logo

Textmaterial

På denna sida finner du textmaterial rörande delaktighet och tillgänglighet.

Foto: Unsplash/Patrick Tomasso

Agenda 2030 Länk till annan webbplats. är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. För att nå målen behöver alla, oavsett funktionsförmåga, kunna bidra till att målen i agendan uppnås. Alla ska också gynnas av resultatet av arbetet.


Funktionshindersperspektiv och universell utformning är relevant på flera ställen i agendans 17 mål. Perspektiven bidrar till och möjliggör att offentliga verksamheter blir tillgängliga och användbara för så många som möjligt (Myndigheten för delaktighet Länk till annan webbplats.).

FN:s konvention om barnets rättigheter Länk till annan webbplats. eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I kapitel 23 står att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

Det nationella målet, inriktningen och konventionen hänger ihop. De har alla ett tydligt fokus på funktionshinder, det vill säga hinder som motverkar delaktighet. Dessa hinder går att förebygga och avhjälpa genom förändringar i miljö och omgivning (Myndigheten för delaktighet Länk till annan webbplats.). 

Utgångspunkten i funktionshinderspolitiken är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 2006 och ratificerades av Sveriges riksdag 2009. I november 2017 beslutade riksdagen att konventionen ska utgöra grund för den nationella funktionshinderspolitiken i Sverige. I konventionen finns ett 50-tal artiklar varav 30 är så kallade rättighetsartiklar som ger vägledning i arbetet med planen. Konventionen omfattar också ett antal allmänna principer som är relevanta.

Hagfors kommuns plan för jämlikhet och delaktighet i samhället Länk till annan webbplats. gäller för 2023-2026 och ska sätta en riktning i kommunens framtida arbete med delaktighet och tillgänglighet. Planen ska styra och utveckla verksamheterna samt redovisa kommunens ambitioner. Planen ska även vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten. Övergripande fokusområden för kommunens arbete med tillgänglighet och delaktighet under åren 2023-2026 är kunskap och information. Syftet är att inleda arbetet med områdena, för att därefter utveckla arbetet år till år. Utifrån fokusområdena har en aktivitetsplan upprättas där det konkretiseras aktiviteter som ska genomföras för att kunna uppnå planens mål.

De mänskliga rättigheterna Länk till annan webbplats. är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Riksdagen beslutade år 2017 om ett nytt nationellt mål Länk till annan webbplats. för funktionshinderspolitiken. Målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. För att nå målet finns en inriktning i arbetet. Inriktningen är relevant för aktörer inom alla samhällets områden på nationell, regional och lokal nivå. Inriktningen omfattar:

  • Principen om universell utformning
  • Åtgärda befintliga brister i tillgängligheten
  • Individuella stöd och lösningar för individens självständighet
  • Förebygga och motverka diskriminering

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsstrateg

Individ- och omsorgsavdelningen

Kim Henriksson
0563-185 00