logo

Miljöskydd

Den som bedriver en verksamhet som kan påverka miljön eller orsaka olägenhet för människors hälsa är skyldig att själv skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda miljön och hälsan. En planering och kontroll av verksamheten är också viktig för att undvika störningar och skador.

Verksamheter som har påverkan på miljön eller kan orsaka olägenhet för människors hälsa kallas för ”miljöfarlig verksamhet” även om påverkan eller olägenheten är liten.

Kontrollera din verksamhet

Att kontrollera den egna verksamheten, att utföra egenkontroll, innebär att verksamheten bland annat ska:

  • kunna redovisa sin driftkontroll
  • ha en förteckning över vilka kemikalier som används
  • göra en riskbedömning av verksamheten utifrån miljö- och hälsosynpunkt

I förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (även kallad egenkontrollförordningen) finns det krav på hur du själv ska kontrollera din verksamhet.

De krav som finns i förordningen omfattar de verksamheter som är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Ett egenkontrollprogram ska innehålla det som finns med i egenkontrollförordningen. Själva utformandet av programmet kan se olika ut för olika typer av verksamheter. Egenkontrollen bör också anpassas efter verksamheten. Det kan vara praktiskt att samordna flera olika myndigheters krav på egenkontroll om verksamheten omfattas av fler än miljöbalkens krav på egenkontroll.

Det är viktigt att komma ihåg att även den verksamhet som inte är anmälnings- eller tillståndspliktig måste följa gällande lagkrav och ha den egenkontroll som krävs enligt miljölagstiftningen, miljöbalken 26 kap. 19 §. Denna egenkontroll kan då anpassas till verksamhetens storlek och behov. Det finns inget krav på att denna egenkontroll ska vara skriftlig, men för att underlätta kan ändå skriftliga rutiner med mera vara lämpligt.

Anmälningspliktiga verksamheter
Vissa verksamheter är anmälningspliktiga vilket innebär att det är förbjudet att starta verksamheten innan man anmält den till oss på miljö- och byggkontoret. En anmälan ska skickas in för att vi ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan verksamheten startar. Länk till blankett hittar du i högerspalten.

Tillståndspliktiga verksamheter
Verksamheter med stor miljöpåverkan är tillståndspliktiga hos länsstyrelsen eller hos mark- och miljödomstolen.

Om du är osäker på om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig kan du klicka på länken nedan för att läsa mer (prövning av miljöfarlig verksamhet) eller kontakta miljö- och byggkontoret för rådgivning.

Tillsyn enligt miljöbalken ”miljötillsyn”
Miljötillsyn innebär att din verksamhet inspekteras av personal från miljö- och byggkontoret. Vid tillsynen kontrolleras att du följer de eventuella tillstånd och villkor som gäller för verksamheten samt att miljöbalkens krav följs. Ofta är tillsynen inriktad på att kontrollera att företaget har egenkontroll.

Vid tillsynen tas oftast en tillsynsavgift ut. Tillsynsavgiften kan vara ett fast belopp eller vara baserad på antal timmar. Om det skulle visa sig vid en tillsyn att verksamheten får anmärkningar på grund av att vissa bestämmelser ej följts (meddelade med stöd av miljöbalken) kan företaget få betala en miljösanktionsavgift. För mer information om detta och andra miljöavgifter se länk i högerspalt. Det kan också bli fråga om ett föreläggande eller krav på åtgärder med viss tidsfrist. Tillsynen är till för att säkerställa att syftet med miljöbalken uppfylls. Se gärna miljöbalken (SFS 1998:808) för mer information om dess syfte eller informationsbladet ”För dig som vill lära mer om miljöbalken”, se länk i högerspalten.

Publicerad av

Senast ändrad