logo

Tillfälliga tillstånd

Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten

Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten kan vara allt ifrån stora till små festivaler, mässor och enstaka evenemang. Följande riktlinjer gäller för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten:

Evenemanget ska inte ha som huvudpunkt att servera alkohol utan alkoholen ska vara ett komplement till den mat som serveras. Serveringstiden ska vara relaterad till arrangemanget. Stor återhållsamhet gäller för serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som riktar sig till ungdomar upp till 20 år. Vid prövning görs en samlad bedömning av arrangemangets inriktning och målgrupp, till exempel val av musik och artist och utformning av marknadsföring. Andra krav är:

 • Sökanden ska ha beviljats rätt att disponera markytan/lokalen.Kommunens krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda
 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska kunna tillhandahållas.
 • Serveringen ska bedrivas inom en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande antal sittplatser och acceptabla avgränsningar. Som huvudprincip gäller att serveringen ska bedrivas i en avgränsad serveringsyta av en tillståndshavare. Avsteg från detta kan göras om Polismyndigheten bedömer att gemensam serveringsyta inverkar positivt på ordningsläget.
 • Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras.
 • De personer som ska ansvara för serveringen (serveringsansvariga) ska vara lämpliga för uppgiften.
 • Sökanden ska vara såväl personligt som ekonomiskt lämplig. Dessa krav omfattar även festivalarrangör på grund av dennes betydande inflytande över festivalens bedrivande.

Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt intresse i företag, förening eller sammanslutning där arrangören i förväg kan ange vilka som kommer att delta. Det gemensamma intresset ska avse något mer än den tillställning där servering ska ske. Sökanden redovisar tillställningens art och till vem servering ska ske samt bifogar gästlista.

Vid bedömning om ett sällskap anses vara slutet eller inte beaktas följande:

 • hur man blir medlem (att till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen är inte slutet sällskap)
 • om det finns något innehållsmässigt samband mellan medlemmarna i sällskapet,
  t ex ett gemensamt intresse
 • omfattningen av det slutna sällskapet
 • utformningen av eventuell annonsering. Annonseringen får inte rikta sig till allmänheten.

Vid varje serveringstillfälle ska arrangören i förväg veta vilka som ska delta, t ex genom anmälan. Lokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning.

Sökanden ska vara såväl personligt som ekonomiskt lämplig. Underlaget för denna prövning är för förening dess stadgar, verksamhetsberättelse och styrelsesammansättning. Protokoll som visar styrelsens aktuella sammansättning (namn och personnummer) samt vem som tecknar föreningen ska redovisas. Härutöver krävs att föreningen aktivt bedriver ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten är eller kommer att antas bli bestående. För ett företag är underlaget registreringsbevis.

Tillfällig servering till slutna sällskap ställer samma krav på matutbud och dryck som tillfällig servering till allmänheten. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas vilket dokumenteras i samband med ansökan. Kraven på den som ska vara serveringsansvarig kan dock ställas något lägre.

Priset för alkoholdrycker får inte understiga inköpspriset, och ett skäligt pålägg ska läggas till inköpspriset.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Alkoholhandläggare

Peter Eriksson
0563-188 12

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.