logo

Medborgardialog

Genom att arbeta systematiskt och strukturerat med medborgardialoger vill Hagfors kommun bidra till att bredda och förbättra kommunens arbete och frågor genom att låta medborgarna komma med åsikter inför beslut som kan ha en effekt på dem. Dessutom vill vi uppnå den långsiktiga effekten att förtroendevalda och tjänstepersoner med hjälp av dialoger skapar bland annat förtroende, tillit, förståelse, klarhet och en känsla av sammanhang. En ordentligt planerad medborgardialog kan också syfta till att skapa och locka fram våra medborgares engagemang och stärka deras förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut.

Vad är en medborgardialog?
Medborgardialog är organiserade dialoger mellan kommunens förtroendevalda och invånarna i kommunen som syftar till att få ett bredare underlag inför beslut. Att bjuda in till medborgardialog innebär en skyldighet att göra någonting av det som kommer fram genom dialogen. Det betyder inte att alla synpunkter ska tillgodoses, men det innebär att det alltid ska finnas en vilja och ambition att låta synpunkter ta plats på riktigt. Medborgardialog är en politisk fråga som ska initieras av de förtroendevalda och handlar om en demokratisk rättighet att påverka politiska beslut. Det är utskotten, nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som lämnar förslag om och när medborgardialog ska genomföras men beslutet om genomförandet ligger alltid hos kommunfullmäktige.

Det är viktigt att göra skillnad på medborgardialog och så kallad brukardialog. Med brukare avses medborgare som använder och tar del av kommunens verksamheter, utbud och tjänster. Brukardialog skiljer sig från medborgardialog på så sätt att det enbart är de berörda brukarna som deltar och riktar sig främst till personer/grupper som använder kommunens tjänster eller service. En brukardialog sker vanligtvis mellan tjänstepersoner och medborgare i syfte att förbättra verksamheten.

Våra principer för dialog
Det är viktigt att det finns gemensamma principer för att skapa ett enhetligt dialogarbete, som ingår som en självklar del i kommunens styrning och som är kopplat till mål- och budgetprocessen. Hagfors kommuns principer utgör det ramverk som kommunens medborgardialog bygger på och som förtroendevalda och tjänstepersoner ska utgå från vid allt dialogarbete.

  • Vid politiska förslag till beslut som direkt berör kommuninvånarna ska alltid medborgardialog övervägas. Om ett beslut kräver en medborgardialog ska detta stå med i tjänsteskrivelsen tidigt
  • Medborgardialog ska genomföras när vi har ett behov av att få reda på vad kommuninvånarna tycker
  • Det ska alltid finnas ett tydligt syfte och grad av påverkan när vi beslutar om en dialog
  • Vårt mål, målgrupp och syfte med medborgardialogen avgör vilken typ av dialog vi genomför
  • Förslag på områden/beslut som kan vara lämpliga att föra dialog kring ska föreslås av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott/nämnd
  • Olika metoder/verktyg ska användas för att nå kommuninvånare som vanligtvis inte deltar
  • När vi ändrar planer, program eller policys som kan ha väsentliga konsekvenser för medborgarna ska vi alltid informera om det
  • Det ska alltid framgå hur medborgares åsikter och synpunkter kommer att behandlas och vilken påverkan de har i dialogen
  • Vi ska utvärdera och utveckla våra formera för dialog löpande
  • Vi ska alltid återkoppla och informera både deltagare i våra dialoger men även allmänheten via olika kanaler

Du kan läsa Hagfors kommuns policy för medborgardialog här Pdf, 120.6 kB.

Sidansvarig

Senast ändrad