logo

Miljöinvesteringsområden i Hagfors kommun

På Hagfors kommuns skogsmark finns vissa områden som är utpekade till miljöinvesteringar, det vill säga områden där åtgärder ska vidtas för att bevara och utveckla miljövärdet. Det är områden som historiskt sett bestått av lövskog, ängs- och åkermark men som håller på att växa igen idag. Denna gamla kulturmiljö med mark som sedan lång tid blivit brukad av människan har en alldeles speciell artrikedom som blivit allt mer sällsynt idag.

undersida bild

Hagfors kommun har beviljats bidrag från landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom stödet “Skogens miljövärden” som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet syftar till att bevara och utveckla miljövärden i skogen genom att stödja aktiva åtgärder för att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Kommunen har beviljats bidrag för åtta olika områden på sammanlagt 14,4 hektar för att sköta natur- och kulturmiljöer samt rensa en kulturlämning:

  • Två områden i Ekshärad; vid elljusspåret bredvid Ekesberget och vid Kyrkheden
  • Två områden i Hagfors; norr om reningsverket i Lappkärr samt vid Björkliden.
  • Fyra områden, varav en kulturlämning, norr om grusvägen mot Åsarnabadet, Risberg.

Insatserna varierar beroende på vilket område som åtgärden sker inom men består framförallt av att främja och bevara lövskog på platser som historiskt dominerats av lövskog och ängsmark. Det kommer ske genom åtgärder som att till exempel röja sly, friställa äldre lövträd och även vissa äldre tallar, ta bort gran och skapa död ved, bland annat genom så kallad ringbarkning.

Miljöinvesteringen kommer att bidra till de i Hagforsstrategin prioriterade områdena “En god grön kommun” och “Livskvalitet för alla” genom att gynna ett rikt växt-och djurliv, göra områdena mer tillgängliga för rekreation och friluftsliv samt bevara och tillgängliggöra kulturlämningar. Åtgärderna bidrar även till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Miljöinvesteringen ska finnas kvar i fem år utan att genomgå betydande negativ förändring. Mer information finns på Skogsstyrelsens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Jordbruksverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsidor.

område1_2
område3_4
område5_6_7_8
eu_jordbruksfonden

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och naturvårdshandläggare

Liisa Larsson
0563-185 37
076-318 73 60
liisa.larsson@hagfors.se