logo

Upphandling

Enheten för upphandling och försäljning ansvarar för att upphandling inom kommunen sker inom de lagar och förordningar som gäller för offentlig myndighet. Här finns information för dig som är intresserad av att bli eller redan är leverantör till Hagfors kommun, eller för dig om vill ha mer information om offentlig upphandling.

Upphandling i praktiken

Offentlig upphandling kallar man inköp av varor och tjänster som görs av en kommun . Offentliga upphandlingar styrs av speciella lagar och regler. Hagfors kommuns upphandlingar genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling .

Vi publicerar alla pågående och framtida upphandlingar. Du kan läsa upphandlingsunderlagen i sin helhet för att i god tid kunna sammanställa och lämna in din offert. Var uppmärksam på vad som är skall-krav och vad som är formulerat med bör. Samtliga skall-krav måste vara uppfyllda, en bör-formulering är inte något som måste vara uppfyllt men som kan ge högre poäng vid en utvärdering.

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Regelverket för offentlig upphandling är likadant i hela EU/EES och bygger på EG-direktiv. Lagen reglerar i detalj hur kommuner och andra organisationer som finansieras med allmänna medel ska agera när de köper varor, tjänster och entreprenader.

Kommuner är enligt lag skyldiga att annonsera alla inköp som kommer att göras för att intresserade företag ska ha möjlighet att lämna anbud. De krav som ställs ska presenteras i ett förfrågningsunderlag. Kommuner måste lämna ut förfrågningsunderlaget och utvärdera alla anbud eller ansökningar om att få lämna anbud. Utvärderingen ska ske på sakliga grunder och ska ha tillkännagivits i förfrågningsunderlaget. Utfallet av utvärderingen tillkännages i ett tilldelningsbeslut. Den som lämnat anbud och har invändningar mot beslutet kan vända sig till länsrätten i det län där upphandlingen görs med en begäran om överprövning.

Publicerad av

Senast ändrad