inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt. Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till din handläggare.

Vem kan överklaga?
Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Reglerna finns i förvaltningslagen
Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen är förvaltningsrätten som prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Skicka din överklagan till:

Hagfors kommun
Här anger du vilket utskott som ska handlägga din överklagan
683 80 Hagfors