logo

Framtagandet av Hagforsstrategin

Här kan du ta del av de dialoger vi har genomfört under framtagandet av Hagforsstrategin samt vad medborgardialog innebar för oss under framtagandet.

Vem bestämde innehållet i strategin?

Arbetet med att samordna framtagandet av strategin skedde hos Hagfors kommuns utvecklingsenhet. Vad strategin till slut kom att innehålla berodde helt på vad du och alla andra som bor i kommunen tyckte. Under 2016 arrangerades därför ett antal medborgardialoger och möten ute i samhället och digitalt för att du skulle få möjligheter att tala om vad du tycker och tänker.

Vad är en medborgardialog?

Medborgardialog fördjupar demokratin genom att du som medborgare får komma med synpunkter på aktuella frågor. Detta ger förtroendevalda i kommunen en möjlighet att lyssna av medborgarnas synpunkter inför beslut och ger medborgarna möjlighet till inflytande även mellan valen.

Det finns två huvudsyften med en medborgardialog; dels ska du som medborgare få inflytande över de frågor dialogen gäller, dels ska de förtroendevalda få ökat underlag för bra beslut. Medborgardialog handlar oftast om saker som kräver politiska beslut. De förtroendevalda är därför också självklara deltagare i dialogen och mottagare av det som sägs. Medborgardialogen skiljer sig från brukardialogen, som mer eller mindre ständigt pågår i verksamheterna mellan brukare och tjänstemän.

Medborgardialog innebär däremot inte direktdemokrati. Dialogen är ett komplement till vår representativa demokrati, där valda politiker fattar besluten. Men genom dialogen får du som medborgare möjlighet att delta och påverka de förtroendevalda mellan valen.

Olika typer av medborgardialoger

De typer av dialoger vi har använt under framtagandet av Hagforsstrategin är följande:

Dialog
Här gav vi människor möjlighet att möta andra för att föra dialog om en aktuell fråga. Utgångspunkten var att alla skulle få föra fram sin åsikt och argumentera för sin syn på frågan. Grunden i en dialog är att man inte behöver nå konsensus, syftet var själva mötet och de synpunkter som kom fram. Vi har under våren 2016 genomfört dialoger riktade till allmänhet och till de specifika målgrupperna offentlig sektor, näringslivet och den idéburna sektorn. Under dialogerna har det både varit helt fritt att välja ämnen men också bestämda teman att diskutera fritt utifrån. Varje dialog har dokumenterats i både text, bild och film och presenterats offentligt samt skickats ut till deltagare och anmälda till dialogerna.

Information
För att kunna vara delaktig behöver du vara väl informerad och ha möjlighet att ta till dig kunskaper om frågan. Vårt mål har varit att även du som inte deltagit på olika dialoger och möten skulle kunna läsa dig till resultatet av dem. Alla sammanställningar från dialoger och synpunkter som har kommit in till arbetsgruppen har därför skickats ut till deltagare och lagts ut offentligt samt i kommunens diarie. Vår ambition har varit att det skulle vara en transparent process där vi offentliggör så mycket vi kan.

Delaktighet
innebär att du som medborgare deltar under en längre tid och är med i en utvecklingsprocess från det vita pappret till färdigt förslag som underlag till politiska beslut. Deltagandet blir på en djupare nivå. Detta har gällt några av våra medborgare som har varit med i en referensgrupp och träffats flera gånger under processen.

Följande större dialogträffar har genomförts under 2016:
Klicka på varje rubrik för att komma till en sammanställning av dialogerna.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

Lars Sätterberg

lars.satterberg@hagfors.se
0563-187 76

Sara Källvik

sara.källvik@hagfors.se
0563-187 16