logo

Offentlig kontroll

Målet med livsmedelslagstiftningen är att konsumenter ska kunna köpa eller serveras säker mat, att livsmedel är korrekt märkta och att de håller den kvalitet som utlovas. Det är livsmedelsföretagaren som är ansvarig för att de livsmedel som man säljer eller serverar uppfyller kraven i lagstiftningen. Kontrollmyndigheterna kontrollerar att reglerna följs.

Alla som bedriver livsmedelsverksamhet är skyldiga att låta miljö- och byggkontorets inspektörer kontrollera anläggningen och göra de undersökningar och ta de prover som behövs. Livsmedelsföretagen måste lämna de uppgifter och handlingar som är nödvändiga för att genomföra kontrollen.

Resultat från den offentliga kontrollen är allmän handling

Myndigheten är skyldig att lämna ut resultat av kontrollen till den som vill ha informationen.

Beroende på typ av verksamhet och den risk som förknippas med verksamheten har alla registrerade livsmedelsföretag fått en årlig kontrolltid. Beroende på hur många timmar företagen har tilldelats sker kontrollerna olika ofta. I kontrolltiden ingår inspektörens tid för förberedelser inför inspektionen, inspektionen, samt efterarbete som till exempel skrivande av rapporter och granskning av åtgärdsplaner.

Inspektion och revision

Inspektioner är nästan alltid oanmälda. De kan vara en del i den planerade kontrollen eller ske vid anmälan om matförgiftning eller vid klagomål. Revisioner är alltid föranmälda och verksamheten kontrolleras mer ingående. Därför bokar inspektören tid med dig som är ansvarig för företaget.

Inspektören ställer frågor om verksamheten, går igenom rutiner, instruktioner och mätningar men även menyer, recept, leveranssedlar och märkningsetiketter som finns dokumenterade.

Inspektören tittar i kylar, frysar och torrförråd, kontrollerar köksmaskiner och köksredskap, drar ut lådor och öppnar skåp i köket. Med hjälp av en termometer kontrolleras temperaturer i kylar, frysar, värmeskåp eller i bufféer. Ibland tas prov på livsmedel. Inspektören noterar det han/hon hör och ser och vid behov tas foton.

Om miljö- och byggkontoret upptäcker avvikelser gentemot lagstiftningen vid kontrollen, får företaget ofta en viss tid på sig att åtgärda bristerna. I de fall då det finns en uppenbar risk för att livsmedel inte är säkra eller inte hanteras på ett säkert sätt kan miljö- och byggnämnden förbjuda försäljning av livsmedel, stänga verksamheten tillfälligt eller permanent samt förelägga med vite att vidta åtgärder. Beslut om sanktioner kan alltid överklagas.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Kyman
0563-188 47

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.