logo

Skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts. Antagna av kommunstyrelsen och barn- och bildningsutskottet 2018-06-11. Riktlinjerna gäller från 2018-08-01.

Vem är berättigad till skolskjuts?

Elev i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola som har Hagfors kommun som hemkommun har rätt till skolskjuts i enlighet med gällande författningsbestämmelser och dessa riktlinjer. Med hemkommun avses den kommun som personen är folkbokförd i. För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller hon för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller den som är kvarskriven i en kommun enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Rätt till skolskjuts inom Hagfors tätort

Bostadsområde
Sund: åk F-3
Stjärnsnäs: åk F-3
Hagälven: åk F-3
Dalkarlstorp: åk F-3

För avgränsning av bostadsområden se kartan som finns här Pdf, 209.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Rätt till skolskjuts utanför Hagfors tätort

Rätt till skolskjuts har de elever där avståndet mellan hemmet och skolan är minst

Åk F – 3: 2 kilometer
Åk 4 – 6: 3 kilometer
Åk 7 –9: 4 kilometer
Anpassad gymnasieskola

Vid beräkning av skolväg avses av kommunen anvisad kortast/säkrast promenadväg mellan hem och skola. I de fall skolskjuts beviljas gäller avståndsreglerna även för avståndet mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats. För elever med särskilda behov anpassas skolskjutsen individuellt efter prövning utöver regelverket. För att kunna göra en enhetlig bedömning inom ett område med samlad bebyggelse såsom kvarter i ett bostadsområde har kommunen rätt att flytta avståndsgränsen så att naturliga gränser kan fastställas. Det kan innebära att avståndsgränser överskrids i enskilda fall.

Mätning av färdvägens längd

Avstånd till skola, hämtningsställe eller hållplats mäts från husets adresspunkt till skolans adresspunkt. Avståndet mäts för färdväg, det vill säga kortaste gång- eller cykelväg till skolan eller hållplatsen/på- och avstigningsplats enligt ett geografiskt informationssystem (GIS) och fastställs av Värmlandstrafik AB.

Elevens bostadsadress

Utgångspunkten för elevens rätt till skolskjuts utgörs av elevens bostadsadress vilken som huvudregel är den samma som elevens folkbokföringsadress. I vissa fall kan utgångspunkten utgöras av en bostadsadress som inte är elevens folkbokföringsadress, till exempel vid placering i korttidsboende. I vissa fall vid gemensam vårdnad anses eleven ha två bostadsadresser. Dessa fall benämns nedan växelvis boende. Om förutsättningar för växelvis boende är uppfyllda ska en bedömning av elevens rätt till skolskjuts göras med utgångspunkt i elevens båda bostadsadresser.

Förutsättningar för skolskjuts vid växelvis boende

Elev som bor växelvis hos båda sina vårdnadshavare har rätt till skolskjuts under förutsättning att båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Hagfors kommun och att övriga kriterier för skolskjuts är uppfyllda. Eleven har sin ena bostadsadress belägen inom området för den skola som anvisats av kommunen. Boendet ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna, exempelvis boende varannan vecka på respektive adress. Det likvärdiga boendet och att det är fråga om ett fast arrangemang ska styrkas av båda vårdnadshavarna genom skriftlig överenskommelse mellan parterna eller vårdnadshavarna på blankett avsedd för detta. Ansökningsblanketter finns att hämta på Hagfors kommuns hemsida eller på elevens skola. Skolskjuts beviljas inte vid spontana eller enstaka övernattningar hos vårdnadshavare där eleven vanligtvis inte bor.

Resa till och från fritidshem

Kommunen är inte skyldig att ordna skolskjuts till eller från fritidshem. Det innebär till exempel att elev som åker skolskjuts till skolan och på eftermiddagen vistas på fritidshem i anslutning till skolan är inte berättigad till skolskjuts från fritidshemmet till bostaden.

Skolskjuts med hänvisning till särskilda skäl

Enligt skollagen ska kommunen ta hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Bedömning och beslut gällande rätt till skolskjuts med hänvisning till särskilda skäl tas av barn- och bildningsutskottet i samråd med ansvariga tjänstemän. Ansökan om skolskjuts med hänvisning till särskilda skäl finns på Hagfors kommuns hemsida.

Trafikförhållanden

Skolskjuts kan beviljas om eleven till följd av trafikförhållandena enligt skollagen är berättigad till skolskjuts mellan bostaden och skolan, mellan bostaden och hållplats för linjetrafik/särskild skolskjuts. Skolskjuts beviljas när färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det normala. Bedömningen av trafiksäkerheten görs individuellt efter en sammanvägning av faktorer som elevens ålder, sikt, tillåten hastighet, trafikflöde, förekomst av tung trafik, förekomst av skild gång-/cykelväg, utformning av på- och avstigningsplatser, utformning av passager samt förekomst av trafiksignaler vid passager.

Barn- och bildningsutskottet har beslutat att rätt till skolskjuts på grund av trafikförhållanden har elever i åk F-9 som på sin väg till skolan behöver förflytta sig längs följande vägar: Mossberg väg 239, Sunnemo väg 240 samt riksväg 62 utanför tätort. Utöver detta har elever boende i bostadsområdet Geijersholm rätt till skolskjuts på grund av trafikförhållanden.

Funktionsnedsättning

Vid funktionshinder ska en bedömning göras huruvida funktionshindret påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan. Det är eleven och dess vårdnadshavare som ansvarar för att presentera relevant underlag för bedömningen. Sådant underlag kan exempelvis bestå av medicinskt utlåtande från läkare eller liknande.

Kommunen har ansvaret för att se till att elev med tillfälligt funktionshinder erbjuds skolskjuts om det behövs för att eleven kostnadsfritt ska kunna ta sig till skolan och fullgöra skolplikten. Det saknar betydelse vad det tillfälliga funktionshindret består i eller hur det uppkommit. Skolskjuts vid kortvarig funktionsnedsättning efter olycka beviljas endast om kostnaden inte täcks av kommunens försäkringsbolag. Det är vårdnadshavares ansvar att i samråd med skola och kommunens försäkringsbolag beställa och organisera skolskjutsen. Vid helt tillfälliga funktionshinder föreligger inte rätt till skolskjuts. I prövningen av om funktionshinder föreligger som medför att skolskjuts ska beviljas ska handläggande tjänsteman alltid kontrollera möjligheterna att få kostnaderna för skolskjuts täckta av eventuell försäkring.

Färdtid

Med färdtid avses restider mellan skolskjutsens ordinarie på- och avstigningsplats. Kommunen ansvarar för att färdvägen och tidsplanen i möjligaste mån upprättas med hänsyn till att färdtiden inte överstiger 60 minuter per enkelresa.

Väntetid

Väntetiden, tidsskillnaden mellan skolans ramtider och bussens ankomst respektive avgångstider, bör ej överstiga 60 minuter per skoldag.

Tillfällig skolskjuts

Om en elev skadar sig under skol- eller fritid kan tillfällig skolskjuts beviljas, i de fall ersättning utgår från kommunens försäkringsbolag. Denna skolskjuts planeras i samråd med kommunens försäkringsbolag, vårdnadshavare och skola.

Självskjuts

Självskjuts kan erbjudas när kommunen bedömer det som en lämplig lösning i ett individuellt fall. Ersättning för självskjuts utgår med samma belopp per kilometer som utgår enligt skatteverkets normer för skattefri ersättning för tjänsteresor med egen bil. Om vårdnadshavarna själva skjutsar eleven är det vårdnadshavaren som ansvarar för eleven tills denne kommit till skolan. Vårdnadshavarna ansvarar för att eleven släpps av på lämplig trafiksäker plats i direkt anslutning till skolområdet eller till närmaste skolskjuts. Ansvaret för eleven tas över av skolan från och med då elevens skoldag börjar. Avlämning av eleven får inte ske tidigare än vad som överenskommits med skolan eftersom det måste finnas personal på plats på skolan. Samma ansvar gäller för vårdnadshavare som skjutsar elever till och från skolan utan ersättning från kommunen.

Färdmedel/Färdbevis

a) Allmänna kommunikationsmedel ska i första hand användas.
b) Elev som är berättigad till skolskjuts erhåller skolpass.
c) Om inte allmänna kommunikationsmedel kan nyttjas tillhandahåller kommunen separat skolskjuts.

Från och med 1 december 2023 är avgiften för borttappat busskort/busspass 200 sek.

Val av annan skola/fritidshem

Grundregeln är att rätten till kostnadsfri skolskjuts ej gäller elev som väljer att gå i en annan grundskola, särskola eller annat fritidshem än den kommunen anvisat. Undantag från denna regel kan göras då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Elev från annan kommun

Mottagande kommun har ingen skyldighet att arrangera eller bekosta skolskjuts. Elev kan erbjudas skolskjuts om avtal finns där hemkommunen förbinder sig att betala kostnaden.

Ansvarsfördelning

Vårdnadshavare ansvarar för elev på vägen mellan hemmet och hållplatsen samt vid på- och avstigningsplats. Vårdnadshavaren ansvarar för att elev följer gällande ordningsregler och anvisad väg till hållplatsen.

Under transporten är det transportören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. När elev anländer till skolan är det skolan som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
Elev som inte följer ordningsregler under färd kan avstängas från ordinarie skolskjuts.
Den av kommunen tecknade kollektiva olycksfallsförsäkringen för barn och elever gäller.

Skolskjutshållplats

Kommunen ansvarar för att den anvisade hållplatsen är trafiksäker. Skolskjutsen har ingen skyldighet att vänta på en elev som inte finns vid skolskjutshållplatsen på utsatt tid. För att synas på hållplatsen och för den egna säkerheten bör eleven bära reflex under den mörka årstiden.

Vid hållplatsen

Eleven ska invänta skolskjutsen en bit från vägbanan på anvisad påstigningsplats. Det är direkt olämpligt med lek och spring på hållplatsen av trafiksäkerhetsskäl.

På och- avstigning

Eleven ska alltid stå stilla tills bussen/taxin har stannat. När påstigning sker är det viktigt att alla tar det lugnt och väntar på sin tur. Eleven ska sitta kvar på sin plats tills bussen har stannat och dörrarna öppnats eller chauffören har gett klartecken för av och påstigning. Vid avstigning ska eleven stå stilla vid vägkanten tills bussen kört iväg och det är fri sikt innan hen korsar vägen.

Under färd

Elev ska sitta på sin plats och använda säkerhetsbälte under färd. Väskor får inte läggas i gången eftersom de kan utgöra ett hinder vid utrymning eller en säkerhetsrisk vid en kraftig inbromsning eller olycka.
Skadegörelse som elev orsakar i bussen innebär att krav på ersättning ställs mot vårdnadshavaren.

Vem får följa med på skolskjutsen

Endast elev som är berättigad till aktuell skolskjuts får följa med.

Skolskjutsvägar

Skolskjutsvägar är allmänna vägar samt enskilda vägar som i överensstämmelse med gällande regler och krav avseende vägarnas standard och utformning uppbär statliga och/eller kommunala underhållsbidrag.
I andra fall prövas rätten till skolskjuts i varje enskilt fall av kommunen. Vid sådan prövning ska ovanstående definition av skolvägen vara vägledande.

Väghållning/framkomlighet

För att skolskjutsfordon ska trafikera skolskjutsväg krävs att vägen är farbar ur trafiksäkerhetssynpunkt, exempelvis plogad och sandad.
Inställd skoltur/hållplats beslutas av transportören/föraren efter dennes bedömning av säkerhetsriskerna.

Extrema förhållanden

Vid svåra väderleksförhållanden såsom halka, översvämning, stor tjällossning och liknande kan skolskjutsarna helt eller delvis komma att ställas in. I dessa fall utgår ingenj ersättning till eleven och dennes vårdnadshavare. Vid sådana fall ska transportören informera och orientera kommunen om situationen. Kommunen informerar om inställda skolskjutsar via kommunens hemsida och i sociala medier.

Möjlighet att överklaga ett beslut

Beslut om skolskjuts kan från den 1 juli 2011 överklagas enligt Skollagen
28 kap 5 §, punkt 5. Även beslut om skolskjuts till annan skola än den kommunen anvisat kan överklagas enligt 10 kap Kommunallagen. I samtliga fall sker överklagan till förvaltningsrätten.

Skrivelse ska ställas till förvaltningsrätten men skickas till
Kommunstyrelsen
Hagfors kommun
683 80 Hagfors

Sidansvarig

Senast ändrad

Ansökan och instruktioner för busskort

Elever i grundskolan i Hagfors kommun som åker linjetrafik till och/eller från skolan ska ansöka om busskort via en e-tjänst.
Detta gäller från höstterminen
2022 och oavsett om man vill ha plastkort som biljett eller digitala busskort.

När du ansökt om digitalt busskort får barnet ett sms med länk skickad till sin mobiltelefon med
instruktioner för att få sitt busskort i Värmlandstrafiks app.
Fysiska busskort kommer att delas ut på skolan som vanligt vid skolstart.

Gör din ansökan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktion för att skapa ett konto i Värmlandstrafiks Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktion för att hämta mobil skolbiljett för buss Länk till annan webbplats.