logo

Planer

All kommunal verksamhet i Sverige styrs av lagar och styrdokument. Exempelvis översiktsplan och detaljplaner.

Här kan du läsa om vår översiktplan, dess tematiska tillägg och våra detaljplaner.

I vänstermenyn finner du även våra olika kommunala planer och strategier.

I högerspalten finns länkar till övriga lokala planer.

Fullständiga planhandlingar och äldre planhandlingar arkiveras även hos Hagfors kommun.

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen, dels vägleda konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Den ska vara både strategisk och vägledande. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. 

Till Hagfors kommuns översiktsplan 2000-2010 Pdf, 16.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad översiktsplan Hagfors stad 1998 Pdf, 12.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad översiktsplan Uddeholm 1997 Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), Naturvårdsplanen och Vindkraftplanen är tematiska tillägg till översiktsplanen, se menyträdet till vänster.


Aktualitetsprövning varje mandatperiod

Enlig plan- och bygglagen ska en akutalitetsprövning av översiktsplanen ske och beslutas i kommunfullmäktige varje mandatperiod.

Den 30 september 2019 beslutade kommunfullmäktige att påbörja arbetet med att ta fram en ny aktuell kommunövergripande översiktsplan för Hagfors kommun. En ny plan behöver tas fram eftersom det är cirka 20 år sedan den tidigare planen uppdaterades.

En detaljplan (DP) tar avstamp i översiktsplanen (ÖP) och är ett dokument som styr hur enskilda områden eller i vissa fall enstaka fastigheter får användas och utformas och vad som får byggas. En detaljplan är ofta det första steget som tas när något ska byggas. Planen reglerar vad mark- och vattenområden får användas till och det kan vara exempelvis gator, industrimark, skolor, bostadshus eller affärer. Den styr även hur byggnaderna i planområdet ska utformas, hur nära gatan de får ligga och så vidare.

Underrättelse om samråd Hagfors kommuns vattentjänstplan

Hagfors kommuns kommunledningsutskott beslutade 2024-04-29, § 2024:167 att samråd ska inledas för kommunens vattentjänstplan.

Från och med 1 januari 2023 ändrades lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) med ett krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan. Samhällsbyggnadsavdelningen har därför tagit fram en vattentjänstplan som nu ska gå ut på samråd.

Vattentjänstplanen visar kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses, samt identifierar åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att de allmänna VA-anläggningarna fungerar vid ökad belastning på grund av skyfall. Genom planen ger vi också insyn i kommunens VA-planering.

Planen tar upp både nuläge och framtida utmaningar, och är indelad i fem delar: VA inom verksamhetsområde, Kommunalt VA utanför verksamhetsområde, Enskilda vatten- och avloppsanläggningar, Utökning av verksamhetsområden och Skyfall.

Samrådstid

Samråd pågår från 202405-24 till 2024-06-21.

Ta del av samtliga handlingar

Underrättelse om samråd Pdf, 737 kB, öppnas i nytt fönster.

Hagfors kommuns vattentjänstplan Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Skyfallskartering Pdf, 33.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut kommunledningsutskott 240429 Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Planen finns även i tryckt format på anslagstavla i Hagfors Stadshus, Dalavägen 10.

Vill du lämna in en synpunkt?

Synpunkter på vattentjänstplanen ska framföras skriftligen till Hagfors kommun på nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkten ska vara Hagfors kommun tillhanda senast 21 juni 2024.

E-post: kommun@hagfors.se

Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors

Du som inte framfört din synpunkt skriftligen inom ovan angivna tid, kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta vattentjänstplanen.

Har du frågor?

Hör av dig till Emil Florell, GVA-chef, 0563-188 46, emil.florell@hagfors.se.

Ett planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen (PBL). Ett planprogram är inte juridiskt bindande, men visar på kommunens mål och visioner med ett visst område. Det redovisar övergripande förutsättningar för utveckling. Alla kan tycka till om planprogrammets innehåll under den period som kallas samråd.

Förslag till planprogram för ny industri- och verksamhetsmark i Råda - Handlingar till beslut i kommunfullmäktige 29 april 2024

En ny version av planprogrammet, Godkännandehandling 2024-03-05, har upprättats och en samrådsredogörelse har tagits fram.

Samrådsredogörelse, Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster. 2024-02-08

Planprogrammet (Godkännandehandling) , Pdf, 55.4 MB, öppnas i nytt fönster.2023-03-05

Förslag till beslut Pdf, 283.3 kB, öppnas i nytt fönster., kommunledningsutskottet 2024-04-02

Undersökning Ny industri och verksamhetsmark i Råda Pdf, 464.2 kB, öppnas i nytt fönster., reviderad 2023-04-12

PM skyfallshantering Råda Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

PM geotekniskt utlåtande Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljöutredning Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikutredning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse om antagande Pdf, 70 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare handlingar

SAMRÅDSHANDLINGAR

Samråd pågick 12 juni 2023 - 11 augusti 2023

Synpunkter på förslag till planprogram ska framföras skriftligen till nedanstående post- eller e-postadress. Synpunkt ska vara Hagfors kommun tillhanda senast 2023-08-11.
• E-post: kommun@hagfors.se
• Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors

Beslut om att inleda samråd Pdf, 335.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning Pdf, 16.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsförslag markanvändning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Nuvarande markanvändning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

PM skyfallshantering Råda Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

PM geotekniskt utlåtande Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljöutredning Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikutredning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandling Planprogram: Ny industri- och verksamhetsmark i Råda Pdf, 44.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Fullständiga planhandlingar och äldre planhandlingar arkiveras även hos Hagfors kommun.

Detaljplan – Utvidning av skolområde ÄBC, norra Gärdet

Beslutet har vunnit laga kraft den 20 maj 2023.

Handlingar

Lagakraftbevis Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 746.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 21.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse om granskningsutlåtande

Underrättelse enligt PBL kap 5 § 24 Pdf, 337 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 126.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga till granskningsutlåtande Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta antagandehandling Pdf, 746.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning antagandehandling Pdf, 21.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Granskning pågick 2023-01-10 till 2023-02-03.

Sändlista Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse om granskning Pdf, 161.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om granskning 2022-12-05 Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 16.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 777.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning, Sweco Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar

Samråd pågick mellan 2022-06-01 och 2022-06-29.


Innehållsförteckning samrådshandlingar Pdf, 169.4 kB.
Underrättelse om samråd Pdf, 434.4 kB.
Inbjudan till samråd Pdf, 434.5 kB.
Sändlista Pdf, 1.3 MB.
Beslut om samråd 2022-05-03 Pdf, 4.9 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 471.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 13.7 MB.
Plankarta Pdf, 699.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Fastighetsförteckning med utpekad berörd samrådskrets Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
PM geoteknik Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Trafikutredning med bilagor, Sweco Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning, Sweco Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Riskanalys Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Tidigare beslut om planuppdrag 2019-10-01 Pdf, 15.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan Brage 10

 

Lagakraftvunna handlingar

Lagakraftbevis 2022-10-20 Pdf, 8.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 506.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 1.6 MB.

Fastighetsförteckning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 476.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om granskning KS 2022-04-11 §67 Pdf, 933.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om samråd KLU 2021-12-14 §103 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om planbesked KLU 2021-06-01 §40 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan Gustavagården (Geijersholm 1:9)

Lagakraftvunna handlingar

Innehållsförteckning laga kraft- och arkivhandlingar Pdf, 103.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Lagakraftbevis med tillhörande beslut Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbesked Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 541.1 kB, öppnas i nytt fönster.

PM Geoteknik Pdf, 617.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 570.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan Bågskytten

Lagakraftvunna planhandlingar

Laga kraft bevis DP Bågskytten 2020-12-23 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

DP Bågskytten planbeskrivning - laga kraft Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

DP Bågskytten plankarta - laga kraft Pdf, 314.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande 2020-10-2 Pdf, 122.1 kB, öppnas i nytt fönster.2

Bilaga granskningsutlåtande_2020-10-22 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

PM-Kulturmiljö med bilagor rev 2020-10-22 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Illustrationskarta A3 Bågskytten Kyrkheden 5 1 Pdf, 659.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Antagna planhandlingar detaljplan Bågskytten

Beslut att anta förslag till detaljplan Bågskytten 2020-11-30 Pdf, 12.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan Bågskytten antagande planbeskrivning Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan Bågskytten antagande plankarta Pdf, 315.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande 2020-10-22 Pdf, 122.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga granskningsutlåtande 2020-10-22 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

PM Kulturmiljö med bilagor 2020-10-22 Pdf, 30.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll anslagsbevis Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar detaljplan Bågskytten

Innehållsförteckning Pdf, 47.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning granskningshandling 2020-05-26 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta granskningshandling 2020-05-26 Pdf, 314.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Planområdesgräns (DWG-fil) Öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

PM-Kulturmiljö 2020-05-26 Pdf, 69.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Illustrationskarta exempel 2020-05-14 Pdf, 659.7 kB, öppnas i nytt fönster.

KS beslut § 93 2020-06-15 Pdf, 375 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar detaljplan Bågskytten

Innehållsförteckning Pdf, 68.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning, samrådshandling 2019-08-22 med bilagor: Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta, samrådshandling 2019-08-22 Pdf, 227.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Grundkarta, 2019-06-26 Pdf, 161.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning samrådskrets 2019-06-20 Pdf, 89.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Inbjudan till samråd Pdf, 194.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse om samråd Pdf, 194.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om samråd, kommunledningsutskottet (KLU) § 79, 2019-09-03 Pdf, 201 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare beslut om planuppdrag, KS 2013-01-31 Pdf, 104.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga dokument (kan begäras ut):

Hagfors kommuns Trafiknätsanalys (beslut KS § 28 2000-03-14)

Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 (ej aktualitetsförklarad 2019)


Detaljplan Metanolfabrik

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Metanolfabrik

Härmed informerar Hagfors kommun att detaljplan Metanolfabrik har vunnit laga kraft den 20 februari 2020.

Lagakraftbevis med beslut Länk till annan webbplats. (pdf, 6.7 MB)

Ändring av DP metanolfabriken - plankarta med tillägg till planbestämmelser A1 Länk till annan webbplats. (pdf, 734.6 kB)

Ändring av DP metanolfabriken - tillägg till planbeskrivning Länk till annan webbplats. (pdf, 662.9 kB)

Utlåtande 2019-12-18 Länk till annan webbplats. (pdf, 185.3 kB)

Samrådsredogörelse laga kraft 2020-02-20 Länk till annan webbplats. (pdf, 11.6 MB)

KF beslut § 4 Förlängning avtal gällande trafiklösning Länk till annan webbplats.

Antagna planhandlingar detaljplan Metanolfabrik

Kommunfullmäktige har beslutat att anta ändring genom tillägg för detaljplan Metanolfabrik i Hagfors. Här hittar du planhandlingar rörande detaljplanen.

Anslagsbevis Pdf, 456.3 kB, öppnas i nytt fönster.

KF beslut § 4 Förlängning avtal gällande trafiklösning Pdf, 71.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 45.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Antagandebeslut § 3 2020-01-27 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Antagandehandling A1 Plankarta Pdf, 930.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Antagandehandling A3 Plankarta Pdf, 916.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Antagandehandling Ändring genom tillägg till planbeskrivning, samrådsredogörelse m bilagor Pdf, 12.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Besvärshänvisning uppdaterad 2018-11-02 Pdf, 120.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning, Utpelad samrådskrets, Underrättelse om samråd Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Hagfors kommuns utlåtande 2017-12-18 (19) Pdf, 183.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sändlista Pdf, 75.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar detaljplan Metanolfabrik

Underrättelse om samråd Pdf, 160 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 45.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartbild Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sändlista samrådskrets med bilagor Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om planbesked, samråd § 91, 2019-10-29 Pdf, 164.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Detaljplan Primusparkeringen

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Primusparkeringen

Härmed informerar Hagfors kommun att Detaljplan Primusparkeringen, Hagfors kommun, har vunnit laga kraft den 23 oktober 2019.

Här redovisas den laga kraftvunna detaljplanen (planbeskrivning, plankarta och laga kraftbevis).

1. Innehållsförteckning hemsidan Pdf, 113.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Lagakraftbevis Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.

3. Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

4. Plankarta Pdf, 223.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Antagna planhandlingar detaljplan Primusparkeringen

Innehållsförteckning Pdf, 53.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1a. Antagandebeslut KF § 85 2019-09-30 Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1b. Anslagsbevis KF 2019-09-30 Pdf, 21.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1c. Besvärshänvisning uppdaterad 2018-11-02 Pdf, 907.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Planbeskrivning antagandehandling Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

3. Plankarta Pdf, 223.9 kB, öppnas i nytt fönster.

4. Granskningsutlåtande Pdf, 461.4 kB, öppnas i nytt fönster.

9. Sakägarkrets fastighetsförteckning kartbilaga Pdf, 111.4 kB, öppnas i nytt fönster.

10. Fastighetsförteckning Pdf, 297.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar detaljplan Primusparkeringen

Underrättelse om granskning Pdf, 173.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Inbjudan till granskning Pdf, 172.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Innehållsförteckning Pdf, 69.7 kB, öppnas i nytt fönster.

KS-beslut § 66 2019-06-10 att godkänna handlingar för granskning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning 2019-05-17 inkl behovsbedömning och geotekniskt PM Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta A3-L 2019-05-17 Pdf, 208.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse reviderad 2019-05-20 Pdf, 622.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar detaljplan Primusparkeringen

Underrättelse om samråd 2019-02-25 Pdf, 123 kB, öppnas i nytt fönster.

Inbjudan till samråd 2019-02-25 Pdf, 122.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Innehållsförteckning Pdf, 69.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om samråd KLU § 26 2019-02-26 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning samråd inkl behovsbedömning och geotekniskt PM Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta samråd A3 Pdf, 526.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Grundkarta samråd A3 Pdf, 199.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning Pdf, 18.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om planbesked SBU § 56 2018-08-28 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Detaljplan Gamla badhustomten i Ekshärad

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Gamla badhustomten i Ekshärad

Härmed informerar Hagfors kommun att Detaljplan Gamla badhustomten i Ekshärad, Hagfors kommun, har vunnit laga kraft den 23 oktober 2019.

Här redovisas den laga kraftvunna detaljplanen (planbeskrivning, plankarta och laga kraftbevis).

1. Innehållsförteckning hemsidan Pdf, 113.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Lagakraftbevis Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

3. Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

4. Plankarta Pdf, 428.8 kB, öppnas i nytt fönster.

6. Granskningsutlåtande Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Antagna planhandlingar detaljplan Gamla badhustomten i Ekshärad

Innehållsförteckning Pdf, 53 kB, öppnas i nytt fönster.

1a. Antagandebeslut KF § 84 2019-09-30 Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1b. Anslagsbevis KF 2019-09-30 Pdf, 338.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1c. Besvärshänvisning uppdaterad 2018-11-02 Pdf, 121.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Planbeskrivning antagandehandling Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster.

3. Plankarta Pdf, 427.3 kB, öppnas i nytt fönster.

4. Granskningsutlåtande Pdf, 288.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar Gamla badhustomten i Ekshärad

Inbjudan till granskning Gamla badhustomten i Ekshärad Pdf, 151.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse om granskning Pdf, 152.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Innehållsförteckning granskning Gamla badhustomten Pdf, 90.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning PB_DP Gamla badhustomten Pdf, 90.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta PK_DP Gamla badhustomten Pdf, 433.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse slutdaterad 2019-03-22 Pdf, 904.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare beslutade handlingar:

Grundkarta samråd 2018-10-23 Pdf, 577.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning samråd 2018-10-23 Pdf, 363.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning samråd 2018-10-23 Pdf, 18.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådskrets samråd 2018-10-23 Pdf, 635.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare beslut:

Beslut om planbesked SBU § 22, 2018-03-27 Pdf, 195.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om samråd SBU § 87, 2018-10-30 Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om granskning KS § 80, 2019-04-15 Pdf, 152.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Detaljplan Bryggan

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Bryggan

Innehållsförteckning - laga kraft vunnen detaljplan Pdf, 68.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagakraftbevis 2019-04-18 Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning DP Bryggan Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta A3-L Pdf, 212 kB, öppnas i nytt fönster.

Grundkarta A3-L Pdf, 176.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning Pdf, 18.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning 2014-05-19 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande II 2019-02-18 Pdf, 471.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande I 2018-10-23 Pdf, 732.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse 2014-05-19 Pdf, 544.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Detaljplan kvarteret Cykeln

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan kvarteret Cykeln

Innehållsförteckning - lagakrafthandlingar Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagakraftbevis 2019-03-21, med KF beslut §8 2019-02-25 samt Länsstyrelsens beslut att inte pröva KF beslut att anta detaljplanen Pdf, 593 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning DP kv. Cykeln, laga kraft Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta DP kv. Cykeln A1, laga kraft Pdf, 235.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning Pdf, 18.8 kB, öppnas i nytt fönster.

13007374 Kv Cykeln 2 PM buller, 20181213 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

PM trafikbullerutredning Cykeln 1, 20180112 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga Illustration exempel Cykeln 1 Pdf, 19.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga Illustration exempel Cykeln 2 o 1 Pdf, 16.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning 20170125 med tekn PM geoteknik Pdf, 240.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Grundkarta A2 Pdf, 212.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse 2018-04-16 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande 2018-12-10 Pdf, 556.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar om planen lämnas av Hagfors kommun via 0563-185 00 (växel).

Planen har upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900.


Detaljplan Cirkusplatsen


Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Cirkusplatsen

Härmed informerar Hagfors kommun att Detaljplan Cirkusplatsen (Hagfors 2:194 m fl) Hagfors kommun, har vunnit laga kraft den 7 maj 2019.

Detaljplanen har översänts till Länsstyrelsen och Lantmäteriet enligt 5 kap 32 § plan- och bygglagen för arkivering och registrering. Här redovisas den laga kraftvunna detaljplanen (planbeskrivning, plankarta och laga kraftbevis). Fullständiga planhandlingar arkiveras även hos Hagfors kommun.

Laga kraftbevis Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta 2019-05-07 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning 2019-05-07 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar detaljplan Cirkusplatsen

2a. Granskningsutlåtande 20180817 Pdf, 47.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2b. Bilaga till granskningsutlåtande 20180817_ Pdf, 439.2 kB, öppnas i nytt fönster.

3. Plankarta antagande Layout1 Pdf, 811.3 kB, öppnas i nytt fönster.

4. Planbeskrivning Antagande Hagfors 2018-08-17 ver 2 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

5. Grundkarta Pdf, 104.5 kB, öppnas i nytt fönster.

6. Behovsbedömning Pdf, 149.2 kB, öppnas i nytt fönster.

7. Fastighetsförteckning med kartbilaga Pdf, 18.8 kB, öppnas i nytt fönster.

8a. Geoteknisk PM Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

8b. PM Grundläggning av byggnad för handel Hagfors Pdf, 175.6 kB, öppnas i nytt fönster.

9. Naturvärdesbedömning_Cirkusplatsen_ inventering (1) Pdf, 90.3 kB, öppnas i nytt fönster.

10. Samrådsredogörelse DP Cirkusplatsen Pdf, 940.8 kB, öppnas i nytt fönster.

11a. Beslut om granskning KS 20180409 § 44 Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

11b. SBU-beslut 20170926 § 80 Pdf, 174.3 kB, öppnas i nytt fönster.

11c. Beslut planbesked sbu § 2 2017-01-31 Pdf, 98.4 kB, öppnas i nytt fönster.

12a. ÖD. Beslut aktualitetsförklaring ÖP Pdf, 194.7 kB, öppnas i nytt fönster.

12b. ÖD Beslut trafikanalys ks0003 Pdf, 110.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKT

Planeringsarkitekt
Annika Ekblom
0563-185 39
annika.ekblom@hagfors.se

Samhällsbyggnadschef
Louise Sjöholm
0563-187 14
louise.sjoholm@hagfors.se