logo

Övriga tillstånd

Catering slutet sällskap

Du som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap och vill servera alkohol måste ha ett stadigvarande serveringstillstånd för catering i den kommun där serveringen ska ske.

En förutsättning för catering av alkohol är att det sker på beställning av en privatperson eller företag som är huvudansvarig för arrangemanget. Är det istället du som tillståndshavare som arrangerar ett evenemang för slutna sällskap eller allmänhet som exempel julbord, ska du söka ett tillfälligt tillstånd till allmänheten eller till slutet sällskap beroende på omständigheterna.

Om du beviljats serveringstillstånd ska du anmäla varje lokal där serveringen ska ske och intyga att lokalen är brandsäker. Kravet på brandsäkerhet gäller inte vid servering i privata lokaler, till exempel privata hem och liknande. För mer information om brandsäkerhet kontakta räddningstjänsten.

För att kunna få ett serveringstillstånd till din cateringverksamhet måste du ha ett eget kök för matlagning. Det är samma krav på kök och matutbud som för restauranger. Enda skillnaden är att du inte behöver ha ett kök i varje kommun där du söker serveringstillstånd.

Provsmakning

Serveringstillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod. Anordnande av provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåtet under förutsättning att:

  1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller
  2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas.

Tillståndshavare som avses punkt 1 ska göra en anmälan till kommunen innan evenemanget äger rum.

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd saknas får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning.

Pausservering

Serveringstillstånd för pausservering kan meddelas till teater eller konsertlokal där servering endast ska ske i foajén under pauser i föreställningar. Det finns inget krav på att lagad eller på annat sätt tillredd mat finns. Tillstånd beviljas inte för ungdomsarrangemang, endast verksamheter som huvudsakligen vänder sig till en publik över 20 år kan få serveringstillstånd.

För teater eller konsertlokal som saknar etablerad permanent verksamhet kan endast tillfälligt tillstånd meddelas för enstaka tillfälle eller för tidsperiod då gästspel förekommer.

Gemensamma serveringsutrymmen

Ett serveringstillstånd gäller för ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Men flera tillståndshavare kan ansökan om ett särskilt tillstånd för att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme, som t.ex. en avgränsad yta mellan restauranger i ett köpcenter. Vid ett tillstånd för gemensamt serveringsutrymme ska varje tillståndshavare svara för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt alkohollagen iakttas under den tid hen bedriver servering där.

Kryddning av snaps

Har du ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker kan du efter en anmälan till kommunen få rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

Rumsservering

På hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd i sina lokaler får servering av alkoholdrycker ske på hotellrummet. På sådant hotell får även servering från minibar på hotellrummet ske.

Uteservering

I Ordningslagen finns grundläggande regler om uteserveringar. Alkoholservering på uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen utan samma regler som vid bedrivande av alkoholservering i övrigt gäller även vid uteservering.

För uteservering ska förutom serveringstillstånd även upplåtelsetillstånd för tomtmark finnas. Serveringsytan ska utgöras av sittplatser vid bord på en fysiskt avgränsad yta i anslutning till restaurangen. Avgränsningen kan bestå av t.ex. ett staket, rep eller blomlådor. Tänk på att vid uteservering på trottoar behöver minst 1,3 meter finnas för fri passage för gående. Serveringstillstånd för uteservering kan normalt sett följa restaurangens ordinarie öppettider, dryckesslag och andra bestämmelser. Om det finns närboende begränsar kommunen öppettiderna på uteserveringen för att minska risken för att störningar från verksamheten uppkommer.

Tillstånd för så kallade satellitserveringar (uteserveringar som inte ligger i nära anslutning till restaurangen eller med en mellanliggande bilväg) beviljas inte.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Alkoholhandläggare

Peter Eriksson
0563-188 12

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.