logo

Utredning, stöd och insatser

En utredning är ett insamlande av information som ska ligga till grund för att bedöma om det finns ett behov som vi ska tillgodose.

När vi får in en ansökan om hjälp- och stödinsatser ska en utredning inledas. Vid en anmälan om att ett barn eller en ungdom misstänks fara illa, inleds en utredning efter en bedömning om det är sannolikt att barnet kan behöva stöd och/eller skydd.

Hur går en utredning till?

Under utredningstiden samtalar våra socialsekreterare med den berörda familjen. Vi försöker så långt det är möjligt göra utredningen i nära samarbete med barnet eller den unge och familjen. För att få en helhetsbild behöver vi ofta också ta kontakt med andra i barnets eller ungdomens närhet, t. ex. skola, förskola, barnavårdscentral m.m. Dessa kontakter tas i samförstånd med de inblandade. Som grund för våra utredningar använder vi det av Socialstyrelsen rekommenderade arbetssättet Barns Behov I Centrum (BBIC). BBIC är anpassat efter det regelverk som socialtjänsten har att följa.

Kontakter kan tas även om vårdnadshavaren inte vill det, detta gäller dock endast vid utredning på grund av en anmälan.

En utredning ska vara slutförd inom fyra månader om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid. Upplägget på utredningen diskuteras med familjen, som också kan ge förslag på personer som kan tillföra viktiga uppgifter till utredningen. Utredningen avslutas med att vi gör en bedömning och fattar beslut om barnet eller ungdomen behöver hjälp, och i så fall vilken typ av hjälp och vem som skall ge hjälpen.

Stöd och insatser

När vi får in en anmälan eller en ansökan om stöd som rör barn eller unga handlägger vi ärendet och bedömer situationen. Vid en ansökan, eller om det är behov för det, inleder vi en utredning.

En utredning innebär att en socialsekreterare har samtal med de som berörs av ärendet, gör hembesök och inhämtar referenser. Vi sammanställer sedan utredningen med ett förslag till beslut och eventuella åtgärder.

Du får alltid läsa utredningen, komma med kommentarer och ha synpunkter på innehållet när det gäller dig och din situation. Du har även alltid rätt att läsa din egen journal. Detta är viktigt eftersom du ska ta ställning till hur du ser på vårt förslag till insatser.

De insatser vi kan erbjuda är

  • Kontaktperson
  • Kontaktfamilj
  • Familjebehandlare
  • Samtalskontakt med socialsekreterare
  • Familjehem
  • Institutionsplacering


Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetschef IFO

Charlott Sjöberg
0563-188 71
individochfamiljeomsorg@hagfors.se

Gruppledare
Barn och ungdomsgruppen

Carina Stålhandske
individochfamiljeomsorg@hagfors.se

Telefontid socialsekreterare

0563-185 00
måndag-fredag 08.30-09.30

För akuta ärenden utanför kontorstid, kan du kontakta Socialjouren på nummer
076-139 53 59 (OBS! endast vid akuta ärenden)