logo

Barn som far illa

Om du som privatperson misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd genom socialtjänsten bör du anmäla detta till Barn- och Ungdomsgruppen. Personal som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn där man har kännedom om att barnet far illa eller där man misstänker att barnet kan fara illa är skyldiga att genast göra en anmälan till socialtjänsten om detta (Socialtjänstlagen 2001:453, 14 kap, 1 §).

Hur anmäler jag att barn far illa?

Det vanligaste är att man lämnar sitt namn när man gör en anmälan, men du kan vara anonym om du inte uppger ditt namn, eller om inte Barn- och Ungdomsgruppen på annat sätt får kännedom om anmälarens identitet. Det är endast i undantagsfall vi kan hemlighålla anmälarens identitet, men det är inte någon garanti eftersom det slutligen är domstolen som avgör frågan. Personal som i sin yrkesutövning gör anmälan kan inte vara anonym.

Du kan lämna en anmälan antingen muntligt eller skriftligt (se länk och adress i länkrutan för skriftlig anmälan). Vill du ringa är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0563-185 00 mellan 08.00 och 16.00 alla vardagar eller på Socialjourens nummer 076 - 139 53 59 utanför kontorstid (endast vid akuta ärenden). Möjlighet finns också att ringa polisen på 114 14, så vidarebefordrar de ärendet till individ-och omsorgsutskottets ordförande.

Du kan alltid kontakta Barn- och Ungdomsgruppen för att få råd och stöd om du är orolig eller misstänker att ett barn far illa.

Vad händer efter en anmälan?

När en anmälan inkommit till socialtjänsten rörande ett barn som far illa kontaktas alltid vårdnadshavarna. Om barnet är 15 år eller äldre får även barnet själv informationen. Om anmälan avser ett yngre barn görs en bedömning från fall till fall om barnet ska kontaktas i initialskedet.

Socialtjänsten genomför en förhandsbedömning. Detta innebär att vårdnadshavare och barnet/den unge får ta del av anmälan. De ges möjlighet att bemöta uppgifterna i anmälan. Med detta samtal som grund beslutas om utredning ska inledas eller inte (Socialtjänstlagen 2001:453, 11 kap 1 §).

Som anmälare kan du kontaktas för förtydligande av uppgifterna i anmälan eller som referent i utredningen.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetschef IFO

Charlott Sjöberg
0563-188 71
individochfamiljeomsorg@hagfors.se

Gruppledare – Barn och ungdomsgruppen

Carina Stålhandske
individochfamiljeomsorg@hagfors.se

Telefontid socialsekreterare

0563-185 00
måndag - fredag 08.30-09.30

För akuta ärenden utanför kontorstid, kan du kontakta Socialjouren på nummer
076-139 53 59 (OBS! endast vid akuta ärenden)

Faxnummer 0563-18618